DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 15. prosince 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SODOMIZED CADAVER - Morbid Tales of Mutilation (2020)

Recenze/review - SODOMIZED CADAVER - Morbid Tales of Mutilation (2020)


SODOMIZED CADAVER - Morbid Tales of Mutilation
CD 2020, vlastní vydání

for english please scroll down

V místnosti bez oken, v šeru, na špinavé podlaze, leží dívka s rozpáraným břichem. Další oběť na periferii. Chudí nikoho nezajímají, městem obchází šílený vrah. Lidé se bojí po setmění vycházet ven. Někteří mají strach, jiní jsou fascinováni brutalitou. Internet a sociální sítě se plní dohady a pomluvami. Kdo uloví krvavější fotku? Tichá ulice, pára nad kanály, od stěny se odlepí stín a během několika okamžiků ti proříznete hrdlo. Tichý výkřik se ještě několik okamžiků vznáší mezi domy. 

Viděl jsem nedávno jeden temný, krvavý horor a vzpomněl si i na novou desku britských SODOMIZED CADAVER. Má úplně stejnou atmosféru, je nasáklá podobnou špínou, bolestí, strachem a máte při poslechu pocit, že vám někdo jde po krku. Klasický death metal zahraný s krutostí a brutalitou.


SODOMIZED CADAVER splňují mé nejvyšší požadavky na poctivou stylovou desku. Mají nekompromisní, surový a syrový zvuk. Riffy sekají jako čerstvě nabroušená sekyra a vokál připomíná řev bestie. Po skladbách zůstává jenom tratoliště krve, rozdrcená lebka, rozpárané břicho. Britové přistupují k death metalu tradičně a dokázali do nahrávky propašovat tlak, energii, chlad i temnotu. Pohybují se někde na pomezí MORBID ANGEL a SUFFOCATION, jsou razantní, divocí, šílení, bestiální. Nálady jsou zde velmi podobné těm nejkrvavějším hororům. Představte si dům na kraji města, ohraničený policejní páskou. Dav čumilů, pláč pozůstalých. Jak může někdo být schopný takového ohavného činu? Vstupujete dovnitř a v uších vám zní "Morbid Tales of Mutilation". Ohledávači mrtvol odešli teprve před chvílí, zůstala jen bolest, utrpení, pach smrti a skvělý death metal. Album lze doporučit všem, kteří mají rádi opravdové hudební smrtící masakry. Z kapely je cítit touha ničit, rozsekat vás na malé kousky. Myslím, že se jim to povedlo opět na výbornou. Nakonec se stejně všichni sejdeme na patologii. Krvavá, brutální deska s absolutně morbidním výrazem! 


Asphyx says:

In a room without windows, in the dim light, on a dirty floor, lies a girl with a ripped belly. Another victim on the periphery. Nobody cares about the poor, a mad killer goes around the city. People are afraid to go out after dark. Some are afraid, others are fascinated by brutality. The Internet and social networks are filled with conjecture and slander. Who catches a bloodier photo? A quiet street, steam above the canals, a shadow will peel off the wall and in a few moments, you will cut your throat. A silent cry hovers between the houses for a few more moments. 

I recently saw a dark, bloody horror movie and I remembered a new record by the British SODOMIZED CADAVER. It has the same atmosphere, it is soaked with similar dirt, pain, fear and you feel like someone is walking down your throat when you listen. Classic death metal played with cruelty and brutality..


SODOMIZED CADAVER meet my highest requirements for an honest stylish board. They have an uncompromising, raw and raw sound. The riffs cut like a freshly sharpened axe, and the vocals resemble the roar of a beast. After the songs, only the pool of blood remains the crushed skull, the torn belly. The British approach death metal traditionally and were able to smuggle pressure, energy, coldness and darkness into the recording. They move somewhere on the border of MORBID ANGEL and SUFFOCATION, they are violent, wild, crazy, bestial. The moods here are very similar to the bloodiest horror movies. Imagine a house on the outskirts of the city, bordered by police tape. The crowd of snoops, cries of the bereaved. How can anyone be capable of such an abominable act? You step inside and "Morbid Tales of Mutilation" sounds in your ears. The corpse seekers left just a moment ago, leaving only pain, suffering, the smell of death and great death metal. The album can be recommended to anyone who likes real musical deadly massacres. There is a desire to destroy from the band, to cut you into small pieces. I think they did great again. In the end, we all get together for pathology anyway. Bloody, brutal record with a morbid expression!


about SODOMIZED CADAVER on DEADLY STORM ZINE:
Share this games :

TWITTER