DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 13. srpna 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ETERNAL ROT - Putridarium (2020)

Recenze/review - ETERNAL ROT - Putridarium (2020)

ETERNAL ROT - Putridarium
CD 2020, Godz ov War Productions

for english please scroll down


Nejsem příznivcem spalování mrtvol. Mám raději pohřby do země, hezky postaru, tak jak se to dělávalo v dobách, kdy si ještě lidé vážili smrti. Vždyť co může být krásnějšího, než pomalu se rozkládající tělo. Je to podobné jako s muzikou. Ta mě také musí něčím zaujmout, musí v ní být obsažena temná jiskra. Polsko britskou skupinu ETERNAL ROT sleduji již od jejich počátků. Vydávají totiž desky, které jsou takovým soukromým death doomovým pohřbem do země. 

Představte si zmrzlou hlínu a zástup pozůstalých. Všechno se zdá být v pořádku, jen se vzduchem vznáší cosi podivného. Přidávám hlasitost na svém přehrávači a uvědomuji si, že z rakve se ozývá divný šramot. Vypadá to, že vstup do země stínů se opět vydařil. Stačí pár skladeb a již moc dobře vím, že pohřbení za živa má rozhodně něco do sebe. 
Morbidní, shnilé songy, dlouhé táhlé melodie. Inspirace třeba takovými ANATOMIA, DISMA, WINTER, COFFINS, AUTOPSY, HELLHAMMER, HOODED MENACE, UNDERGANG, DECOMPOSED, WINTER, ale i nějaké ty sludgeové pasáže. Tohle všechno dohromady je uvařeno ve vroucím kotli plným starých kostí. "Putridarium" je albem, které smrdí prašivinou. Kapele se povedlo zhmotnit atmosféru starých katakomb, znovu otevřených hrobů. Stačí se poddat. Je sice pravdou, že musím mít na podobné záležitosti náladu a nejlépe se mi nahrávka poslouchá brzy ráno, když ještě noc nedala sbohem, ale věřte tomu, že pokud se vám skladby jednou zadřou pod kůži, tak tam zůstanou navěky, amen. ETERNAL ROT jsou opět staří, prašiví, zvrácení, temní a chladní (se skvělým zvukem i obalem). Nevím, jestli jste se někdy procházeli v dlouhých chodbách podzemí, ale tahle hudba sem patří odnepaměti. Staré kosti pokryté staletými pavučinami. Ozvěny z onoho světa, zvrácená krása mrtvých těl. Nechte si chutnat. Obřad může opět začít. Vítejte v nekonečné temnotě! Asphyx says:

I'm not a fan of cremation. I prefer funerals into the ground, well taken care of, as was done at a time when people still valued death. After all, what could be more beautiful than a slowly decaying body. It's similar to music. It must also fascinate me with something, it must contain a dark spark. I have been following the British band ETERNAL ROT since their beginnings. They release records that are such a private death doom funeral into the ground.

Imagine frozen clay and a crowd of survivors. Everything seems to be fine, only something strange is floating in the air. I turn up the volume on my player and realize that there is a strange rumble from the coffin. It seems that entering the land of shadows has succeeded again. Just a few songs and I already know very well that burial alive definitely has something in it.Morbid, rotten songs, long melodies. Inspiration such as ANATOMY, DISMA, WINTER, COFFINS, AUTOPSY, HELLHAMMER, HOODED MENACE, UNDERGANG, DECOMPOSED, WINTER, but also some of the sludge passages. All this together is cooked in a boiling cauldron full of old bones. "Putridarium" is an album that stinks of dust. The band managed to materialize the atmosphere of old catacombs, reopened graves. Just give up. It's true that I have to be in the mood for such matters, and the best way to listen to the recording is early in the morning, when the night hasn't said goodbye, but believe me, once the songs get stuck under your skin, they'll stay there forever, amen. ETERNAL ROT are again old, dusty, perverted, dark and cold (with great sound and cover). I don't know if you've ever walked in the long corridors of the underground, but this music has belonged here since time immemorial. Old bones covered with centuries-old cobwebs. Echoes from the other world, the perverted beauty of dead bodies. Bon appetite. The ceremony can begin again. Welcome to endless darkness!about ETERNAL ROT on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:

01. Downward Among the Departed (09:10)
02. Serenity Through Maniacal Flagellation with Decomposing Limbs (07:59)
03. Endless Stream of Coffins (05:33)
04. Descent into Torment (07:58)

https://www.facebook.com/EternalRot
https://eternalrot.bandcamp.com/
http://godzovwar.com/
Share this games :

TWITTER