DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 3. května 2021

Recenze/review - CRUMMER - Deathwards (2021)


CRUMMER - Deathwards
CD 2021, Pathologically Explicit Recordings

for english please scoll down

Nohy máš rozedrané do krve. Každý krok je pro tebe neskutečné utrpení. Kdysi dávno, to jsi byl ještě živý, jsi proklel Boha. Teď, po smrti, se ti dostalo odměny. Bičují tě, pálí rozžhaveným železem, trápí hladem, smějí se tvému utrpení. Jedno ti ale zůstalo. Poslední naděje, poslední kousek temnoty, kterou sis uchoval. V noci nemůžeš ve své cele spát a tak posloucháš hudbu. Po těle máš spoustu zanícených ran, které tepou a žhnou. Jako pravý surový death metal.

CRUMMER jsou kapela ze Španělska, která má za sebou dva singly a letošní prvotinu. Vložil jsem ji do přehrávače a stejně jako hrdina z úvodu recenze, se ocitl několik metrů pod zemí, v pekelném království smrti. Jsme dávno nemrtví. Trpíme za všechny hříchy. Dá se to ale vydržet. Pořád můžeme poslouchat podobné skvělé desky jako "Deathwards".


CRUMMER mají v perexu o své kapele uvedeno, že jsou death metalovými fanoušky, kteří hrají pro death metalové fanoušky. Musím tohle heslo podepsat vlastní krví. Z nahrávky je opravdu cítit na sto metrů odhodlání, poctivost, je znát, že Španělé nahrávali nejen rozumem, ale i srdcem. Pro mě osobně je tohle hrozně důležitá věc. Opravdoví příznivci death metalu mi jistě potvrdí. "Deathwards" je nahrávkou, která se odehrává v rytmu starých GRAVE, OBITUARY, MORGOTH, ASPHYX, PESTILENCE, MASSACRE, ENTOMBED, DISMEMBER, BOLT THROWER. Album je opatřeno krásným, monumentálním obalem, ledově temným zvukem, u kterého praskají kosti, ale hlavně spoustou nápadů, které udělají dobře každému, kdo si formoval svůj názor na hudbu v devadesátých letech minulého století. CRUMMER k nám přišli z hlubokého španělského podsvětí. Vypadá to, že byli kdysi prokleti. Povedlo se jim utéct ze země nemrtvých, aby šířili jedinou pravou víru - death metal! "Deathwards" vás přikove ke zdi. Ve staré studené kryptě. Budete navěky uvrženi do temnoty. Propadnete peklu. Stejně jako já, když jsem tenhle kus poctivé hrobnické práce poslouchal. Ryzí death metal staré školy, který vás stáhne do hlubin nicoty! Skvěle!


Asphyx says:

Your feet are torn to blood. Every step is an unbelievable suffering for you. Once upon a time, you were still alive, you cursed God. Now, after death, you have been rewarded. They whip you, they burn you with red-hot iron, they starve you, they laugh at your suffering. But you have one left. The last hope, the last bit of darkness you've kept. You can't sleep in your cell at night, so you listen to music. You have a lot of inflamed wounds all over your body that beat and glow. Like real raw death metal.

CRUMMER are a band from Spain, which has two singles and this year's debut. I put it in the player and like the hero from the beginning of the review, I found myself a few feet underground, in the hellish kingdom of death. We are long time undead. We suffer for all sins. But we can stand it. We can still listen to similar great records as "Deathwards".


CRUMMER states in their lead paragraph in their Bio that they are death metal fans who play for death metal fans. I have to sign this motto with my own blood. From the recording you can really feel determination, honesty, it is to know that the Spaniards recorded not only with reason but also with heart. For me personally, this is a very important thing. True fans of death metal will surely confirm me. "Deathwards" is a recording that takes place in the rhythm of old GRAVE, OBITUARY, MORGOTH, ASPHYX, PESTILENCE, MASSACRE, ENTOMBED, DISMEMBER, BOLT THROWER. The album has a beautiful, monumental cover, an ice-dark sound that makes bones crack, but above all a lot of ideas that will do well to anyone who has formed their opinion on music in the nineties of the last century. CRUMMER came to us from the deep Spanish underworld. Looks like they were once cursed. They managed to escape from the land of the undead to spread the only true faith - death metal! "Deathwards" will nail you to the wall. In an old cold crypt. You will be cast into darkness forever. You will fall to hell. Like me when I listened to this piece of honest grave work. Pure old school death metal that will take you to the depths of nothingness! Great!Tracklist:
01. Funerarum Ritual
02. You Are Dead
03. The Silence Of Death
04. Echoes Among The Tombstones
05. Drowned In A Dea Of Solitude
06. The Chosen Ones
07. Deathwards Into Unight
08. Sacks Of Bones
09. Iced Gardens Of Remembrance
10. Era Of ObscurityShare this games :

TWITTER