DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 14. října 2021

Home » , , , , , » Recenze/review - SCEPTICISM - Companion (2021)

Recenze/review - SCEPTICISM - Companion (2021)


SCEPTICISM - Companion
CD 2021, Svart Records

for english please scroll down

Schoulený v davu, uprostřed hlasitého města si přijdu klidný. Moje fantazie létá někde v lesích, na mýtinách a kolem blyštivých řek. Těkavé informace, které normální jedinec dávno nedokáže vstřebat. Honíme se za penězi, za úspěchem a zapomínáme na své kořeny. Moudří jsou označováni a zesměšňováni. Přesto se, v dnešní divné době, cítím silný. Na ulici, v práci, ve smutku i radosti. Když poslouchám podobné desky, jako je "Companion", mám pocit, že jsem stále živý. A je vcelku jedno, jestli sním uzavřen do sebe s knihou a sklenicí něčeho dobrého nebo stojím v dlouhé řadě v davu.

Jsou na světě kapely, které zkrátka nemají slabá alba. SCEPTICISM patří mezi vyvolené. I letos pilují svůj funerální doom metal k ještě větší dokonalosti. Slyším velký talent, schopnost napsat skladby, které se posluchačům zadřou pod kůži. Poslední roky jsem za podobnou hudbu nesmírně vděčný. Opravdu mi dodává velkou sílu. Je přemýšlivá, inteligentní, smutná a vznešená, majestátní a zároveň má v sobě takové to vnitřní pnutí, které vás nenechá v klidu. I tentokrát je hrozně příjemné podlehnout. 


Jako byste vzali obrovskou nádobu a v ní smíchali od každé emoce něco. Pomalé riffy, smutek, temný a pochmurný vokál. Ale i radost z podzimního lesa, zmrzlé země a samoty. Stejně si myslím, že hudba SCEPTICISM není jen poskládanými notami, ale spíše stavem duše. Když novinku poslouchám, pryč jsou falešné úsměvy, tupý dav, hloupé výroky jedinců bez mozku. Cítím pod nohami listí ze stromů, jsem v jiné dimenzi. Možná působím odtažitě, ale stejně jako v "Companion" to ve mě vře a žhne. Nenechte se mýlit, novinka sice působí zpočátku studeným a chladným dojmem, ale uvnitř je nakumulováno obrovské množství energie. O zvuku, obalu a formálních záležitostech netřeba psát, Finové jsou profesionálové každým kusem svého těla. Znáte ten krásný pocit euforie, když vystoupáte na nějakou horu? Díváte se dolů, udýchaní a přemýšlíte, jaké by to bylo letět. Jen tak se vznášet, padat dolů, do temné hlubiny. Netřeba hned skákat, stejný zážitek vám umožní i tato deska. Získal jsem si k hudbě SCEPTICISM osobní vztah, jsme navzájem propojeni. Přesně vím, myslím si to, co mi chtěli pánové svojí nahrávkou sdělit. Slova jsou vlastně zbytečná, hudba je přeci neuchopitelná. Funeral doom metal, u kterého vám zmrzne krev v žilách!


Asphyx says:

Crouched in the crowd, in the middle of the loud city I feel calm. My imagination flies somewhere in the woods, in the clearings and around the glistening rivers. Volatile information that a normal individual cannot absorb for a long time. We chase money, we succeed and we forget our roots. The wise are labeled and ridiculed. Yet, in today's strange times, I feel strong. On the street, at work, in sadness and joy. When I listen to similar records like "Companion", I feel like I'm still alive. And it doesn't matter if I'm dreaming with a book and a glass of something good, or I'm standing in a long line in a crowd.

There are bands in the world that simply do not have weak albums. SCEPTICISM is one of the chosen ones. Even this year, they are polish their funeral doom metal to even greater perfection. I hear great talent, the ability to write songs that get stuck under the listeners skin. In recent years, I have been extremely grateful for such music. It really gives me a lot of strength. This music is thoughtful, intelligent, sad and noble, majestic and at the same time has such an inner tension in it that this music will not leave you alone. Even this time, it is very pleasant to succumb.


It's like taking a huge container and mixing something of every emotion in it. Slow riffs, sadness, dark and gloomy vocals. But also the joy of the autumn forest, frozen land and solitude. I still think that the music of SCEPTICISM is not just a composed note, but rather a state of the soul. When I listen this novelty, the fake smiles, the dull crowd, the stupid statements of individuals without brains are gone. I feel the leaves of the trees under my feet, I am in another dimension. I may be withdrawn, but like in "Companion" it boils and glows in me. Make no mistake, the novelty gives a cold impression at first, but a huge amount of energy is accumulated inside. No need to write about sound, cover and formalities, Finns are professionals with every part of their body. Do you know the beautiful feeling of euphoria when you climb a mountain? You look down, breathing and wondering what it would be like to fly. Just float, fall down, into the dark depths. No need to jump right away, this album will give you the same experience. I gained a personal relationship with SCEPTICISM music, we are connected. I know exactly, I think what the gentlemen wanted to tell me with their recording. The lyrics are actually useless, the music is incomprehensible. Funeral doom metal, your blood freezes!about SCEPTICISM  on DEADLY STORM ZINE:


tracklist:
01. "Calla"
02. "The Intertwined"
03. "The March of the Four"
04. "Passage"
05. "The Inevitable"
06. "The Swan and the Raven"

band:
Lasse Pelkonen - Drums
Jani Kekarainen - Guitars
Eero Pöyry - Keyboards
Matti Tilaeus - VocalsShare this games :

TWITTER