Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 23. listopadu 2021

Recenze/review - SUNLESS - Ylem (2021)


SUNLESS - Ylem
CD 2021, Willowtip Records

for english please scroll down

Ráno vstaneš a tvoje mysl je ještě odpočinutá. Stačí ale dorazit do práce a během několika hodin máš pocit, že se ti uvaří mozek ve vlastní šťávě. Dostaneš tolik informací, že je tvoje hlava nedokáže zpracovat. Jako bychom byli přímo napojeni na všemocnou síť. Občas mě to děsí, někteří z nás jsou totiž již ovládáni a vůbec jim to nevadí. Lehce se pak stane, že se člověk zblázní, zešílí.

Když jsem poprvé slyšel novou desku amerických progresivních death metalistů SUNLESS, tak jsem si vzpomněl na několik případů z mého okolí, kdy kdysi rozumným lidem díky neustálému sdílení svého života tak trošku přeskočilo. Nebyli a nikdy nebudou příliš dokonalí.  A měli z toho, ze sebe, strach. Hudba je zde velmi komplikovaná, zpočátku nepřístupná. Jako dnešní doba, jako lidská mysl. Jak z jiné dimenze.

 

O podobných smečkách zase tolik často nepíšu, mnohdy podobnou hudbu už nechápu a taky není čas. SUNLESS mě ale zaujali. Ona totiž novinka nejdřív jen tak pobublává v pozadí, zdá se dokonce nepříjemná, mnohdy disharmonická. Po nějaké době se ale vše spojí krásně dohromady a já si užívám průlet temným vesmírem hudební fantazie. Tvorbu těchto maniaků lze v určitých momentech přirovnat třeba k takovým GORGUTS, AD NAUSEUM, REPLICANT, HEADSHRINKER, v surovějších momentech zase k SUFFOCATION. Zkrátka a jednoduše se jedná o inteligentní chaos, který po čase uzraje a zanechá ve vás krvavou šmouhu. Přiznávám ale, že pokud jsem byl unavený, bylo na mě té disonance už moc. Pánové jsou samozřejmě skvělí muzikanti, hrají velmi technicky, komplikovaně, ale nezapomínají (a to je pro mě velmi důležité) i na strukturu skladby jako takové a dobré riffy. Každý song má jasně rozpoznatelnou linku, která je košatě rozvíjena. Je jen na vás, jestli "vám to dojde". Nejsem příznivcem konspiračních teorií, ale při poslechu "Ylem" si opravdu připadám, jako bych měl v hlavě implantovaný čip. Nevím jaké se mnou mají úmysly, ale tohle album budu poslouchat rozhodně rád dál. Progresivní, technický death metal s temným otiskem!


Asphyx says:

You get up in the morning and your mind is still relaxed. But all you have to do is get to work and within a few hours you will feel that your brain is boiling in its own juice. You get so much information that your head can't process them. As if we were directly connected to an omnipotent network. Sometimes it scares me, because some of us are already controlled and they don't mind at all. It easily happens that a person goes crazy, goes crazy.

When I first heard the new album of American progressive death metalists SUNLESS, I remembered a few cases from my area where once sensible people skipped a little thanks to the constant sharing of their lives. They were not and never will be too perfect. And they were afraid of themselves. The music here is very complicated, initially inaccessible. Like today, like the human mind. As from another dimension.


I don't write about similar packs so often, I often don't understand similar music anymore and there's no time. But SUNLESS intrigued me. At first, the novelty just bubbles in the background, it even seems unpleasant, often disharmonious. But after a while, everything comes together beautifully and I enjoy flying through the dark universe of musical fantasy. The creation of these maniacs can be compared in certain moments to such GORGUTS, AD NAUSEUM, REPLICANT, HEADSHRINKER, in more cruel moments to SUFFOCATION. In short, it is an intelligent chaos that matures over time and leaves a bloody smudge in you. But I admit that if I was tired, the dissonance was too much for me. Gentlemen are, of course, great musicians, they play very technically, complicatedly, but they do not forget (and this is very important to me) the structure of the song as such and good riffs. Each song has a clearly recognizable line that is unfolded. It's up to you to "get it". I'm not a fan of conspiracy theories, but listening to "Ylem" I really feel like I've had a chip implanted in my head. I don't know what their intentions are with me, but I will definitely love listening to this album. Progressive, technical death metal with a dark imprint!


Tracklist:
01. Spiraling Into The Unfathomable
02. Ascended Forms
03. The Unraveling Of Arcane Past
04. Atramentous
05. Flesh-Particle Amalgamation
06. Forgotten (Remnants Of Life)
07. Perpetual Contortion
08. Molding Axioms Of The Metaphysical

band:

Mitch Schooler - Bass
Lucas Scott - Guitar and Vocals
Taylor Hamel - Drums


Share this games :

TWITTER