DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 29. listopadu 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - UNDEATH - Lesions of a Different Kind (2020)

Recenze/review - UNDEATH - Lesions of a Different Kind (2020)


UNDEATH - Lesions of a Different Kind
CD 2020, Prosthetic Records, Maggot Stomp

for english please scroll down

Dívám se na čerstvě vyrobenou rakev. Připadá mi v něčem divná, odlišná od ostatních. Je na ní z boku napsáno moje jméno. Vypadá malá a když lezu dovnitř, tak musím pokrčit nohy. Vůbec se nebráním, když nade mnou zatloukají víko, vůbec neprotestuji, když mě nesou na márách. Rychlý pohřeb, pár zbytečných slov a rozostřené tváře pozůstalých. Místo hudby je trapné ticho. Copak si na mě nikdo nevzpomene? Slyším, jak mi házejí hlínu na rakev. Potom je konec. Absolutní konec. Nicota.

Některé sny jsou vskutku děsivé. Probudil jsem se uprostřed noci a nemohl spát. Přemýšlel jsem, jestli jednou bude můj pohřeb opravdu takto probíhat. Musím si pustit nějaký dobrý death metal, napadne mě a volím americké UNDEATH. Kapela, která loni vydala několik demonahrávek, živé album i kompilaci. A letos přichází s dlouhohrajícím albem "Lesions of a Different Kind", které mě ihned přeneslo na můj vlastní pohřeb.

 

Přidávám volume a nemrtví s námi tančí v rytmu třeba takových TOMB MOLD, DEMILICH, INCANTATION, BOLT THROWER, ale i třeba CANNIBAL CORPSE. V některých skladbách lze zaslechnout i lehkou inspiraci finskou death metalovou školou. Jako celek pak působí album totálně morbidním dojmem. Skladby se vám rozpadnou v prach přímo v rukou. Kapela má dar zhmotnit temné záhrobní rituály a přenést je do své hudby. UNDEATH jsou jako mrtvola prolezlá červy, kterou musíte exhumovat po několika měsících ze země. Američané nejsou jen další skupinou v řadě, která se snaží přenést ducha devadesátých let do dnešní doby, ale spíše posly ze záhrobí, kteří dávno moc dobře vědí, o čem je smrt. Předkládaný death metal je ryzí ze své podstaty, vytažený odněkud ze starých katakomb. Až jednou uvidíte ve zlých snech rakev se svým jménem, určitě si na tuhle kapelu a jejich novou desku "Lesions of a Different Kind" vzpomenete. Je totiž ozvěnou, výpovědí o temných stínech, brutalitě nemrtvých, o nářku prokletých, o absolutní tmě. Nahrávka se opravdu povedla po všech stránkách (zvuk je prašivý, obal zajímavý). Nezbývá, než album doporučit všem fanouškům opravdového smrtícího kovu! Kosti praskají!


Asphyx says:

I'm looking at a freshly made casket. It seems strange to me in something, different from the others. My name is on the side. It looks small, and when I go inside, I have to bend my legs. I don't defend myself at all when the lid is hammered over me, I don't protest at all when they carry me on mares. A quick funeral, a few useless words and blurred faces of the bereaved. Instead of music, there is an awkward silence. Will no one remember me? I hear them throwing soil on my coffin. Then it's over. The absolute end. Nothingness. 

Some dreams are really scary. I woke up in the middle of the night and couldn't sleep. I wondered if one day my funeral would really go this way. I have to play some good death metal, I can think of it and I choose American UNDEATH. The band, which released several demos last year, a live album and a compilation. And this year they comes up with the long-length album "Lesions of a Different Kind", which immediately took me to my own funeral.


I add volume and the undead dance with us in the rhythm of such TOMB MOLD, DEMILICH, INCANTATION, BOLT THROWER, but also CANNIBAL CORPSE. In some songs you can hear a slight inspiration from the Finnish death metal school. As a whole, the album gives a totally morbid impression. The songs will crumble to dust right in your hands. The band has the gift to materialize dark grave rituals and transfer them to their music. UNDEATH are like a corpse covered with worms, which you have to exhume from the ground after a few months. Americans are not just another group in a series that seeks to convey the spirit of the 1990s to the present day, but rather ambassadors from the graveyard who have long known very well what death is all about. The presented death metal is pure in nature, drawn from somewhere in the old catacombs. Once you see a coffin with your name in your bad dreams, you will definitely remember this band and their new album "Lesions of a Different Kind". It is an echo, a statement about dark shadows, the brutality of the undead, the lamentation of the cursed, about absolute darkness. The recording is good in all aspects (the sound is dirty, the cover is interesting). All that remains is to recommend the album to all fans of real death metal! The bones are cracking!


Tracklist:
01. Suitably Hacked To Gore
02. Shackles Of Sanity
03. Lesions Of A Different Kind
04. Entranced By The Pendulum
05. Acidic Twilight Visions
06. Lord Of The Grave
07. Kicked In The Protruding Guts
08. Phantasmal Festering
09. Chained To A Reeking Rotted Body
10. Archfiend Coercion Methods

band:
Alex, Matt, Kyle

Share this games :

TWITTER