DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 24. února 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - APOCRYPHETIC - Heir to the Cosmos (2020)

Recenze/review - APOCRYPHETIC - Heir to the Cosmos (2020)


APOCRYPHETIC - Heir to the Cosmos
EP 2020, Sunshine Ward Recordings

for english please scroll down

Ze starého, dávno zapomenutého hrobu trčí kostnatá ruka. S dlouhými drápy, leze pomalu ven. Nemrtví se znovu probudili, aby pomstili svoje hříchy. Kříže jsou obrácený směrem dolů a na zdi kostela hoří pentagram. Potrhané oblečení, neskutečný smrad a tvář od zkažené krve. Bestie je znovu zde, lační po čerstvém mase. Nepomáhá zaříkávání, ani zcela zbytečné modlitby. Peklo zase jednou vydalo svoje svědectví.

Kapelu APOCRYPHETIC mi doporučili samotní démoni. Hluboko pod zemí, v katakombách, kde se hraje pravý syrový death a black metal. Blasfemie, nahrubo nasekaná tma, šílenství. Riffy ostré jako břitva, starodávný plesnivý zvuk, vokál raněné šelmy. Dohromady se jedná o desku, která ničí vše v okruhu několika kilometrů. 

 

APOCRYPHETIC se volně inspirují ve své tvorbě kapelami jako PERDITION TEMPLE, KRISIUN, ANGELCORPSE, MORBID ANGEL, DIABOLIC, IMPIETY, DEICIDE, SINISTER, NECROWRETCH. Během poslechu zažijete jen utrpení, strach a budete mít pocit, že vám někdo právě zabodl rezavý nůž do břicha. Kapela dokáže být tajemná, některé motivy jsou jako procházka po hřbitově sebevrahů. Hlavními artefakty, které si z nahrávky odnesete, je ale touha ničit. Zlo je podáváno rovnou, bez příkras a zbytečností. "Heir to the Cosmos" je totálním vyhlazením, nakumulovanou nenávistí. Zažijete u ní muka pekelná, shoříte jako kus masa. Líbí se mi tlak a energie, které dokáže kapela vyvinout. Jednotlivé motivy na mě padají jako lavina, stěna z kostí a lebek. Bestie se probudila a chce krev, čerstvou krev. Zůstávají po ní roztrhaná těla, nářek a beznaděj. Jako po novém albu APOCRYPHETIC. Po každém setkání mám pocit, že potřebuji do žil další dávku, pořádnou porci black death metalu. Po smrti není nic, jenom temnota. Tahle kapela to ví moc dobře a dokázala to znázornit i svojí hudbou. Obraťte všechny kříže směrem dolů, otevřete bránu do pekla! Vynikající smrtící kov s příznaky blasfemie! Masakr!


Asphyx says:

A bony hand protrudes from an old, long-forgotten grave. With long claws, it climbs slowly out. The undead awoke again to avenge their sins. The crosses are turned downwards and a pentagram burns on the wall of the church. Torn clothes, an unreal stench and a face from rotten blood. The beast is here again, hungry for fresh meat. It does not help incantations, nor completely unnecessary prayers. Hell once again release its testimony.

The band APOCRYPHETIC was recommended to me by the demons themselves. Deep underground, in the catacombs, where real raw death and black metal are played. Blasphemy, roughly chopped darkness, madness. Razor-sharp riffs, ancient mouldy sound, wounded beast vocals. Together, this is a record that destroys everything within a few kilometres.


APOCRYPHETIC are freely inspired in their work by bands like PERDITION TEMPLE, KRISIUN, ANGELCORPSE, MORBID ANGEL, DIABOLIC, IMPIETY, DEICIDE, SINISTER, NECROWRETCH. While listening, you will only experience suffering, fear and you will feel that someone has just stabbed a rusty knife in your stomach. The band can be mysterious, some motives are like a walk through the graveyard of suicides. But the main artefacts you take away from the recording are the desire to destroy. Evil is served straight away, without embellishments and futility. "Heir to the Cosmos" is a total annihilation, accumulated hatred. You will experience hell torment with it, you will burn like a piece of meat. I like the pressure and energy that the band can develop. The individual motifs fall on me like an avalanche, a wall of bones and skulls. The beast has woken up and wants blood, fresh blood. She is left with torn bodies, lamentation and despair. Like after the new APOCRYPHETIC album. After each meeting, I feel like I need another dose in my veins, a good portion of black death metal. There is nothing after death, only darkness. This band knows this very well and was able to illustrate it with their music. Turn all the crosses down, open the gate to hell! Excellent death metal with symptoms of blasphemy! Massacre!


Tracklist:
01. Liturgy Of The Blade
02. Oppression Through Genocide
03. The Millenial Key
04. Possessed Battalions Conquer
05. Imperial Defenestration
06. Apocalyptic Prophecies
07. Blood Flow
08. Dawn Of Lamentation

band:
Lord of the Carrion Pit: Rhythm Guitar & Vocals
Ghoul: Lead Guitar
Narzarath: Bass Guitar
Infernal Dominator: Drums & Synth


Share this games :

TWITTER