DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 18. října 2020

Recenze/review - DARKENED - Kingdom of Decay (2020)


DARKENED - Kingdom of Decay
CD 2020, Edged Circle Productions

for english please scroll down

Prchavé okamžiky mezi životem a smrtí. Mrtvý bod, ve kterém máte pocit, že vše probíhá zpomaleně. Oběšení, proříznutá tepna, nůž bodnutý do srdce. Způsob ani provedení odchodu z tohoto světa nejsou důležité. Hlavní je mrazivý pocit, vyděšené oči, vnitřnosti sevřené v křeči. Je to podobné jako u death metalu. Ten také musí vyjadřovat mrtvolné emoce, energii, tlak a sílu. Temnotu a chlad. Musíte hmatatelně cítit Smrt. Podat jí ruku a nechat se vést.

DARKENED je skupina, která je složena ze samých zkušených muzikantů. V roce 2019 vstoupili na scénu s EP "Into the Blackness" a já už tenkrát věděl, že tady se bude řezat přímo do živého. Novinku "Kingdom of Decay" jsem poprvé slyšel za mrazivého rána, cestou kolem staré hřbitovní zdi. Chrám temnoty byl otevřen.


"Kingdom of Decay" je vstupem do podzemí, chladnou a syrovou death metalovou deskou, v jejíchž základech lze vystopovat inspiraci třeba takovými BOLT THROWER, MEMORIAM, HAIL OF BULLETS, DISMEMBER, GRAVE, UNLEASHED, SLUGATHOR. DARKENED dokáží být morbidně vznešení, ale i syroví a devastující. Ledové melodie se střídají s drtivými pasážemi. Vše sedí na svých místech, zvuk (Dan Swanö), i obal (Juanjo Castellano) i celkové provedení, ukazují na profesionálně odvedenou práci. Navíc je přidáno několik tun černoty. Jsem ve staré opuštěné katedrále. Po stranách jsou pochováni padlí kněží. Dnes mám s nimi schůzku. Na pořadu dne je ryzí, opravdový a poctivý death metal staré školy. Strach a beznaděj. Ozvěny ze záhrobí. V některých momentech působí kapela až magicky. "Kingdom of Decay" jsem musel vždy poslouchat jako celek. Nejlépe za tmy a ve vychlazené místnosti. Tam jednotlivé motivy vynikly nejlépe. Ztrácím se v podzemních chodbách, přidávám hlasitost, konečně nalézám mrtvého krále temnot. Death metal, který láme staré kosti. Probudil ve mě ty nejohavnější noční můry. Brána do podsvětí byla otevřena! Skvělý zásek.


Asphyx says:

Fleeting moments between life and death. A deadlock where you feel like things are slowing down. Hanging, severed artery, knife stabbed in the heart. The manner of leaving this world are not important. The main thing is a cold feeling, scared eyes, guts clenched in a spasm. It's similar to death metal. He must also express corpse emotions, energy, pressure and strength. Darkness and coldness. You must feel Death tangibly. Shake her hand and let herself be led. 

DARKENED is a band composed of experienced musicians. In 2019, they entered the scene with the EP "Into the Blackness" and I already knew then that it would be cut directly into the live meat. I first heard the news "Kingdom of Decay" on a frosty morning, on the way around the old cemetery wall. The Temple of Darkness was opened.


"Kingdom of Decay" is an entrance to the underground, a cool and raw death metal record, the foundations can be traced to such BOLT THROWER, MEMORIAM, HAIL OF BULLETS, DISMEMBER, GRAVE, UNLEASHED, SLUGATHOR. DARKENED can be morbidly noble, but also raw and devastating. Ice melodies alternate with crushing passages. Everything fits in its places, the sound (Dan Swanö), as well as the cover (Juanjo Castellano) and the overall design. All work here is done professionally. In addition, several tons of blackness is added. I'm in an old abandoned cathedral. Fallen priests are buried on the sides. I have a meeting with them today. Pure, real and honest old school death metal is on the agenda. Fear and despair. Echoes from the grave. At some point, the band is magical. I always had to listen to "Kingdom of Decay" as a whole. Best in the dark and in a chilled room. There, the individual motifs stood out best. I get lost in the underground corridors, turn up the volume, finally I find the dead king of darkness. Death metal that breaks old bones. He awakened inside of me the most heinous nightmares. The gate to the underworld has been opened! Great material!


Tracklist:
01. Nekros Manteia
02. Dead Body Divination
03. 1000 Years
04. Pandemonium
05. Cage Of Flesh
06. The Burning
07. The Old Ones
08. Kingdom Of Decay
09. Of Unsound Mind
10. The White Horse Of Pestilence
11. Winds Of Immortality

band:
Hempa Brynolfsson - Guitars
Tobias Cristiansson - Bass
Andy Whale - Drums
Linus Nirbrant - Guitars
Gord Olson- Vocals

https://edgedcircleproductions.bandcamp.com/album/kingdom-of-decay
https://www.facebook.com/darkeneddeathmetal/
https://www.instagram.com/darkeneddeathmetal/
https://edgedcircleproductions.com/
Share this games :

TWITTER