DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 6. října 2021

Recenze/review - CRIMINAL - Sacrificio (2021)


CRIMINAL - Sacrificio
CD 2021, Metal Blade Records

for english please scroll down

Musím se přiznat, že většina současných thrash metalových kapel mi přijde poměrně slabá. Jakoby se z jejich tvorby vytratila zdravá naštvanost, vztek a touha ničit. Staří již nemají co říct a mladí jen kopírují. To ale není problém jenom v muzice, ale i v ostatních lidských činnostech. Všechno už tady bylo a mnoho nového toho vymyslet nejde. Jsou ale smečky, které to se mnou pořád umí. CRIMINAL z Chile patří mezi ně. Stačilo mi pár prvních poslechů a už jsem věděl, že tady máme co do činění s poctivě odvedenou prací a spoustou nakumulovaného vzteku.

CRIMINAL působí na scéně od roku 1991 a měli by mít nárok být unavení. Jenže přátelé, novinka není žádným unylým albem, ale poctivým útokem starým psů. Ne, neotáčejí kolem metalových dějin. Ale cítím ze skladeb pradávnou jiskru, touhu nakopat nám všem zadky. Thrashové postupy se střídají s těmi death metalovými. Vše je špinavé, jako ulice na okraji vašeho města. Svět se řítí do záhuby a můžeme si za to sami. 


Smíchejte vlivy třeba takových EXODUS, CARCASS, SICK OF IT ALL, staré SEPULTURY, přidejte několik litrů zkažené krve a podávejte podchlazené. Je zcela jasné, že kapela nepřichází s ničím novým, ale vůbec mi to nevadí. Pro mě je nakonec stejně důležitá hlavně předaná energie a té mají CRIMINAL na rozdávání. "Sacrificio" má úplně stejnou náladu, jako rozzuřený dav. Chudí proti bohatým, slabí proti silným, je vcelku jedno, kdo je v ulicích. Nakonec to vždy skončí násilím, smutkem a beznadějí. Poslouchám desku stále dokola a říkám si, jestli vůbec existuje nějaké východisko z patové situace, do které se lidé dostali. Mám v sobě dlouho dušený vztek, který mi pomáhají kapely jako jsou právě CRIMINAL, dostat ven. Líbí se mi zvuk, jednotlivé nápady, produkce, jako vždy vynikající Anton Reisenegger u mikrofonu, klipy. Marně hledám nějaká slabá místa. Záleží samozřejmě na úhlu pohledu, ale Chilané se mi trefili přesně do stavu, ve kterém se momentálně nacházím. K "Sacrificio" se tak budu rád a často vracet hlavně v momentech, kdy si přečtu zprávy, když uvidím falešné obličeje politiků, když půjdu ráno cestou do práce. Jsem jenom já a hudba. Death thrash metal, který vám pomůže roztrhnout řetězy!


Asphyx says:

I have to admit that most of the current thrash metal bands seem relatively weak to me. It is as if their anger, anger and desire to destroy have disappeared from their work. The old have nothing more to say and the young just copy. But this is not only a problem in music, but also in other human activities. Everything has already been here and many new things cannot be invented. But there are packs that can still do it with me. CRIMINAL from Chile is one of them. All I had to do was listen for the first time, and I already knew that we were dealing here with honest work and a lot of accumulated anger.

CRIMINAL has been on the scene since 1991 and should be entitled to be tired. But friends, the novelty is not a deadly album, but an honest attack by old dogs. No, they don't revolve around metal history. But I feel an ancient spark from the songs, a desire to kick our asses. Thrash practices alternate with death metal ones. Everything is dirty, like a street on the outskirts of your city. The world is crashing and we can blame ourselves for it.


Mix the effects of such EXODUS, CARCASS, SICK OF IT ALL, old SEPULTURA, add a few liters of spoiled blood and serve subcooled. It's very clear that the band doesn't come up with anything new, but I don't mind at all. In the end, the energy transferred is just as important to me, and CRIMINALs have it to hand out. "Sacrificio" has exactly the same mood as an angry crowd. The poor against the rich, the weak against the strong, it doesn't matter who is on the streets. In the end, it always ends in violence, sadness and hopelessness. I listen to the record over and over and wonder if there is any way out of the stalemate that people got into. I have a long-tempered rage in me, which bands like CRIMINAL help me get out. I like the sound, the individual ideas, the production, as always, the excellent Anton Reisenegger at the microphone, the clips. I look in vain for some weaknesses. Of course, it depends on the angle of view, but the Chileans hit me exactly in the state I am currently in. I will be happy and often return to "Sacrificio", especially when I read the news, when I see the false faces of politicians, when I go on the way to work in the morning. It's just me and the music. Death thrash metal to help you tear the chains!


about CRIMINAL on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Live on Your Knees (02:43)
02. Caged (03:15)
03. The Whale (03:50)
04. Zona de sacrificio (04:47)
05. After Me, the Flood (04:02)
06. Dark Horse (03:26)
07. Theocrazy (03:32)
08. Sistema criminal (04:13)
09. Zealots (02:43)
10. Age of Distrust (03:16)
11. Hunter and the Prey (02:59)
12. Ego Killer (03:18)

Share this games :

TWITTER