DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 6. ledna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ORDO CAPER - Aphorism of Baneful Arts (2020)

Recenze/review - ORDO CAPER - Aphorism of Baneful Arts (2020)


ORDO CAPER - Aphorism of Baneful Arts
CD 2020, Dunkelheit Produktionen

for english please scroll down

Když někdy kopu díru pro další hrob, tak narazím na kořeny. Bývají často od krve. Rudé a černé. Jako pravý death metal. Ten hrají i maniaci ORDO CAPER z Kostariky. Poslouchám jejich první dlouhohrající desku, která vznikla po deseti letech existence a spoustě různých splitek, EP a demonahrávkách. Hned od začátku je zřejmé, že je jasnou a zřetelnou odpovědí na záhrobní rituály.

Podobný surový death metal mám ve velké oblibě. Připomíná mi širokou řeku, ve které se břichem vzhůru vznášejí nafouklá těla prokletých. ORDO CAPER mají jedinou vizi. Zničit vás! Hutný a mocný smrtící kov starého stylu, sahající nejvíce do americké školy, vás smete svojí energií z povrchu zemského. Takhle je cítit opravdová smrt!


Kopat hroby ve zmrzlé zemi je těžké a náročné. Občas objevím i staré kosti. Bývají vyskládány v poloze, v jaké se pohřbívalo kdysi v devadesátých letech. Stejně jako hudba, kterou hrají ORDO CAPER. Nové album "Aphorism of Baneful Arts" má v sobě také cosi shnilého, nechutného. Možná za to může parádní prašivý zvuk, nebo psychedelický obal, nevím, ale jako celek se poslouchá novinka velmi dobře. Ihned se mi usadila v žilách, zadřela pod kůži. Stala se pro mě povinností, protože jsem death metalista tělem i duší. Mám rád sychravá rána u nás na hřbitově, když chodí nemrtví teprve spát. Vždy se mi líbil death metal, který má krvavou a temnou atmosféru. ORDO CAPER vytrhli ze země staré krvavé kořeny, očistili je od špíny, máčeli ve smrtícím koktejlu a poté vypálili na hudební nosič. Procházím se spolu s kapelou v morbidní galerii. Na obrazech jsou znázorněny různé způsoby smrti. Kapela letos zvolila ty nejkrutější. Stačí si poslechnout pořádně nahlas "Aphorism of Baneful Arts". Země je zmrzlá a mrtvoly se usmívají. Myslím, že jsem tu správně. Death metal v rukou kostarických démonů zabíjí na potkání. Temný, zákeřný, jedovatý, devastující smrtící kov staré školy, který vás navěky strhne do záhrobí! 


Asphyx says:

When I sometimes dig a hole for another grave, I come across roots. They are often from blood. Red and black. Like real death metal. It is also played by ORDO CAPER maniacs from Costa Rica. I'm listening to their first full-length record, which was created after ten years of existence and a lot of different splits, EPs and demos. From the very beginning, it is clear that it is a clear and distinct answer to grave rituals. 

I like similar raw death metal very much. It reminds me of a wide river in which the bloated bodies of the cursed float upside down. ORDO CAPER have a single vision. Destroy you! The dense and powerful deadly metal of the old style, reaching most into the American school, will sweep you away with its energy from the earth's surface. This is how to feel real death!


Digging graves in frozen ground is difficult and challenging. Sometimes I find old bones. They are usually laid out in the position in which they were buried in the 1990s. Like the music they play ORDO CAPER. The new album "Aphorism of Baneful Arts" also has something rotten, disgusting. Maybe it's a great dusty sound or a psychedelic cover, I don't know, but as a whole the news listens very well. She immediately settled in my veins, stuck under my skin. It became a duty for me because I am a death metalist in body and soul. I like a dry wound in our cemetery when the undead go to bed. I've always liked death metal, which has a bloody and dark atmosphere. ORDO CAPER ripped old bloody roots out of the ground, cleaned them of dirt, soaked them in a deadly cocktail, and then burned them onto a musical medium. I'm walking with the band in a morbid gallery. The pictures show different ways of death. This year, the band chose the cruelest ones. Just listen to "Aphorism of Baneful Arts" out loud. The earth is frozen and the corpses are smiling. I think I'm right here. Death metal in the hands of Costa Rican demons kills rats. Dark, insidious, poisonous, devastating deadly metal of the old school, which will drag you into the grave forever!tracklist:
1. Cult of the Damn
2. Goat Command
3. Collapsed Flesh Machine
4. Incinerator
5. Abominations Prevail
6. Monkus
7. Winged Eviscerated Eye
8. Pestilence Raged

band:
Leandro Goat: 4S Roar and Turmoil.
Dāniyyêl R'lyeh: 6S Roar and back up Turmoil.
Savnok: Death Hammers.


Share this games :

TWITTER