SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 3. listopadu 2021

Recenze/review - AUTOKRATOR - Persecution (2021)


AUTOKRATOR - Persecution
CD 2021, Krucyator Productions

for english please scroll down

Běžíš temnými ulicemi a tvoji duši svírá strach. Mučili tě, znásilňovali tvoje tělo i mysl. Chtěli tě zabít, zničit, ukázat uříznutou hlavu davu. Smrt měla šokovat, že tvoje víra je špatná, zlá, ošklivá. Nevíš, kam se máš ukrýt, nikdy si nikomu neublížil. Jenže si stál zase jednou na špatné straně. Je úplně jedno, čemu a komu věříš, víra dokáže být stále slepá. Historie má slova potvrzuje. Stejně tě nakonec popraví, ukáží krvelačnému davu. A je úplně jedno, jaký je zrovna letopočet.

Poslední roky si říkám, že se opravdu všechno točí v kruhu. Historie se opakuje a spirála smrti se znovu roztáčí. Informací je mnoho a hudby, která má jasný cíl, čím dál tím méně. Francouzské AUTOKRATOR jsem si oblíbil již v jejich začátcích. Hrají špinavý death metal, ale nebojí se i výletů do doom black metalových oblastí. Novinka "Persecution" pokračuje v pekelných rituálech. Možná nás začnou zase pronásledovat za názory, věšet na náměstích, ponižovat a trápit, ale my svoji víru v ošklivý metal nezradíme. 


"Persecution" je albem až po okraj narvaným špínou, hnisem a nenávistí. Složité pasáže se valí kupředu, drásají a bolí, pálí a žhnou, aby vás nakonec rozsekaly na tisíc kousků. Připadám si jako na dlouhém výletě podzemím, kde žalují tisíce prokletých nad svým osudem. Trpěli za svůj názor, za obyčejný kousek svobody. Tématem textů je pronásledování křesťanů, v dobách Marcuse Aurelia, Diocletiana, Domitiana a Trajana. Nečekejte ale typická a obyčejná slova. Texty slouží k zamyšlení a mají své jasné opodstatnění a důvod. Konečně také někdo zajímavý! Hudbu lze v určitých momentech přirovnat ke kapelám jako PORTAL, MITOCHONDRION, IMPETUOUS RITUAL, IGNIVOMOUS, TEITANBLOOD. Skladby jsou složité, je nutné jim dát čas. Posluchač by měl být obdařen alespoň nějakým množstvím temné fantazie. Jinak bude tápat a topit se. Osobně si album po několika setkáních neskutečně užívám. Je totiž mokvající, zlé, je v něm velké množství černé energie. Jsem znovu ztracen, běžím temnými ulicemi a moji duši svírá strach. Mučili mě, znásilňovali tělo i mysl. Chtěli mě zabít, zničit, ukázat uříznutou hlavu davu. Moje smrt měla znamenat, že víra je špatná, zlá, ošklivá. Mě ale nikdy nedostanou, poslouchám totiž "Persecution"Death black metalové vypálení lidské mysli!


Asphyx says:

You run through the dark streets and your soul is frightened. They tortured you, raped your body and mind. They wanted to kill you, destroy you, show your head to the crowd. Death should have shocked, your faith is bad, evil, ugly. You don't know where to hide, you never hurt anyone. But once again he was on the wrong side again. No matter what and to whom you believe, faith can still be blind. History confirms my words. They'll eventually execute you anyway, show you to the bloodthirsty crowd. And it doesn't matter what the year is.

In recent years, I have been thinking that everything really revolves around a circle. History repeats itself and the spiral of death spins again. There is a lot of information and less and less music that has a clear goal. I liked the French AUTOKRATOR from the very beginning. They play dirty death metal, but they are not afraid of trips to doom black metal areas. The new album "Persecution" continues in hellish rituals. They may start chasing us again for opinions, hanging in squares, humiliating and tormenting us, but we will not betray our faith in ugly metal.


"Persecution" is an album full of dirt, pus and hatred. Complex passages roll forward, scratch and ache, burn and glow to eventually chop you into a thousand pieces. I feel like on a long trip via the underground, where thousands of the cursed are suing over their fate. They suffered for their opinion, for an ordinary piece of freedom. The theme of the lyrics is the persecution of Christians, in the time of Marcus Aurelius, Diocletian, Domitian and Trajan. But don't expect typical and ordinary words. The lyrics are for reflection and have a clear rationale and reason. Finally, someone interesting too! Music can be compared to bands like PORTAL, MITOCHONDRION, IMPETUOUS RITUAL, IGNIVOMOUS, TEITANBLOOD. The songs are complicated, you need to give them time. The listener should be endowed with at least some amount of dark imagination. Otherwise he will grope and drown. Personally, after a few meetings, I really enjoy the album. It is soaking, bad, there is a lot of black energy in it. I am lost again, I run through the dark streets and my soul is frightened. They tortured me, raped my body and mind. They wanted to kill me, destroy me, show the severed head of the crowd. My death was supposed to mean that faith is bad, evil, ugly. But they never get me, because I listen to "Persecution". Death black metal which burns the human mind!


about AUTOKRATOR on DEADLY STORM ZINE:


Track Listing:
01. De Gloria Martyrum Et Confessorum
03. DCLXVI
04. Antechristus
05. Caesar Nerva Traianus
06. Apocalypsis

Credits:
Loïc Fontaine – Guitars, Bass
David Bailey – Vocals
Kevin Paradis – Drums (Session)

Recorded, Mixed and mastered by Fontaine at Krucyator Studio (krucyatorstudio.com).
Vocals recorded by David Bailey.
Drums recorded by Kevin Paradis.

Artwork by Nestor Avalos.
Layout arrangement by Loïc Fontaine.

Pre-Order:
https://krucyator.bandcamp.com/album/persecution (Bandcamp – CD, Vinyl, Digital)

Follow Autokrator:

Follow Krucyator Productions:
Share this games :

TWITTER