SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 18. října 2021

Recenze/review - DEIMLER - A Thousand Suns (2021)


DEIMLER - A Thousand Suns
CD 2021, Xtreem music

for english please scroll down

Chtěl jsem se napít čerstvé vody. Spalovala mě neskutečná žízeň. Jenže tam byla. Postava, vznášející se na hladině. Nafouklé břicho, krvavá rána na hlavě, vyděšený výraz. Vytáhli jsme ji ven a přemýšleli, kdo mohl udělat něco tak ohavného. Na zádech měla podivné znamení. Znamení smrti. Položili jsme ji na zem a přemýšleli o nenávisti. Vzduchem se vznášela beznaděj a Smrt, ta krásná dáma, se smála za rohem. Poslouchal jsem nové album španělských DEIMLER a do mého těla i mysli vstoupil chlad.

Death metal se dá hrát mnoha způsoby a pánové si zvolili můj neoblíbenější. Starý, prašivý smrtící kov, zahraný nejen s dobrou řemeslnou zručností, ale i nadšením a odhodláním. Skladby mají drive, sílu a obrovské množství energie. Otevírám další rakev a s chutí podupávám do rytmu. Jsou stejné krve jako já. 


Máte rádi kapely jako DEMILICH, CARNAGE, ADREMELECH, DISMEMBER, AVULSED, FUNEBRE, NECROPHILIAC, ENTOMBED, CARTILAGE, DEATH, OBITUARY nebo GRAVE? Pak by se vám mohlo líbit i nové album "A Thousand Suns". Ožívají na něm staré přízraky, zombie tančí zběsilé tance na hromadných hrobech a v márnici není nikdy klid. Jsem spokojený a užívám si nejen skvělý prašivý zvuk, ale i spoustu nápadů, které se povedlo téhle smečce narvat do celé desky. Procházím se záhrobím, přidávám hlasitost, zdravím všechny známé i nové přízraky. Hudba pro mě vždy byla hlavně o srdci a o schopnosti mě připoutat k přehrávači. DEIMLER tohle všechno umí a přidávají ještě něco navíc. Kus sebe samého, svých nápadů a touhy ničit. Na její mrtvý pohled, na její tělo, vznášející se na hladině nikdy nezapomenu, stejně jako na nahrávku "A Thousand Suns". Smrt má mnoho podob a jen vyvolení jí dovedou nahrát na hudební nosič. Španělé jsou jako jezdci apokalypsy, kteří se vrátili mezi nás, aby šířili zlo a smrtící kov. O tomhle kdysi tento styl býval a já nemohu hodnotit jinak, než velmi vysoko. Staří fanoušci vědí své. Hraje se zde hlavně pro nás, pro všechny prokleté, utopené, pověšené, zastřelené. Pokud máte rádi starou švédskou a finskou školu, tak neváhejte ani chvilku. Ryzí death metal, který vám zláme všechny kosti v těle!


Asphyx says:

I wanted to drink fresh water. I was terribly thirsty. But she was there. A figure floating on the surface. Puffy abdomen, bloody wound on the head, scared expression. We pulled her out and wondered who might have done something so disgusting. She had a strange sign on her back. A sign of death. We laid her on the ground and thought about hatred. Hopelessness hovered in the air, and Death, the beautiful lady, laughed around the corner. I listened to a new album of Spanish DEIMLER and coldness entered my body and mind.

Death metal can be played in many ways and the gentlemen have chosen my favourite. Old, dusty deadly metal, played not only with good craftsmanship, but also with enthusiasm and determination. The songs have drive, strength and a huge amount of energy. I open another casket and stamp it to the beat with gusto. They're the same blood as me.


Do you like bands like DEMILICH, CARNAGE, ADREMELECH, DISMEMBER, AVULSED, FUNEBRE, NECROPHILIAC, ENTOMBED, CARTILAGE, DEATH, OBITUARY or GRAVE? Then you might also like the new album "A Thousand Suns". Old ghosts come to life on it, zombies dance frantic dances on mass graves, and there is never peace in a morgue. I'm satisfied and I enjoy not only a great dusty sound, but also a lot of ideas that this pack managed to get into the whole record. I walk through the graveyard, I add volume, I greet all known and new ghosts. For me, music has always been mainly about the heart and the ability to tie me to the player. DEIMLER can do all this and add something extra. A piece of oneself, one's ideas and desire to destroy. I will never forget her dead gaze, her body floating on the surface, as well as the recording of "A Thousand Suns". Death takes many forms and only the chosen can record it on a musical medium. The Spaniards are like the riders of the apocalypse who have returned among us to spread evil and deadly metal. This style used to be about this and I can't rate it other than very high. Old fans know their stuff. It is played here mainly for us, for all the cursed, drowned, hung, shot. If you like old Swedish and Finnish school, don't hesitate for a moment. Pure death metal that will break all the bones in your body!


about DEIMLER on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
1. A Thousand Suns
2. Blessed All Forms...
3. The Chosen One
4. Skull's Smiling
5. Nebuchadnezzar
6. The Sentinels
7. The Architect...
8. ...And the Oracle
9. Tenth Masters Sections (Outro)Share this games :

TWITTER