DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 7. října 2021

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ENTHRALLMENT - Against the Will to Live - Sky Burial (2021)

Recenze/review - ENTHRALLMENT - Against the Will to Live - Sky Burial (2021)


ENTHRALLMENT - Against the Will to Live - Sky Burial
CD 2021, Rebirth the Metal Productions

for english please scroll down

Jedna rána střídá druhou, tvůj protivník nezná slitování. Vzduchem se vznáší adrenalin a nenávist. Ne, tohle není žádný souboj v ringu, ale špinavá rvačka na ulici. Zvuk zlomeného žebra, nemůžeš se nadechnout. Několikrát se zvedneš, máš v sobě pořád srdce bojovníka. Jenže pak někdo vytáhne nůž a břichem ti projede neskutečná bolest. Padáš k zemi a pohled ti zakryje krvavá mlha.

S tvorbou bulharských ENTHRALLMENT jsem se několikrát setkal již v minulosti. Dokonce jsme s touhle maniakální kapelou dělali i rozhovor (odkazy dole pod článkem). Vždy se mi na nich líbilo, že je jejich death metal uvěřitelný, špinavý, stejně jako přepadení v temné ulici na periferii vašeho města. 


I na novince "Against the Will to Live - Sky Buria" nalezneme klasické brutální death metalové postupy, spoustu černých nálad. Bolestivé riffy, připomínající asi nejvíc rezavé hřeby, které vám někdo palicí zatlouká do hlavy, mě baví. Stejně jako hra bicích, mocný vokál. Vše sedí krásně na svých místech. Morbidní pasáže se střídají s těmi ohavnými. Americká, surová škola, se zde potkává s tou melodičtější, evropskou. ENTHRALLMENT se povedlo vše umíchat v pořádně jedovatý koktejl. Líbí se mi, že má kapela svůj vlastní výraz, je jasně rozpoznatelná již podle prvních tónů. Hodně tomu přispívá čitelný a chladný zvuk. Pocit z celé desky je pochmurný, jakoby pánové přetransformovali strach do svých songů. Pro nás, staré death metalové psy, kteří začínali (stejně jako kapela) s tímto stylem v dávných časech, je novinka velmi dobrou záležitostí. Na nahrávce se pořád něco děje, podmaní si vás, strhne do hlubin. Je negací všeho dobrého, je hudebním násilným činem. Při poslechu si připadám jako v ringu, kde se nehraje podle pravidel. Cítím pach krve, poslouchám stále dokola "Against the Will to Live - Sky Buria" a užívám si morbidní melodie. Mám rozsekaný obličej, ruce od krve. Smrt čeká a brousí si svoji kosu. Zničující, temný death metal s podmanivou atmosférou!


Asphyx says:

One blow replaces another, your opponent knows no mercy. Adrenaline and hatred float through the air. No, this is not a fight in the ring, but a dirty fight on the street. The sound of a broken rib, you can't breathe. You get up a few times, you still have the heart of a warrior in you. But then someone pulls out a knife and incredible pain passes through your stomach. You fall to the ground and your gaze is obscured by a bloody mist.

I have encountered the creation of Bulgarian ENTHRALLMENT several times in the past. We even had an interview with this manic band (links below the article). I've always liked them for making their death metal believable, dirty, as well as being attacked in a dark street on the outskirts of your city.

Even on the novelty "Against the Will to Live - Sky Burial" we can find classic brutal death metal techniques, a lot of black moods. I enjoy painful riffs, reminiscent of perhaps the most rusty nails that someone punches in the head with a stick. Like a drum game, powerful vocals. Everything sits beautifully in its places. Morbid passages alternate with abominable ones. An American, raw school meets a more melodic, European one. ENTHRALLMENT managed to mix everything into a really poisonous cocktail. I like that the band has its own expression, it is clearly recognizable from the first tones. Legible and cool sound contributes a lot. The feeling from the whole album is gloomy, as if the gentlemen have transformed fear into their songs. For us, old death metal dogs who started (as well as a band) with this style in ancient times, news is a very good thing. There's always something going on on the record, it will conquer you, it will take you to the depths. It is a negation of all good, it is a musical act of violence. When listening, I feel like in a ring where you don't play by the rules. I smell blood, I listen to "Against the Will to Live - Sky Buria" all the time and I enjoy morbid melodies. My face is amputated, my hands covered in blood. Death awaits and grinds his scythe. Destructive, dark death metal with a captivating atmosphere!


about ENTHRALLMENT on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Hollow Roots
02. Painting A Bloody Symphony
03. Surgical Masquarade
04. Divine Mandolins
05. Sacrificial Eutanasia
06. Hegemony Of The Weak
07. Giving Alms To Birds

band:
Vocals: Plamen Bakardzhiev
Guitars: Vasil Furnigov
Guitars: Nikola Ognyanov
Bass: Rumen Pavlov
Drums: Ivo Ivanov


Share this games :

TWITTER