DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 29. září 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - KOMMANDO BAPHOMET - Under the Deathsign (2020)

Recenze/review - KOMMANDO BAPHOMET - Under the Deathsign (2020)


KOMMANDO BAPHOMET - Under the Deathsign
CD 2020, Godz ov War Productions


for english please scroll down

Potácím se v nekonečných chodbách podsvětí. Umírám a znovu se rodím. Mé tělo několikrát sežraly krysy, přesto jsem povstal z popela. Už spoustu let marně hledám opravdové peklo. Jsem blízko, cítím to v kostech, ale ještě tomu něco chybí. Potřebuji hudbu, která pro mě bude temnou mantrou, zaříkáváním, která mě přenese na druhou stranu. Druhá dlouhohrající deska portugalských KOMMANDO BAPHOMET je přesně tím druhem ryzího black death metalu, u kterého potkávám duše zemřelých.

Portugalci jsou nekompromisní, zkažení, smrdí sírou a nenávistí. Kříže se v jejich přítomnosti obracení směrem dolů a svěcená voda se vaří strachem. Stačí se podívat jenom na obal a hned vám bude jasné, o co tady jde. O pravé, nefalšované peklo!


Jedná se o nejhlubší underground, o kusy zkaženého masa, o jehož původu máte zcela jasno. Pochází z padlých kněží. Rouhám se spolu s kapelou, navštěvuji místa, kde se stalo něco zlého. "Under the Deathsign" je kombinací starého blasfemického black death metalu, chladu a špíny. Mé pocity jsou srovnatelné snad jen s nalitím rozžhaveného železa do hrdla. Středověká mučírna, hladomorna, perverzní nálady. Okultní seance, která nikdy nedopadne dobře. Vidím před sebou postavy v kápích. Drží v rukou nože. Proříznuté hrdlo, skladby gradují, další ostrý riff, z tepny stříká krev. Po poslechu zůstane jen bělostná mrtvola s vytřeštěným pohledem. KOMMANDO BAPHOMET vám svojí hudbou pomůžou nahlédnout na druhou stranu, na onen svět. Peklo zase hoří. Deska by se mohla líbit fanouškům třeba takových REVENGE, BLASPHEMY, CONQUEOR, ARCHGOAT, BESTIAL WARLUST, BLACK WITCHERY. Budete prokleti podobným způsobem, pohřbeni jako nečistí za hřbitovní zeď. Album je mocnou řekou Styx, ze které není návratu. Na hrubo nakrájená tma, která nelze pohřbít! Skvělá záležitost!


Asphyx says:

I stumble in the endless corridors of the underworld. I die and I am born again. My body was eaten by rats several times, yet I rose from the ashes. I have been looking for real hell for many years. I'm close, I can feel it in my bones, but still something is missing. I need music that will be a dark mantra for me, an incantation that will take me to the other side. The second full-length record of the Portuguese KOMMANDO BAPHOMET is exactly the kind of pure black death metal in which I meet the souls of the dead.

The Portuguese are uncompromising, rotten, stink of sulfur and hatred. In their presence, the crosses turn downwards and the holy water boils with fear. Just look at the cover and it will be immediately clear to you what this is all about. About true, pure hell!


This is the deepest underground, pieces of rotten meat, the origin of which you are quite clear about. It comes from fallen priests. I blaspheme with the band, visiting places where something bad has happened. "Under the Deathsign" is a combination of old blasphemy black death metal, cold and dirt. My feelings are comparable only to pouring hot iron down my throat. Medieval torture chamber, famine, perverse moods. An occult session that never goes well. I see figures in hoods in front of me. He holds knives in his hands. Cut throat, songs graduate, another sharp riff, blood spreading from the artery. After listening, only a white corpse with a staring gaze remains. KOMMANDO BAPHOMET will help you with their music to see the other side, the other world. Hell is burning again. Fans of such bands as REVENGE, BLASPHEMY, CONQUEOR, ARCHGOAT, BESTIAL WARLUST, BLACK WITCHERY will like it. You will be cursed in a similar way, buried as unclean ones behind the cemetery wall. The album is a powerful river of Styx, from which there is no return. Roughly chopped darkness that can't be buried! Great matter!


Tracklist:
1. Necrology (05:14)
2. Restos Mortais (03:21)
3. Chapel of Bones (Part I) (03:11)
4. Chapel of Bones (Part II) (03:37)
5. Forged in Nightmares (03:38)
6. Bleeding Evil (03:27)
7. Encarnaçao Divina (05:49)
8. Deathsign of the Kommando Baphomet (06:37)

Share this games :

TWITTER