DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 28. prosince 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - OBSCURIAL - Funeral, Burial and Rites (2021)

Recenze/review - OBSCURIAL - Funeral, Burial and Rites (2021)


OBSCURIAL - Funeral, Burial and Rites
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Roztrhaná těla, lebky nabodnuté na kůlech. Dům plný bolesti. Vstupuji dovnitř, cítím pach krve. Smutek a strach. Kdo se ukrývá ve stínu? Pohřebiště kousek vedle, symboly žhnoucí do noci. Našlapuji tiše, umírám a znovu se rodím. Záblesk nože, jsem další na řadě. Zavřený v kleci pomalu odcházím na onen svět. Modlím se k dávno padlým modlám, stala se ze mě oběť. Proříznou mi hrdlo na kamenném oltáři a když přejdu na druhou stranu, tak jako prvního potkám samotného Satan.

Rituální death metal v podání malajských OBSCURIAL jsem objevil při svých nekonečných toulkách podzemím. Nejdříve mě zaujal obal (Zizi Amri), bílá s černou a k tomu rudá jako krev, rád a s chutí jsem se na cover díval. Velmi povedená práce! Pak tu máme morbidní a plesnivý zvuk, jak vystřižený ze starých katakomb. Zvony svolávají na poslední rozloučení. Málokdo ví, že je v rakvi jen pár prašivých kostí a že mi na pohřbu bude hrát "Funeral, Burial and Rites".


OBSCURIAL jsou syroví a suroví. Inspiraci čerpali v dávných dobách, když death metal jako styl začínal. Pro mě je nejdůležitější, že jim jejich hudbu věřím, že si mě získala svojí energií, silou a pochmurně podmanivou atmosférou. Je prostým faktem, že album je zahaleno do černého pláště z pavučin. Pánové jsou sice v některých momentech lehce monotónní a vše jsme samozřejmě již mnohokrát slyšeli jinde, ale nijak mi to nevadí a neruší mě to v nechutném a ošklivém zážitku. "Funeral, Burial and Rites" řeže tou správnou stranou nože. Baví mě špína a chlad, které z desky cítím. Jako bych se díval na smradlavou řeku, která vede k domu, který zmiňuji v úvodu. Převalují se v ní nefouknuté mrtvoly a v mlze se vznáší melodie, které se vám zadřou hluboko pod kůži. Jsem moc rád, že jsem OBSCURIAL potkal, poslechl si je a zařadil do svého playlistu. Roztrhaná těla, lebky nabodnuté na kůlech. Dům plný bolesti. Vstupuji dovnitř, cítím pach krve. Smutek a strach. Kdo se ukrývá ve stínu? Teď už to vím, jsou to démoni a poslouchají "Funeral, Burial and Rites". A to pořádně nahlas. Velmi povedená nahrávka po všech stránkách. Morbidní death metalové ozvěny ze starých pohřebišť!


Asphyx says:

Torn bodies, skulls impaled on stakes. A house full of pain. I walk in, I smell blood. Sadness and fear. Who is hiding in the shadows? Burial ground next door, symbols glowing into the night. I step on quietly, I die and I am born again. Flash of the knife, I'm next. Locked in a cage, I slowly leave for the afterlife. I pray to long-falled idols, I have become a victim. They will cut my throat on the stone altar, and when I go to the other side, I will meet Satan himself first.

I discovered the ritual death metal performed by the Malaysian OBSCURIAL during my endless wanderings underground. At first, I was interested in the cover (Zizi Amri), white with black and red as blood, I liked to look at the cover with pleasure and gusto. Very good work! Then we have a morbid and moldy sound, cut from old catacombs. The bells call for the last farewell. Few people know that there are only a few dusty bones in the coffin and that "Funeral, Burial and Rites" will play for me at the funeral.OBSCURIAL are raw and raw. They drew inspiration from ancient times, when death metal as a style began. The most important thing for me is that I trust their music, that it won me over with its energy, strength and grim atmosphere. It's a simple fact that the album is wrapped in a black cobweb coat. Gentlemen are a bit monotonous at times and we have heard everything elsewhere many times, of course, but I don't mind and it doesn't bother me in a disgusting and ugly experience. "Funeral, Burial and Rites" cuts the right side of the knife. I enjoy the dirt and cold I feel from the board. It's like looking at a stinking river that leads to the house I mention in the introduction. Uninflated corpses roll in it and melodies float in the fog, which get stuck deep under your skin. I am very glad that I met OBSCURIAL, listened to them and included them in my playlist. Torn bodies, skulls impaled on stakes. A house full of pain. I walk in, I smell blood. Sadness and fear. Who is hiding in the shadows? Now I know, they are demons and they listen to "Funeral, Burial and Rites". And really loud. A very successful record in all aspects. Morbid death metal echoes from old burial grounds!


Tracklist:
01. Funeral Service
02. Abhorrent Grimoire
03. Infidel
04. Malevolent Entity
05. Gravedigger
06. The Black Seed Congregation
07. Rise Of Leviathan
08. Ten Burial Masses
09. Obscure Rites I: Prologue
10. Obscure Rites II: Epilogue

band:
Dee - vocals
Naim - guitar
Afiq - guitar/backing vocals
Arap - bass
Adam - drums


Share this games :

TWITTER