DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 14. června 2021

Recenze/review - MACABRE DECAY - Into Oblivion (2021)


MACABRE DECAY - Into Oblivion
CD 2021, Grind to Death Records

for english please scroll down

Ocelová pěst drtící všechny kosti v těle! Jedovatý spalující oheň, který vzešel z temnoty! Surové železo s čistokrevným švédským rodokmenem! Taková slova mě při poslechu novinky "Into Oblivion" napadají nejčastěji. Je o mě všeobecně známo, že mě vždy potkáte hlavně ve starých opuštěných katakombách. Je zde klid, nikdo mě neruší a já si mohu vychutnat ryzí, opravdový death metal. 

U MACABRE DECAY se stačí podívat do promo materiály a přečíst si, jací muzikanti v kapele hrají. Jedná se o zkušené hrobníky, kteří vás od prvního tónu nenechají na pochybách. Tady se chřestí pytlem plným kostí, lebky pukají tlakem a víka od rakví naskakují do rytmu. Horda ze severu, v čele se skvělým Henke Anderssonen (CENTINEX, ex-INCARANTED), by probudila i nemrtvé.


MACABRE DECAY nejsou ale jen další kapelou v řadě, která bezezbytku ctí staré švédské pořádky. Líbí se mi, že se pánové snaží do skladeb propašovat spoustu zajímavých temných momentů, okořenit klasiku svými nápady, lehce se posunout v rámci death metalového zákona. Na pevných, surových a chladných základech jsou vystavěny divoké, neurvalé motivy. Švédi se s ničím rozhodně nepářou. Když už seknou, tak po nich zůstávají krvavé šmouhy. Masivní zvuk, tematicky laděný obal, totální nasazení. Není se co divit, že zombie lezou z děr, Smrt si dává rande se Satanem a hroby se otvírají. Mám při poslechu touhu roztrhnout okovy, jestli mi rozumíte. Album mi do žil vlévá velké množství energie, chladu a stávám se navěky prokletým. Je k dokonalosti vybroušeným kusem smrtícího kovu, který je jasně a zřetelně zacílen - na staré i mladé fanoušky krutých severských melodií. Až půjdeš zase jednou do márnice nebo kopat čerstvý hrob, tak na tuhle smečku rozhodně nezapomeň. Hraje totiž od srdce, s nadšením a odhodláním. S pradávnou touhou zabíjet hudbou, kterou mají její členové dávno zakódovanou v genech. Dokonalá esence švédských death metalových melodií, která vás pohřbí zaživa! Temné ozvěny z katakomb!

pro fanoušky: DISMEMBER, ENTOMBED, CENTINEX, GRAVE, NIHILIST, FLESHCRAWL, ENTRAILS, PUTERAEON, DEATH, CARCASS, BOLT THROWER a pravé švédské oceli!


Asphyx says:

Steel fist crushing all the bones in the body! A poisonous burning fire that emerged from the darkness! Pig iron with a purebred Swedish pedigree! Such words come to me most often when listening to the news "Into Oblivion". It is well known about me that you will always meet me mainly in old abandoned catacombs. There is peace, no one disturbs me and I can enjoy pure, real death metal.

At MACABRE DECAY, all you have to do is look at the promo materials and read what kind of musicians play in the band. These are experienced gravediggers who will not leave you in doubt from the first tone. Here they rattle with a sack full of bones, skulls burst with pressure and coffin lids jump to the beat. A horde from the north, led by the great Henke Anderssonen (CENTINEX, ex-INCARANTED), would awaken even the undead.


But MACABRE DECAY is not just another band in a row that fully respects the old Swedish order. I like that the gentlemen try to smuggle a lot of interesting dark moments into the songs, spice up the classics with their ideas, and easily move within the death metal law. Wild, unruly motifs are built on solid, raw and cold foundations. The Swedes are definitely not mating with anything. When they cut, bloody smudges remain after them. Massive sound, thematically tuned cover, total commitment. No wonder zombies crawl out of holes, Death dates Satan, and graves open. I have a desire to break the shackles when listening if you understand me. The album pours a lot of energy, cold and veins into my veins. It is a perfectly cut piece of deadly metal, which is clearly and clearly targeted - at old and young fans of cruel Nordic melodies. When you go to the morgue again or dig a fresh grave, don't forget this pack. He plays from the heart, with enthusiasm and determination. With an ancient desire to kill music that its members have long since encoded in their genes. The perfect essence of Swedish death metal melodies that will bury you alive! Dark echoes from the catacombs!

for fans: DISMEMBER, ENTOMBED, CENTINEX, GRAVE, NIHILIST, FLESHCRAWL, ENTRAILS, PUTERAEON, DEATH, CARCASS, BOLT THROWER and genuine Swedish steel!

about MACABRE DECAY on DEADLY STORM ZINE:


tracklist:
1. Icon
2. Impenitent Homicide
3. Into Oblivion
4. Utterly Helpless
5. The Becoming of Art
6. Altered Flesh
7. Wall of Bones
8. Last Breath
9. Beauty in Carnage
10. Kräks, Förruttnelse och Våld
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
sledujte nás na sociálních sítích - follow us on the social media:


instagram:

facebook:
Share this games :

TWITTER