DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 11. listopadu 2021

Recenze/review - SIJJIN - Sumerian Promises (2021)


SIJJIN - Sumerian Promises
CD 2021, Sepulchral Voice Records

for english please scroll down

Pohřeb do zmrzlé země bývá vždycky velmi těžký. Většinou dělám svoji práci v noci, když vylézají z děr přízraky. Je vcelku jedno, z jaké jsem země a v jakého boha věřil mrtvý. Ve smrti jsme si všichni rovni. Otevřu ještě rakev, přesvědčím se, zda je tělo uvnitř. Má černou, shnilou tvář. Atmosféra na hřbitově je těžká, černá a krvavá. Prokletí by mohli vyprávět. Stejně jako baskicko-německá kapela SIJJIN, která přichází letos se svým prvním dlouhohrajícím albem.

Je po okraj narvané tmou, špínou, ostrými riffy, zkaženou krví a spoustou morbidních nápadů. Černý, archaický death metal, thrash a spousta nálad, ne nepodobných těm, které se převalují jako mlha na ranním hřbitově. Pánové hrají přesně tak, jak to mám rád. Ostře, syrově, bez kompromisů a nezapomínají na chladné melodie.


Není žádným tajemstvím, že členem SIJJIN je Malte Gericke z NECROS CHRISTOS. V tvorbě nové kapely tak můžeme vystopovat jak vlivy jeho původní skupiny, tak i třeba takových MORBID ANGEL. Skladby jsou opravdu velmi dobře napsány. Mají v sobě drive, sílu, obrovské množství energie. Jedná se přesně o ten druh smrtícího kovu, který se mi časem usadil hluboko v hlavě a začal jako nějaký prudký jed kolovat v žilách. Přispívá k tomu i studený, masivní zvuk, odkazující až někam do starých katakomb. Velmi zajímavé jsou i texty, pojednávající o starověké mytologii. Připadám si jako v podzemním chrámu, kam mě zavedly přízraky z nočního pohřbu. Nahlížím do jednotlivých kobek. Rozkládají se v nich pochovaní předkové Sumerů. Na pergamenech jsou pro mě nečitelným písmem napsány modlitby pro vyvolávání temných sil. Nahrávka se stala po delším poslechu spíše rituálem, magickou a pochmurnou mantrou, než jen obyčejnou deskou. Stále, i po více než třiceti letech setkávání s pravou, prašivou smrtí, rád a s chutí objevuji právě podobné kapely jako jsou SIJJIN. Připadá mi, že znovu pohřbívám do zmrzlé země. Jen už teď přesně vím co a jak. Album "Sumerian Promises" mě totiž přeneslo na onen svět a svázalo mě do pevných pavučin věčnosti. Chladné, temné death thrash metalové album, které cituje z Knihy mrtvých!


Asphyx says:

Burial in frozen land is always very difficult. I usually do my job at night when ghosts come out of the holes. It doesn't matter what country I am from or what god the dead believed in. We are all equal in death. I'll open the casket again, make sure the body is inside. He has a black, rotten face. The atmosphere in the cemetery is heavy, black and bloody. They could tell the curse. Like the Basque-German band SIJJIN, which is coming out this year with their first full-length album.

It's rimmed with darkness, dirt, sharp riffs, rotten blood, and lots of morbid ideas. Black, archaic death metal, thrash and lots of moods, not unlike those that roll like fog in the morning cemetery. Gentlemen play exactly the way I like it. Sharp, raw, without compromise and do not forget the cool melodies.


It is no secret that Malte Gericke from NECROS CHRISTOS is a member of SIJJIN. In creating a new band, we can trace both the influences of his original group and such MORBID ANGEL. The songs are really sleepy. They have drive, strength, a huge amount of energy. This is exactly the kind of deadly metal that has settled deep in my head over time and began to circulate in my veins like a poison. The cold, massive sound, referring to somewhere in the old catacombs, also contributes to this. Texts dealing with ancient mythology are also very interesting. I feel like I'm in an underground temple, where ghosts from a night funeral led me. I look at the individual cells. The buried ancestors of the Sumerians are located in them. On parchments, prayers for evoking dark forces are written in illegible writing. After listening for a long time, the recording became more of a ritual, a magical and gloomy mantra than just an ordinary record. Still, even after more than thirty years of encountering a real, dusty death, I like to discover bands like SIJJIN like and happy. It seems to me that I am burying me in the frozen ground again. I just know exactly what and how. The album "Sumerian Promises" took me to the other world and bound me to the solid webs of eternity. A cool, dark death thrash metal album that quotes from the Book of the Dead!


TRACKLIST
1. Daemon Blessex
2. Dagger Of A Thousand Deaths
3. Those Who Wait To Enter
4. Sumerian Promises
5. Angel Of The Eastern Gate
6. Hunting The Lizard
7. Unchain The Ghost
8. Darkness On Saqqara
9. White Mantras Bleed From Black Magic
10. Outer Chambers Of Entity
11. Condemned By Primal Contact

LINE-UP
Malte Gericke - Vocals & Bass
Ekaitz Garmendia - Guitar
Iván Hernández - DrumsShare this games :

TWITTER