DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 5. října 2020

Recenze/review - SADISTIC DRIVE - Anthropophagy (2020)


SADISTIC DRIVE - Anthropophagy
CD 2020, La Caverna Records

for english please scroll down

Když mě ukládali do rakve, tak už ze mě byla jenom kostra. Skoro bez masa, se shnilými vnitřnostmi. Propadlé tváře a v lebce se mi proháněl jenom vítr. Byl na mě žalostný pohled, ale ještě jsem pořád trošku žil. Spustili rakev hluboko do země, naházeli na mě spoustu hlíny a nikdo neslyšel, jak zběsile škrábu na víko. Na pohřeb mi přišel jenom Satan se svými démony. Nikomu jsem nechyběl, nikdo mě nepostrádal. Prokletý a opuštěný. 

Můj přechod na onen svět mi usnadnila nová deska finských špinavců SADISTIC DRIVE. Jejich prašivý death metal se stal mým průvodcem. Katakomby vydaly další svědectví. Surově, bez kompromisů, tak mě Finové rozsekali. 


"Anthropophagy" je morbidní výpovědí, rozhovorem s nemrtvými. Totálně zničující záležitost nahraná v rytmu AUTOPSY, CARBONIZED, GALVANIZER, CADAVERIC INCUBATOR. S punkovými prvky ve skladbách. Hodně se mi líbí mokvající zvuk, s takovým tím smradlavým zápachem, řeže a pálí, ale zároveň je studený jako zmrzlá mršina. SADISTIC DRIVE vás vykostí svojí hudbou přesně a rychle. Spadnete do čerstvě vykopaného hrobu a budete zasypání ostatky starých těl. U podobně znějícího death metalu mám pocit, že se mi brzy rozskočí hlava, že pukne tlakem a energií. Necelých dvacet osm minut totálního šílenství, lámání žeber. Se skvělým obalem (Dayan Weller). "Anthropophagy" je jako hostina kanibalů, kteří díky pojídání lidského zkaženého masa přežili od devadesátých let až dodnes. Album má drive, je cítit, že bylo nahráno s nadšením a odhodláním. Navíc obsahuje v sobě takovou tu zvláštní temnou jiskru, kterou mám u kapel tolik rád. Finové mě pohřbili za živa, uspořádali mi panychidu, za kterou by se nemusely stydět o hodně větší jména žánru. Jdu si je znovu pustit žilou. Prašivý death metal, který vás roztrhá na kusy!


Asphyx says:

When they put me in the coffin, I was just a skeleton. Almost without meat, with rotten entrails. Only the wind blew through my sunken cheeks and skull. There was a sad look on me, but I was still a little alive. They lowered the casket deep into the ground, threw a lot of soil on me, and no one heard me scrape the lid furiously. Only Satan and his demons came to my funeral. Nobody missed me, nobody looking for me. Cursed and abandoned. 

My transition to the other world was facilitated by a new record of Finnish SADISTIC DRIVE. Their dusty death metal became my guide. The catacombs have given further testimony. Cruelly, without compromise, the Finns chopped me up.


"Anthropophagy" is a morbid statement, a conversation with the undead. Totally devastating affair recorded in the rhythm of AUTOPSY, CARBONIZED, GALVANIZER, CADAVERIC INCUBATOR. With punk elements in the songs. I really like the putrid sound, with is such smelly, it cuts and burns, but at the same time it's cold as a frozen carcass. SADISTIC DRIVE will bone you with their music accurately and quickly. You will fall into a freshly dug grave and be covered with the remains of old bodies. With similar-sounding death metal, I have a feeling that my head will soon jump, that it will burst with pressure and energy. Less than twenty-eight minutes of total madness, breaking ribs. With great cover (Dayan Weller). "Anthropophagy" is like a feast of cannibals who, thanks to eating human spoiled meat, have survived from the 1990s to the present day. The album has a drive, it feels like it was recorded with enthusiasm and determination. In addition, it contains such a strange dark spark, which I like so much with bands. The Finns buried me alive, arranged a funeral mass for me, for which would not be ashamed of much bigger names of the genre. I'm gonna listen them again. Dusty death metal that will tear you to pieces!


Cassette out now via HEADSPLIT RECORDS!
Order: www.headsplitrecords.com

CD out now via LA CAVERNA RECORDS!
Order: lacavernarecs@gmail.com

Tracklist:
01. Serial Cleaner (03:14)
02. Internal Putrefaction (02:21)
03. Acid Vomit (02:29)
04. Neurosyphilitic Lunacy (03:00)
05. Run Over and Left to Die (02:43)
06. Worm-Eaten Abomination (03:18)
07. Disease-Ridden Pervert (03:17)
08. Ferox (Victim of Anthropophagous Tribe) (03:36)
09. Lust for Scum (01:44)
10. Body Part Puzzle (02:17)

band:
Niklas: Vocals, Bass
Jusa: Guitar
Matti: Guitar
Jesse: Drums

Share this games :

TWITTER