DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 28. října 2021

Home » , , , , , , , , , , » Recenze/review - FRIGHTFUL - Spectral Creator (2021)

Recenze/review - FRIGHTFUL - Spectral Creator (2021)


FRIGHTFULSpectral Creator
CD 2021, Awakening Records

for english please scroll down

Hlava, nabodnutá na kůlu. Pozůstatek včerejší veřejné popravy. Vyříznutá střeva, která se jako malá háďata válejí v písku. Utíráš krev a přemýšlíš, proč lidi tolik fascinuje násilí. A jak je možné, že se celé tohle děje i v dnešní době, kdy se považujeme za něco víc než ostatní druhy. Omyl je pravdou, pořád v sobě máme kus dávných pudů, stále toužíme po prokousnutém hrdle. Syrová, surová je i nová deska polských FRIGHTFUL. Starý, prašivý death metal, thrash a mrtvolně chladná atmosféra. To jsou hlavní atributy novinky.

Lámali mě v kole, pálili ohněm, nabodávali na kůl. Neodvolal jsem. Stále věřím v pravý, ryzí metal. Pořád mám rád, když riffy řežou, bicí duní a vokalista snídá hřebíky. Poláci tohle všechno ve své hudbě podávají na dřevěném podnose spolu se zahnívajícími kousky syrového masa. 


Na FRIGHTFUL se mi asi nejvíc líbí, že uchopili staré ověřené postupy po svém, přidali kus sebe samého a výsledkem je album, které se opravdu velmi dobře poslouchá. Nikde nic nepřebývá, nikde nic nechybí, obal je parádní (Mariusz Lewandowski), zvuk drtí lebky tlakem (Maciej Nejman). Je jasný a zřetelný, přesto má v sobě kousky tolik potřebné špíny. Díky thrashovým pasážím vše hezky odsýpá, posluchač nemá ani na chvilku možnost se nudit. Jasně, obžaloba by mohla tvrdit, že pánové nepřinášejí do undergroundu vůbec nic nového, ale to se dá dnes tvrdit vlastně o všech kapelách. Mě jde spíš o to, jestli nadskakují víka od rakví, jestli během poslechu zažiju opravdovou veřejnou popravu. Jsem starý pes, který si stále rád zatančí s krásnými zombie. Na FRIGHTFUL vůbec není znát, že se jedná o prvotinu. Vše odsýpá jak má, tak nějak samozřejmě, kluci mají metal v krvi. Těžko se to vysvětluje, ale my, ortodoxní fanoušci podobných extrémních stylů, víme své. Vyžadujeme tlak a energii, sílu a pnutí, černou jiskru. Po poslechu musíte mít chuť vzít do ruky kladivo a jít rozbourat první zeď. Netřeba dalších slov, lepší je otočit volume doprava. Jsem spokojen. Death thrash metalová kreatura se probudila! A touží po krvi!


Asphyx says:

Head, impaled on a stake. The remnant of yesterday's public execution. Cut intestines that roll like little snakes in the sand. You wipe the blood and wonder why people are so fascinated by violence. And how is it possible that this whole thing is happening even today, when we consider ourselves to be something more than other species. The mistake is true, we still have a piece of ancient instincts in us, we still long for a bitten throat. The new record of Polish FRIGHTFUL is also raw, raw. Old, dusty death metal, thrash and a deadly atmosphere. These are the main attributes of the news.

They broke me in a bicycle, burned me with fire, stabbed me on a stake. I didn't call back. I still believe in real, pure metal. I still like it when the riffs are cut, the drums sound and the vocalist eats nails for breakfast. The Poles present all this in their music on a wooden tray together with rotting pieces of raw meat.


FRIGHTFUL, I probably like the most that they took the old proven methods in their own way, added a piece of themselves and the result is an album that really listens very well. Nothing is left anywhere, nothing is missing anywhere, the cover is great (Mariusz Lewandowski), the sound crushes the skull with pressure (Maciej Nejman). It is clear and distinct, yet it has pieces of much-needed dirt in it. Thanks to the thrash passages, everything empties nicely, the listener does not have the opportunity to get bored for a moment. Sure, the prosecution could claim that the gentlemen don't bring anything new to the underground at all, but that can be said about all the bands today. I'm more concerned with whether the coffin lids jump, if I experience a real public execution while listening. I am an old dog who still likes to dance with beautiful zombies. It is not at all known at FRIGHTFUL that this is the first. Everything pours as it should, and somehow of course, the boys have metal in their blood. It's hard to explain, but we, orthodox fans of similar extreme styles, know ours. We require pressure and energy, strength and tension, a black spark. After listening, you must feel like taking a hammer in your hand and going to break down the first wall. No need for more words, it is better to turn the volume to the right. I am satisfied. Death thrash metal creature woke up! And he longs for blood!Tracklist CD:
01 Astral Freeze
02 Destructive Species
03 Abhorred
04 Soul Separate
05 Breaking the Twilight (Instrumental)
06 Crimson Dawn
07 Those Who Burns for Might
08 Angel Waste
09 Spectral Creator

Frightful is:
Oskar Wańka - Bass & Vocals
Paweł Snarski - Guitars
Mateusz Mencel - Guitars
Krzysztof Pochranowicz - Drums
Share this games :

TWITTER