DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 24. ledna 2021

Recenze/review - HELL-BORN - Natas Liah (2021)


HELL-BORN - Natas Liah
CD 2021, Odium records

for english please scroll down

Návštěva staré kobky s nápisem HELL-BORN mě lákala již hodně dlouho. Pamatuji si, když v ní byly poprvé pořádány tajné obřady pro vyvolávání temných sil. Psal se rok 1996 a kapela byla vedlejším projektem BEHEMOTH a DAMNATION. Polská škola nasáklá zkaženou krví. Přesně jak to mám rád. Otevřel jsem rezavá vrata do podzemí i letos, když poslouchám jejich novinku "Natas Liah".

Jakoby někdo probudil staré, dlouho neléčené rány. Ano přátelé, tohle je pravý, ryzí, undergroundový metal. Black, thrash, death v podobě, v jaké musí dělat dobře každému, kdo jen trošku nakouknul do záhrobí. Návrat po dlouhých třinácti letech se podařil ve velkém stylu.


Skladby jsou velmi dobře napsány, navíc smrdí sírou a obsahují v sobě takovou tu staroškolskou patinu, kterou umí jenom zkušení muzikanti. Je cítit, že je vše složeno a nahráno s oddaností dlouhým stínům. Jakoby se spojila síla a energie kapel z devadesátých let, bylo přidáno několik litrů ostrého jedu a vše bylo podáváno se shnilými kousky masa. Hroby se otvírají a pentagramy znovu hoří jasným plamenem. HELL-BORN se opět rouhají ve velkém stylu a dělají to samozřejmě na výbornou. Připomínají bestii z podzemí, která ležela dlouhé roky v opuštěné cele. Letos se probudila a má velký hlad. Album žhne a pálí a zároveň je chladné jako kus pevné oceli. To co pánové hrají, není vlastně ničím výjimečné, ani objevné, ale já jim to věřím. A moje víra je pevná. Troufám si tvrdit, že v téhle kobce budu trávit dlouhé hodiny. Budu poslouchat a těšit se na každou další skladbu, na každou novou černou mši. Kříže jsou obráceny směrem dolů, vše je připraveno. Chybí už jen oběť, kterou můžeš být i ty, pokud budeš bedlivě poslouchat. Líbí se mi zvuk, tradiční obal i produkce. Podobná hudba mi koluje již dlouhé roky v žilách a jsem tedy nadmíru spokojen. Satan, HELL-BORN i já mluvíme stejnou řečí! Démoni jsou zpět! A lační po krvi. 


Asphyx says:

Visiting an old dungeon with the inscription HELL-BORN has attracted me for a long time. I remember when it first held secret ceremonies to summon dark forces. It was 1996 and the band was a side project of BEHEMOTH and DAMNATION. Polish school soaked by rotten blood. Exactly how I like it. I opened the rusty gate to the underground this year as well, listening to their new "Natas Liah"

It was as if someone had awakened old, long-untreated wounds. Yes friends, this is real, pure, underground metal. Black, thrash, death in the form in which it must do well to anyone who just peeked into the grave. The return after thirteen long years was successful in style. 

The songs are very well written, moreover they stink of sulfur and contain such an old-school patina that only experienced musicians can do. It is felt that everything is composed and recorded with devotion to the long shadows. As if the strength and energy of the bands from the nineties had combined, several liters of sharp poison were added and everything was served with rotten pieces of meat. The graves open and the pentagrams burn again with a bright flame. HELL-BORN are again blaspheming in style and, of course, they do it very well. They resemble an underground beast that lay in an abandoned cell for many years. She woke up this year and is very hungry. The album glows and burns and at the same time is as cold as a piece of solid steel. What the gentlemen play is not anything special or revealing, but I believe them. And my faith is strong. I dare say I will spend long hours in this dungeon. I will listen and look forward to every other song, every new black mass. The crosses are turned down, everything is ready. All that's missing is a sacrifice, which you can be if you listen carefully. I like the sound, the traditional cover and the production. Similar music has been circulating in my veins for many years, so I am extremely satisfied. Satan, HELL-BORN and I speak the same language! The demons are back! And hungry for blood.

Tracklist “Natas Liah”:
01. When You Are God
02. Axis Of Decay
03. Ye Olde Woods Devil
04. Uroboros
05. The Butcher
06. Son Of Earth
07. In God’s Death
08. Soulrape
09. Blakk Metal

Line-up:
Baal Ravenlock – Bass/Vocals
Les - Guitars
Diabolizer - DrumsShare this games :

TWITTER