DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 14. září 2021

Recenze/review - FAMISHGOD - Rotting Ceremony (2021)


FAMISHGOD - Rotting Ceremony
CD 2021, Xtreem Music

for english please scroll down

Hádáme se, nesnášíme se, jsme zlí a oškliví. Máme v sobě vztek a touhu ublížit druhému. Stačí přece tak málo, jedovatá slina, pár hrubých slov. Přemýšlím o tom a dívám se, jak do pece zajíždí pomalu další tělo. Před smrtí jsme si všichni rovni, jen někteří hoří jasnějším plamenem. Nakonec nás čeká jenom temnota. Je třeba se připravit. Dnes nás čeká dlouhý, smutný, surový, krvavý rituál. Poslouchám poslední album španělských doom death metalistů FAMISHGOD a přemýšlím nad posledními věcmi člověka.

Kdo jsme a kam kráčíme? Potkávám už dlouho jenom stíny. Mocné nástupy, chorobný vokál, beznaděj a nekonečný chlad. Jsou kapely, které umí vytvořit opravdu pochmurnou a ošklivou atmosféru. Španělé patří mezi ně. Zahalen v pavučinách otevírám dveře na onen svět. Ploužím se kolem starých hrobů a čtu si jména na náhrobcích. Tak tady jednou skončím?  Přidávám hlasitost a pozoruji krkavce na kamenné zdi. Do země zajíždí další rakev.


Kdo mě znáte, tak víte, že u hudby oceňuji hlavně uvěřitelnost, schopnost muzikantů mě připoutat k reproduktorům. Důležitá je pro mě temná energie, přenesené emoce. Od novinky "Rotting Ceremony" se nemůžu pořád odlepit. Užívám si toulky záhrobím, rád nahlížím na onen svět. Do kostí se mi vkrádá chlad. Muzika je zde ovlivněná třeba takovými INCANTATION, GRAVE MIASMA, DISEMBOWELMENT, INVERLOCH, WINTER, NECROS CHRISTOS, AHAB, TIAMAT, MYTHIC a dalšími, kteří dokáží svojí hudbou vyjádřit atmosféru studených katakomb. Album se kolem mě nejdřív plazilo jako jedovatý had, kroutilo se kolem mých nohou, aby mě postupně uhranulo a uštklo. Opravdu hodně se mi líbí zvuk (Javi Bastard Moontower Studios), ze kterého mě mrazí v zádech. Otevírám další rakev a nacházím jen samé ošklivé vzpomínky. Říká se, že zlým lidem zůstane po smrti ve tváří děsivý výraz. Nikdy nenaleznou klid. "Rotting Ceremony" je také neklidným, těkavým, těžkým, syrovým albem. Ozvěnou ze záhrobí, šepotem nemrtvých, okultní seancí pro vyvolávání černých duší. Smrt je zase jednou hodně blízko. Death doom metal temný jako řeka zkažené krve! 


Asphyx says:

We argue, we hate each other, we are evil and ugly. We have anger and a desire to hurt others. Enough is enough, poisonous saliva, a few harsh words. I think about it and watch another body slowly enter the furnace. We are all equal before death, only some burning with a brighter flame. In the end, only darkness awaits us. You need to prepare. Today we have a long, sad, raw, bloody ritual. I listen to the latest album of Spanish doom death metalists FAMISHGOD and think about the last things of man.

Who are we and where are we walking? I've only met shadows for a long time. Powerful onset, sick vocals, hopelessness and endless cold. There are bands that can create a really gloomy and ugly atmosphere. The Spaniards are among them. Shrouded in cobwebs, I open the door to the afterlife. I crawl around the old graves and read the names on the tombstones. So, will I end up here one day? I turn up the volume and watch the ravens on the stone wall. Another coffin enters the ground.


If you know me, you know that I especially appreciate the credibility of the music, the ability of the musicians to tie me to the speakers. The important thing for me is dark energy, transmitted emotions. I still can't get away from the new "Rotting Ceremony". I enjoy wandering the grave, I like to look at the other world. Cold is creeping into my bones. The music here is influenced by such INCANTATION, GRAVE MIASMA, DISEMBOWELMENT, INVERLOCH, WINTER, NECROS CHRISTOS, AHAB, TIAMAT, MYTHIC and others who can express the atmosphere of cold catacombs with their music. At first, the album crawled around me like a venomous snake, curling around my legs to gradually charm and bite me. I really like the sound (Javi Bastard Moontower Studios), which freezes my back. I open another casket and find only ugly memories. It is said that a terrible expression will remain on the faces of evil people after death. They will never find peace. "Rotting Ceremony" is also a restless, volatile, heavy, raw album. An echo from the grave, a whisper of the undead, an occult session to summon black souls. Death is once again very close. Death doom metal dark as a river of rotten blood!about FAMISHGOD on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist
1. The Sun, The Death
2. Ascension
3. Fear Your Own Shadow
4. Deep Fall
5. Rotting Paradise
6. Crystal Palace
7. Earthly Slavery

Line-up:
Funëdeim - guitar/bass
Dave Rotten – vocalsShare this games :

TWITTER