DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 29. září 2021

Recenze/review - EXPUNGED - Into Never Shall (2021)


EXPUNGED - Into Never Shall
CD 2021, Hells Headbangers Records

for english please scroll down

Je brzy ráno a venku prší. Vstáváš jako každý den, jen je ti nějak divně od žaludku. Vzpomínky na bolest, motáš se tmou. Již dávno jsi prokletý, ale teprve až dnes si potkal v zrcadle svoji vlastní smrt. Nahlédl si na druhou stranu, do nekonečné země stínů. Ještě ne, ještě není čas, ještě musíš poslouchat spoustu dobré muziky. S kanadskými EXPUNGED jsem se potkal víceméně náhodou, při svých dlouhých toulkách záhrobím. Smradlavý death metal, jak vytažený ze staré hrobky, mi udělal ihned dobře. Na těle i na zkažené duši.

Prosévám mezi prsty jako prach jednotlivé skladby a užívám si pach rozkládajících se těl. Tahle hudba vzešla kdysi ze starých pohřebišť, z márnic a piteven. Nemrtví by mohli vyprávět. Kanaďané ctí všechny platné i doporučované zákony podsvětí. Mají prašivý zvuk, obal s padlými kněžími i spoustu nápadů, jak vystřižených ze starých death metalových učebnic. Všechno tohle pohromadě na mě funguje. Smrt mi zase podala jednou svoji kostnatou ruku a pozvala mě k tanci. 


"Into Never Shall" je albem, které vzešlo ze stejných katakomb, ve kterých kdysi vznikaly zásadní desky švédských kapel (NIHILIST, ENTOMBED), zazní ale i ozvěny AUTOPSY, BOLT THROWER. Víka od rakví nadskakují, mrtvoly se usmívají, zombie tančí na vašich hrobech. Vše je v naprostém pořádku. Metal, který se kdysi hrával v devadesátých letech, s vlastním výrazem a nápady. Přesně takhle to mám moc rád, songy si užívám. Otevírám další pivo, koukám do temnoty a čekám na svoji dámu Smrt. Přichází hned od začátku, dá si také jednu lahev a spolu si užíváme letošní nahrávku EXPUNGED. Hnijeme postupně zaživa, nechápeme současný zkažený a chaotický svět. Hudba pro nás bývá někdy jediným záchranných bodem. Riffy ostré jako žiletky, chorobami nasáklý vokál, vše připomíná pradávný rituál, plný rouhání, nenávisti, špíny a hniloby. Po celou dobu desky se cítím, jako když vám někdo stoupne na hrudník okovanou botou. "Into Never Shall" si dávám do uší hlavně večer, když přicházejí stíny. Promítám si na zeď vzpomínky z doby, kdy jsme podobnou muziku hltali plnými doušky. Masakr v márnici! Death metalová hrobka, po okraj naplněná zkaženou krví! Skvěle!


Asphyx says:

It's early in the morning and it's raining outside. You get up like every day, it's just weird about your stomach. Memories of pain, you're tangled in the dark. You've been cursed for a long time, but only today have you met your own death in the mirror. He looked the other way, into the endless land of shadows. Not yet, there is no time yet, you still have to listen to a lot of good music. I met the Canadian EXPUNGED more or less by accident, during my long wanderings through the grave. The stinky death metal, as drawn from an old tomb, did me a good job right away. On the body and on the corrupt soul.

I sift through the fingers like dust of an individual song and enjoy the smell of decaying bodies. This music once came from old cemeteries, mortuaries and autopsies. The undead could tell. Canadians honor all applicable and recommended laws of the underworld. They have a dusty sound, a cover with fallen priests and a lot of ideas, cut from old death metal textbooks. All this works together for me. Death gave me her bony hand again and invited me to dance.


"Into Never Shall" is an album that came from the same catacombs in which the major records of Swedish bands (NIHILIST, ENTOMBED) were once formed, but there are also echoes of AUTOPSY, BOLT THROWER. Coffin lids jump, corpses smile, zombies dance on your graves. Everything is in perfect order. Metal, which was once played in the 1990s, with its own expression and ideas. That's exactly how I like it, I enjoy the songs. I open another beer, look into the darkness and wait for my lady Death. It comes right from the start, it also has one bottle and together we enjoy this year's EXPUNGED recording. We rot gradually alive, we do not understand the current corrupt and chaotic world. Music is sometimes the only lifeline for us. Razor-sharp riffs, disease-soaked vocals, all reminiscent of an ancient ritual, full of blasphemy, hatred, dirt and rot. Throughout the board, I feel like someone steps on your chest with a chained shoe. I wear "Into Never Shall" especially in the evening when shadows come. I project on the wall memories from the time when we swallowed similar music in full sips. Morgue massacre! Death metal tomb, filled to the brim with rotten blood! Great!Tracklist:
01. Decompose
02. Gas Attack
03. Torn Apart
04. Drown In Fire
05. Early Tragic End
06. Architects Of Oblivion
07. Amidst The Embers
08. Mass Grave
09. Into Never Shall
10. Stolen Life

band:
J.S. - VOCALS, BASS, LYRICS
W.D. - GUITARS
A.K. - DRUMS
Share this games :

TWITTER