DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 10. ledna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - THE DEVIANT - Rotting Dreams Of Carrion (2020)

Recenze/review - THE DEVIANT - Rotting Dreams Of Carrion (2020)


THE DEVIANT - Rotting Dreams Of Carrion
CD 2020, Soulseller Records

for english please scroll down

Z nebe prší krev. Je tma, absolutní ticho a já cítím, že kolem nás obchází smrt. Jsme prokletí, zavržení, marně se modlíme za odpuštění. Kdysi jsme byli malými dětmi a sloužily jsme slepě. Zničili nám celý život. Chladné kobky, nekonečné tresty a utrpení. Pod záštitou jakéhosi boha, kterého nikdo nikdy neviděl. Zaseli v nás jenom nenávist. Sepneme ruce v kruhu a jsme připraveni. Na pomstu. Z nebe musí pršet krev. Černé duše prozřely, naším jediným vysvobozením je smrt.

Když poslouchám novou desku norských black death metalistů THE DEVIANT, připadám si opravdu jako prokletý. Atmosféra nové nahrávky je doslova podmanivá. Kapela vás vezme na dlouhý výlet mezi nekonečné stíny. Každá víra je slepá a nová deska řeže jako chladná čepel nabroušeného nože.


THE DEVIANT se pohybují někde na pomezí norské black metalové školy a floridského death metalu. A dělají to elegantně, s morbidním vkusem. Na "Rotting Dreams Of Carrion" je spousta zajímavých, nebál bych se napsat magických pasáží. Studený zvuk, špinavá aura, nové album smrdí sírou. Norové si hrají s melodiemi jako šelma se svojí obětí. Vše je ponuré, pochmurné, zabalené v mlhavém oparu. Zkušení muzikanti v čele s bývalým zpěvákem GEHENNY (Dolgar) odvedli skvělou práci po všech stránkách. Navíc je novinka jako perfektně namíchaný jed. Pronikne vám do žil, zažijete chvíli překvapení a pak už jenom přejdete na druhou stranu. Uvidíte všechna zvěrstva, kterých jsou schopni jenom padlí kněží. Obrátíte všechny kříže směrem dolů a zničení padnete na kolena. Ano, tohle není jen obyčejná black death metalová nahrávka, ale spíše obřad pro vyvolávání temných sil. Budete zavřeni ve své kobce a v očekávání blízké smrti všechny a všechno proklejete. Dobré desky se vyznačují tím, že ve mě probouzejí spoustu emocí, obrazů a THE DEVIANT si mě ihned naklonili na svoji stranu. Nové album mě uhranulo, pálí a žhne a zároveň je chladné jako ocel. "Rotting Dreams Of Carrion" vás navěky prokleje! Amen.


Asphyx says:

Blood is raining from the sky. It is dark, absolute silence, and I feel death passing by. We are cursed, condemned, we pray in vain for forgiveness. We used to be small children and we served blindly. They ruined our whole lives. Cold dungeons, endless punishments and suffering. Under the auspices of a god, no one had ever seen. They just planted hatred in us. We clasp our hands in a circle and we are ready. In revenge. Blood must rain from the sky. Black souls have matured, our only deliverance is death. 

When I listen to the new album by Norwegian black death metalists THE DEVIANT, I feel like a curse. The atmosphere of the new recording is captivating. The band will take you on a long trip among endless shadows. Every vortex is blind and the new board cuts like a cold blade of a sharpened knife.


THE DEVIANT is somewhere on the border between Norwegian black metal school and Florida death metal. And they do it elegantly, with morbid taste. There are a lot of interesting things about "Rotting Dreams Of Carrion", I wouldn't be afraid to write magical passages. Cold sound, dirty aura, new album stinks of sulfur. Norwegians play melodies like a beast with their victim. Everything is gloomy, gloomy, wrapped in a misty haze. Experienced musicians led by former singer GEHENNY (Dolgar) did a great job in all aspects. Also, it is a novelty as a perfectly mixed poison. It will penetrate your veins, you will experience a moment of surprise and then you will just go to the other side. You will see all the atrocities that only fallen priests are capable of. You turn all the crosses down and the destruction falls to your knees. Yes, this is not just an ordinary black death metal record, but rather a ceremony for evoking dark forces. You will be locked in your cell and, in anticipation of imminent death, will curse everyone and everything. Good records are characterized by the fact that they awaken a lot of emotions, images in me and THE DEVIANT immediately tilted me to their side. The new album captivated me, burns and burns me, and at the same time, it's as cold as steel. "Rotting Dreams Of Carrion" will curse you forever! Amen.


TRACKLIST
1. Atomic Dreams (1:29)
2. Atomic Revolt (4:18)
3. Son Of Dawn (6:02)
4. Torment Inferno (6:11)
5. It Has A Name (4:02)
6. Martyrdom (3:45)
7. Iron Vultures (4:54)
8. Enter The Storm (4:30)

LINE-UP
Dolgar - Bass & Vocals
Violator - Rhythm & Lead Guitars
Bomber - Drums, Rhythm & Lead Guitars

Share this games :

TWITTER