DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 11. listopadu 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NECROLORD - Send Them To Hell (2020)

Recenze/review - NECROLORD - Send Them To Hell (2020)


NECROLORD - Send Them To Hell
CD 2020, vlastní vydání

for english please scroll down

Nejčastěji jsem jej zahlédl uprostřed špinavé ulice. Za mlhavých sychravých rán. Vystoupil ze stínu a oči mu žhnuly touhou po krvi. Schovával se na místech, kde se stalo něco zlého. Neštěstí v továrně, smutek u krematoria. Bouračka, surová bestiální vražda, dlouho promyšlený čin. Nasával smutek, hltal bolest pozůstalých. Uprostřed davu dokázal spustit zuřivost. Ukrýval se ve stínu, byl postavou v pozadí, příčinou všeho zla. 

Ukrývá se i v hudbě amerických death metalistů NECROLORD. On. Satan. Provází kapelu od jejích počátků v roce 1992. Metal ze starých katakomb, krvavý otisk pentagramu. Smrt, temnota, chlad a praskání prašivých kostí. Nové album "Send Them To Hell" tohle všechno v sobě obsahuje. Vše umocněné temnou energií a pradávnou pudovou sílou. 

 

"Send Them To Hell" pochází ze stejných pohřebišť jako zásadní desky VITAL REMAINS, POSSESSED, ACHERON, NECROPHAGIA, CIANIDE. Smrdí sírou, je zvukově špinavá, jde až na samotnou podstatu death metalu. Je pro mě příjemné prosévat mezi prsty prach našich dávno zemřelých předků. Ve starých katakombách, v nekonečných chodbách podzemí. Daleko za řekou Styx. Pořád sedí na svém trůně. Od doby, kdy první člověk zabil druhého. Naslouchá a hudba NECROLORD mu dělá moc dobře. Pán temnoty. Nahrávka je totiž plesnivá, blasfemická, má černo černou atmosféru, při poslechu hrozí, že dojde k samovznícení. Potkávám jej každé ráno, když jdu temnou ulicí. Cítím kolem páteře divný chlad. Vnitřnosti se mi kroutí bolestí. Jsem prokletý, zavržený a jednou mě pohřbí za hřbitovní zdí. Užívám si do šedočerné laděné nálady celé desky, jednotlivé postupy, které jsou jak vystřižené ze starých death metalových časů. Američané si mě dokázali ihned naklonit na svoji stranu. Mám chuť jít a vykopat další hrob. Ukládám do něj jen poctivý, ryzí smrtící kov, který je pro mě uvěřitelný. NECROLORD tohle všechno umí a letošní album "Send Them To Hell" i EP "The Twilighted Minds" se na dlouhou dobu staly mými průvodci záhrobím. Peklo existuje!


Asphyx says:

Most often I saw him in the middle of a dirty street. In foggy mornings. He stepped out of the shadows and his eyes glowed for blood. He hid in places where something bad had happened. Misfortune in the factory, grief at the crematorium. Demolition, brutal bestial murder, a long-thought-out act. He absorbed sadness, devoured the pain of the bereaved. In the middle of the crowd, he managed to start a fury. Hiding in the shadows, he was a figure in the background, the cause of all evil. 

It is also hidden in the music of American death metallers NECROLORD. He. Satan. He has been accompanying the band since its beginnings in 1992. Metal from old catacombs, bloody pentagram imprint. Death, darkness, cold and cracking of dusty bones. The new album "Send Them To Hell" contains all this. All amplified by dark energy and ancient instinctive power.


"Send Them To Hell" comes from the same burial grounds as the basic records of VITAL REMAINS, POSSESSED, ACHERON, NECROPHAGIA, CIANIDE. It stinks of sulfur, sound is dirty, it goes down to the very essence of death metal. It is pleasant for me to sift the dust of our long-dead ancestors between my fingers. In the old catacombs, in the endless corridors of the underground. Far beyond the river Styx. He is still sitting on his throne. Ever since the first man killed the second. He listens and NECROLORD's music does him a lot of good. Lord of darkness. The recording is moldy, blasphemic, has a black and black atmosphere, there is a risk of spontaneous combustion when listening. I meet him every morning as I walk down the dark street. I feel a strange cold around my spine. My guts are twitching in pain. I am cursed, condemned, and one day I will be buried behind a cemetery wall. I enjoy the whole album in a gray-black tuned mood, individual procedures that are both cut from the old death metal times. The Americans were able to turn me to their side immediately. I feel like going and digging another grave. I only store honest, pure deadly metal in it, which is believable to me. NECROLORD can do all this and this year's album "Send Them To Hell" and the EP "The Twilighted Minds" have become my guide to the grave for a long time. Hell exists!Tracklist:
01. Eternal Hell
02. Obliterated
03. Dead Inside
04. Never Bow Down
05. The Lord Of Your God
06. There Will Never Be Peace
07. Self Deceit
08. Breaking Point
09. Surrender In Sorrow
10. Teach My Victims
11. Dust To Dust

band:
Blasphemous - Guitars / Vocals
Degrave - Bass / Backings
Demonic - Bass (Track 11) / Keys (Track 9)
Dee Christianizer - Drums

Share this games :

TWITTER