DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 31. března 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - TERMINAL CARNAGE - The Sickening Rebirth (2021)

Recenze/review - TERMINAL CARNAGE - The Sickening Rebirth (2021)


TERMINAL CARNAGE - The Sickening Rebirth
CD 2021, Great Dane Records

for english please scroll down

Ráno se probudíš jako vždycky, smutný, že musíš vstávat. Dnes ti ale všichni připadají divní, zachmuření, naštvaní a zlí. Obrazovky v rukou se jim třesou víc než obvykle. Jakoby je někdo ovládal na dálku. Jdi a zabij! Dostali rozkaz. Vždycky jsem si myslel, že nás zničí nějaká nemoc nebo jaderný výbuch, ale nakonec jsme to my sami, kdo si podřežeme žíly. Nikdy jsme se neměli tak dobře, přesto toužíme po krvi. 

Ráno se probudíš a z rozhlasu hraje na ulicích nová deska německých death metalistů TERMINAL CARNAGE. Potkáváš jen samé lidi s mrtvolným pohledem. Už dávno máš pocit, že apokalypsa začala. Zdravý rozum byl před lety pohřbený hluboko pod zem. Ještě, že nám zůstala stará, prašivá hudba. Poslední pozůstatek doby, kdy byl svět ještě v pořádku.


"The Sickening Rebirth" je velmi temným, nehumánním albem, které jsem poslouchal s velkou chutí. Pohřbilo mě zaživa ve stylu dávných nahrávek od AUTOPSY, NECROPGAGIA, CIANIDE, OBITUARY, VITAL REMAINS, MORGOTH, BOLT THROWER. Skladby mají neskutečně chladnou, nebál bych se napsat až melancholickou náladu a v některých momentech mi lehce připomínají finské death metalové legendy. TERMINAL CARNAGE přinášejí do podzemí zachmuřený smrtící kov, který sice vychází ze známých kořenů, ale také obsahuje kus sebe samého, vlastních nápadů. Němci mají svůj rukopis i výraz, což se v současnosti cení víc, než cokoliv jiného. Songy jsou plné zvláštního, ledového chvění, zvuk náležitě pálí a drásá a obal? Ten je krásnou ukázkou toho, co bude následovat, pokud se lidé budou chovat jako doposud. Už dnes večer vím, co si dám zítra do sluchátek, až vstanu do studeného, temného dne. Až pojedu tramvají a kolem mě budou zářit obrazovky plné zla. Hudba německých maniaků se mi otiskla do mozku, vytvořila v něm šílený obraz apokalypsy, která nás pravděpodobně čeká a nemine. Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Ryzí death metal, který zmrazí vaše prokleté duše! 


Asphyx says:

You wake up in the morning as always, sad that you have to get up. Today, however, they all seem strange, gloomy, angry and evil. The screens in their hands shake more than usual. It was as if someone was controlling them remotely. Go and kill! They got an order. I always thought we would be destroyed by some disease or a nuclear explosion, but in the end it is we who cut our veins. We've never been so good, yet we crave blood.

You wake up in the morning and a new record of German death metallers TERMINAL CARNAGE plays on the streets from the radio. You only meet people with a dead look. You have long felt that the apocalypse has begun. Common sense was buried deep underground years ago. Also, we have old, dusty music left. The last remnant of a time when the world was still in order.


"The Sickening Rebirth" is a very dark, inhuman album that I listened to with great gusto. I was buried alive in the style of ancient recordings from AUTOPSY, NECROPGAGIA, CIANIDE, OBITUARY, VITAL REMAINS, MORGOTH, BOLT THROWER. The songs are incredibly cold, I wouldn't be afraid to write a melancholic mood and in some moments they remind me slightly of Finnish death metal legends. TERMINAL CARNAGE brings gloomy death metal underground, which comes from well-known roots, but also contains a piece of itself, its own ideas. The Germans have their own signature and expression, which is currently valued more than anything else. The songs are full of strange, icy vibrations, the sound burns and scratches properly and the cover? This is a beautiful example of what will follow if people behave as before. I already know tonight what I'll put on my headphones tomorrow when I get up on a cold, dark day. When I take the tram and the screens full of evil shine around me. The music of the German maniacs imprinted to my brain, creating in it a crazy image of the apocalypse that is probably waiting for us and will not pass. Just look around. Pure death metal that will freeze your cursed souls!


Tracklist:
01. Future Shock (Intro)
02. Involuntary Organ Donor
03. The Sickening Rebirth
04. Dead Mass (The Doom Of Mankind)
05. Bereaved Cry
06. Chaos The New World Order
07. Least Evil
08. Years Of Demise
09. Obituary After Death

band:
Stefan Walter: Vocals, Guitars and Bass
Markus Zillig: Drums
Share this games :

TWITTER