DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 11. ledna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CONSUMPTION - Recursive Definitions of Suppuration (2020)

Recenze/review - CONSUMPTION - Recursive Definitions of Suppuration (2020)


CONSUMPTION - Recursive Definitions of Suppuration
CD 2020, Iron, Blood and Death Corporation

for english please scroll down

Mrtvých bylo už příliš. Představovalo to obrovský problém. Krematoria jela nonstop a nad městem se vznášel nasládlý pach spáleného masa. Pak někoho napadlo využít kafilerii. Nelidské, říkáte? Ale líbilo by se vám překračovat mrtvá těla na ulicích? Stačilo pustit stroj na drcení kostí a každému se pomodlit na poslední cestu. Koneckonců, mnozí byli i za svého života jen prázdnými schránkami bez duše. Stačí, když se rozhlédnete kolem sebe.

Podobným, neméně krutým a ošklivým způsobem, vás rozseká i prvotina švédských maniaků CONSUMPTION. Je pod ní podepsána dvojice zkušených muzikantů, kteří moc dobře vědí, jak nás pohřbít zaživa.

 

CONSUMPTION lze stylově přirovnat ke starým deskách od CARCASS, EXHUMED, zazní ale i odkazy třeba na ENTOMBED, BOLT THROWER, floridskou a finskou death metalovou školu. Jako celek je "Recursive Definitions of Suppuration" přesně tím druhem masa odtrženého od kosti, který si dáte vždy s chutí a radostí. Parádní zvuk, obal, ale hlavně spousta krvavých nápadů dělají z desky nejen povinnost pro všechny hrobníky, ale i hudbu, u které budete přemýšlet o své vlastní smrti. Švédi jsou suroví, chladní, temní, nekompromisní a s ničím se moc nepářou. Jedná se o ryzí death metal ze staré školy, pro fanoušky rozkládajících se a zapáchajících ostatků, nechutných scén i pracovníky v kafilerii. Co na tom, že místo zvířat vozí hromady lidských těl? Humanita stranou, když se svět řítí do záhuby. Možná nám jednou všem sešijí obličeje, stejně jako na promo fotkách, ale troufám si tvrdit, že tuhle desku budu poslouchat ještě dlouho. Zlámala mi totiž všechny kosti v těle. Působí na mě jako srážka s plně naloženým náklaďákem. Energie, tlak, ale i spousta hnilobné atmosféry. "Recursive Definitions of Suppuration" je jako pocta devadesátým letům, jako poklona nad masovým hrobem. Vynikající surový death metal, který vám utrhne hlavu i s páteří!


Asphyx says:

There were too many dead. It was a huge problem. The crematoria ran non-stop, and the sweet smell of burnt flesh hung over the city. Then someone thought of using a rendering plant. Inhuman, you say? But would you like to cross dead bodies on the streets? It was enough to turn on the bone crushing machine and pray to everyone on their last journey. After all, many of them were empty soulless boxes during their lifetime. All you have to do is look around. 

In a similar, no less cruel and ugly way, you will be chopped by the Swedish maniacs CONSUMPTION. It is signed by a pair of experienced musicians who know very well how to bury us alive.


CONSUMPTION can be compared in style to old records from CARCASS, EXHUMED, but there are also references to ENTOMBED, BOLT THROWER, Florida and Finnish death metal schools. As a whole, "Recursive Definitions of Suppuration" is exactly the kind of meat torn from the bone that you always eat with taste and joy. Great sound, cover, but most importantly a lot of bloody ideas make the record not only a duty for all gravediggers, but also music where you will think about your own death. Swedes are raw, cold, dark, uncompromising and don't waste time with anything. It is pure death metal from the old school, for fans of decaying and smelly remains, disgusting scenes and workers in the rendering plant. What about carrying piles of human bodies instead of animals? Humanity aside as the world plunges into ruin. Maybe they'll sew our faces together one day, just like in the promo photos, but I dare say I'll listen to this record for a long time. She broke all the bones in my body. It strikes me as a collision with a fully loaded truck. Energy, pressure, but also a lot of rotting atmosphere. "Recursive Definitions of Suppuration" is like a tribute to the 1990s, a tribute to the mass grave. Excellent raw death metal that will tear your head off with your spine!


Tracklist:

01. Fermented Tissue (03:18)
02. Infectus Exteriorisation (04:24)
03. Suppuration (02:56)
04. Rigor Mortis (03:16)
05. Consumption (03:10)
06. Splenium Corporis Callosi (03:07)
07. Fragmentum (03:43)
08. Ictus Cordis (04:38)

https://ironbloodanddeath.bandcamp.com/album/recursive-definitions-of-suppuration

https://www.facebook.com/Consumption-103380851501810/

https://open.spotify.com/artist/641jq847anEgMZUMGAmI5R
https://ibdclabel666.bigcartel.com/
Share this games :

TWITTER