SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 6. prosince 2021

Home » , , , , , , , , , , , » Recenze/review - VAHRZAW - The Trembling Voices of The Conquered Men (2021)

Recenze/review - VAHRZAW - The Trembling Voices of The Conquered Men (2021)


VAHRZAW - The Trembling Voices of The Conquered Men
CD 2021, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Každý máme svůj vnitřní svět, který se nám velmi těžko opouští. Pro tebe se ale příliš nezměnilo. Žil si dlouho mezi stíny, v temnotě. Divoké seance uprostřed lesů, krev obětí, nářek mučených. Tvůj bůh byl vždy krutý, zlý a ošklivý. Stejně jako hudba australských black death metalistů VAHRZAW. Ti se letos vrátili s novým albem, které je až po okraj narvané chladem, špínou a nenávistí. Krev není voda a nelze jen tak vyměnit. Oltář je připraven, poklekněte a skloňte hlavy.

Pro podobné zážitky, jako je nahrávka "The Trembling Voices of The Conquered Men" se chodí do podzemí. Jedovatý black metal, surový death, oba styly skloubené ve vzájemné symbióze. Někde mezi naším a oním světem, někde na starých pohřebištích, tam se zrodila letošní deska. 


Dýka, zabodnutá přímo do srdce, proříznuté hrdlo. Teplá krev přímo z tepny. Co si víc může fanoušek poctivé muziky přát? Australané čerpali inspiraci u kapel jako MORBID ANGEL, SINISTER, THE CHASM, MAYHEM, IMMOLATION, QUESTION, MORBUS CHRON. Navíc přidávají svůj vlastní výraz, spoustu nápadů a hlavně mrtvolně chladnou atmosféru. Jako bych byl při poslechu obětí, které se podařilo utéct. Ukrývám se v lesích, vychutnávám si jednotlivé pasáže, syrový zvuk, démonický obal, nálady plné nadcházející smrti. Najdou mě po několika dnech, zmrzlého a zuboženého. Před temnými silami stejně nikdy neutečete, jsou někde uvnitř našeho mozku. Jsou také obsaženy na desce "The Trembling Voices of The Conquered Men". A to přesně v poměru, pro který mám tento styl tolik rád. Drtivé, devastující pasáže se střídají s těmi melodickými a vy si tak můžete vychutnat syrové kousky masa. VAHRZAW na mě působí jako démoni ze starých časů, kteří se vrátili pomstít. Novinku si opravdu užívám, rád se k ní znovu a znovu vracím. Je pro mě důkazem toho, že se v podsvětí pořád něco děje. Zlo, temnota, mráz a zkažená krev v žilách. Vše zde najdete spolu s melodiemi, které vás přikovou na zeď. Morbidní black death metalové ozvěny ze záhrobí!


Asphyx says:

We each have our inner world, which is very difficult for us to leave. But not much has changed for you. He lived long among the shadows, in the dark. Wild sessions in the middle of the woods, the blood of the victims, the cries of the tortured. Your god has always been cruel, evil and ugly. Like the music of Australian black death metalists VAHRZAW. They have returned this year with a new album, which is packed to the brim with cold, dirt and hatred. Blood is not water and cannot be changed just like that. The altar is ready, kneel and bow your heads.

For similar experiences as "The Trembling Voices of The Conquered Men", they go underground. Toxic black metal, raw death, both styles combined in mutual symbiosis. Somewhere between our world and the other, somewhere in the old cemeteries, this year's record was born.


Dagger, stuck directly into the heart, slit throat. Warm blood straight from the artery. What more could an honest music fan want? Australians drew inspiration from bands such as MORBID ANGEL, SINISTER, THE CHASM, MAYHEM, IMMOLATION, QUESTION, MORBUS CHRON. In addition, they add their own expression, lots of ideas and most importantly a deadly atmosphere. It's like being listening to a victim who managed to escape. I hide in the woods, enjoy the individual passages, the raw sound, the demonic cover, the moods full of impending death. They will find me after a few days, frozen and impoverished. You will never run away from the dark forces anyway, they are somewhere inside our brain. They are also included on the album "The Trembling Voices of The Conquered Men". And exactly in the ratio for which I like this style so much. The overwhelming, devastating passages alternate with the melodic ones, so you can enjoy raw pieces of meat. VAHRZAW seems to me like the demons of old times who have returned for revenge. I really enjoy the news, I like to come back to it again and again. It's proof to me that something is still going on in the underworld. Evil, darkness, frost and rotten blood in the veins. You will find everything here together with melodies that will pin you to the wall. Morbid black death metal echoes from the graveyard!Line up -
Williams - Electric and acoustic guitars
Van Doorn - Bass and vocals
Gawith - Battery

Artwork by Alex Shadrin/Nether Temple Design (Temple Nightside, Interment)

Track listing -
1. The Trembling Voices...
2. Death Of An Unknown Architect
3. Waiting With The Wolves
4. As Ships Upon Shores
5. Vultures
6. The Pessimist
7. ...Of Conquered Men

Share this games :

TWITTER