DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 2. října 2020

Recenze/review - MORTA SKULD - Suffer for Nothing (2020)


MORTA SKULD - Suffer for Nothing
CD 2020, Peaceville Records

for english please scroll down

Způsobů popravy je tolik druhů jako death metalových stylů. Mám rád ten starý, prašivý, s temnými melodiemi. Zahraný od srdce. Líbí se mi, když se rozmlouvá s nemrtvými, když se lámou kosti, když cítím z hudby chlad a smrad podsvětí. Američtí MORTA SKULD jsou právem nazýváni legendou. Mají za sebou pestrou a zajímavou historii. Alba, která jsou považována za stylově zásadní. Letos slaví 30 let své existence a přicházejí se svou šestou dlouhohrající nahrávkou. 

Dveře do pekla byly opět otevřeny s razancí a velkou silou. Už při prvním poslechu jsem věděl, že pánové nahráli dílo, které mi ještě dlouho bude kolovat v žilách. Staví na svých pevných základech, ale zároveň se lehce vyvíjejí. Tentokrát je ve skladbách ještě víc tmy a chladu. Kapela působí jako démoni ze starých časů, kteří přišli, aby zničili náš nebohý svět.


MORTA SKULD jsou jako jezdci apokalypsy. Dokáží být suroví a drsní, ale nezapomínají ani na mrazivé melodie. Všemu napomáhá skvělý zvuk i obal, na kterém je rozsekaná lebka. Takhle dopadnete i vy, když budete poslouchat "Suffer for Nothing". Rozedřete si tváře do krve, utrháte nehty a budete se těšit do vlastního hrobu. Popravovat se dá mnohými způsoby a ten kteří zvolili MORTA SKULD je podmanivý. Deska má temně jiskřivou atmosféru, bolí a žhne. Připomíná mi svými náladami starý dobrý film Psycho. Stejně napínavá, krvavá a překvapivá. Kapela působí jako politá mrtvou vodou. Novinka je v podstatě dokonalým dílem v jejich stylu, s vlastním rukopisem, spoustou zvratů a zajímavých momentů. Skvěle se poslouchá, má na mě doslova magický účinek. Hroby jsou otevírány ve stylu třeba takových RESURRECTION, VITAL REMAINS, BRUTALITY, MONSTROSITY, BAPHOMET, OBITUARY, ACHERON. Zkušenosti se zde potkávají se svěžím větrem ze záhrobí. Američané jakoby rozmlouvali s odsouzenými na smrt. Poslední cesta k šibenici, pár okamžiků a oběšený se houpe s vyplazeným jazykem. Katovi k tomu hraje "Suffer for Nothing" a smrt je zase jednou hodně blízko. Vynikající death metal, který vás navěky pohřbí! 


Asphyx says:

There are as many types of execution as death metal styles. I like the old one, dusty, with dark melodies. Played from the heart. I like talking to the undead, breaking bones, feeling the cold and stench of the underworld from music. The American MORTA SKULD are rightly called a legend. They have a varied and interesting history. Albums that are considered stylistically essential. This year they are celebrating 30 years of their existence and are coming up with their sixth full-length album. 

The door to hell was reopened with vigor and great force. From the first listening, I knew that the gentlemen had recorded a work that will be circulating in my veins for a long time. They build on their solid foundations, but at the same time they develop a bit. This time there is even more darkness and cold in the songs. The band acts like demons from ancient times, who came to destroy our poor world.


MORTA SKULD are like riders of the apocalypse. They can be raw and rough, but they don't forget about freezing melodies either. Everything is followed by the great sound and the cover on which the skull is broken. This is how you end up listening to "Suffer for Nothing". Break your cheeks into blood, pluck your nails and look forward to your own grave. It can be executed in many ways and the one who chose MORTA SKULD is captivating way. The album has a dark sparkling atmosphere, it hurts and glows. It reminds me of the good old movie Psycho with its moods. Equally exciting, bloody and surprising. The band seems to be drenched in dead water. The new album is basically a perfect work in their style, with their own signature, lots of twists and interesting moments. It listenable very well, it literally has a magical effect on me. Graves are opened in the style of such RESURRECTION, VITAL REMAINS, BRUTALITY, MONSTROSITY, BAPHOMET, OBITUARY, ACHERON. Experiences here meet the fresh wind from the grave. The Americans seemed to be talking to death row inmates. The last way to the gallows, a few moments and hanged swings with his tongue out. Executioner plays "Suffer for Nothing" and death is once again very close. Excellent death metal that will bury you forever!

about MORTA SKULD on DEADLY STORM ZINE:Interview - MORTA SKULD - Death Metal is music in its purest form.Tracklist:
01. Extreme Tolerance (03:49)
02. Abyss of the Mind (04:03)
03. Dead Weight (03:24)
04. Divide the Soulless (04:30)
05. The Face I Hate (05:00)
06. Forbidden (01:37)
07. Godlike Shell (03:00)
08. Suffer for Nothing (04:10)
09. Facing Mortality (04:21)
10. Machines of Hate (05:54)

band:
David Gregor – Guitar/vocals
Scott Willecke – Guitar
John Hill – Bass
Eric House – Drums

https://www.facebook.com/MortaSkuld/
https://mortaskuld.bandcamp.com/
https://mortaskuld.lnk.to/SufferForNothing?fbclid=IwAR1WYByqImNVJbTpQLgyun1XbQtnggTMGUQDf8z_vxPQbUS75pbhDJlOo20
https://www.reverbnation.com/mortaskuld2
https://peaceville.com/
https://peaceville.com/bands/morta-skuld/
Share this games :

TWITTER