DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 5. února 2022

Home » , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ECTOPLASMA - Inferna Kabbalah (2022)

Recenze/review - ECTOPLASMA - Inferna Kabbalah (2022)


ECTOPLASMA - Inferna Kabbalah
CD 2022, Memento Mori/ Rotted Life Records

for english please scroll down

Trošku jsem se vyděsil, když jsem zjistil, že jedna kost chybí. Nemělo by se to stávat. Ani u nás v kostnici. Nic by se nedělo, ale jak jistě víte, tak každou noc se všichni zemřelí seřadí a vyrazí do boje. S lidskou hloupostí a nenávistí. Vede je samozřejmě samotná dáma s kosou - Smrt. K útoku na nevěřící je potřeba i nějaká hymna, hudba, která podpoří všechny svojí silou. Dnes volím znovu řecké ECTOPLASMA. Kapelu, jejichž desky si vždy neskutečně užívám. 

Novinka "Inferna Kabbalah" je jasnou a zřetelnou odpovědí na ozvěny ze záhrobí. Opět s plesnivým zvukem, s touhou ničit a drtit lebky silou. Teď už vím, kam se ztratila kost. Je zničena na prach, rozmělněna a spálena na popel. 


Z podobných katakomb kdysi vzešly i kapely typu PESTILENCE, OBITUARY, SORCERY, PURTENANCE, DEMIGOD, MORTA SKULD, BAPHOMET, AUTOPSY, INCANTATION, ASPHYX. ECTOPLASMA jsou stejného druhu a je to jen a jen dobře. Málokdo umí pohřbívat se stejným nadšením a odhodláním. Ono totiž, na světě je v současnosti spousta podobných smeček, ale jen některé umí přenést ducha starých pohřebišť do dnešních dnů. Řekům se to povedlo na výbornou. Temnota, chlad, čerstvě probuzené zombie, toužící po krvi a vašich mozcích. Pokud jako já často a rádi trávíte svůj čas v temnotě, tak neváhejte ani chvilku a přijměte pozvání. Zklamáni rozhodně nebudete. Všichni dávno víme, jak je cítit márnice, když hoří, ale jen někteří dokáží vše sepsat a nahrát na hudební nosič. "Inferna Kabbalah" je deskou, která se mi zadřela hluboko pod kůži, usadila se v mé hlavě a troufám si tvrdit, že se k ní budu rád a často vracet. Má v sobě patinu starých dobrých časů, parádní obal a zvuk, u kterého se opravdu ztrácejí kosti. Nevím jak jste na tom vy, ale já při podobných albech věřím na přízraky, na onen svět. Je velmi lehké podlehnout. Stačí přidat pořádně volume a nechat se unášet na vlnách řeky Styx. Směr je jasný. Rovnou do Hádovy říše. Zaplatíte vlastní duší. Death metalová mršina v posledním stádiu rozkladu!


Asphyx says:

I was a little freaked out when I found out that one bone was missing. It shouldn't happen. Not even in our morgue. Nothing would happen, but as you know, every night the dead line up and go into battle. With human stupidity and hatred. Led, of course, by the lady with the scythe herself - Death. It takes an anthem to attack the infidels, music to back up all their strength. Today I choose again the Greek ECTOPLASMA. A band whose records I always enjoy immensely.

The new "Inferna Kabbalah" is a clear and distinct response to the echoes from beyond the grave. Again with the mouldy sound, with the desire to destroy and crush skulls with force. Now I know where the bone has gone. It's been reduced to dust, pulverized and burned to ash.


From similar catacombs once came bands like PESTILENCE, OBITUARY, SORCERY, PURTENANCE, DEMIGOD, MORTA SKULD, BAPHOMET, AUTOPSY, INCANTATION, ASPHYX. ECTOPLASMA are of the same kind and it's just as well. Few can bury with the same enthusiasm and determination. Indeed, there are many similar packs in the world today, but only some can bring the spirit of the old burial grounds to the present day. The Greeks have succeeded admirably. Darkness, coldness, freshly awakened zombies, out for blood and your brains. If, like me, you like to spend your time in the dark, don't hesitate a moment and accept the invitation. You will not be disappointed. We all know what a morgue smells like when it's on fire, but only some can write it all down and record it on a music CD. "Inferna Kabbalah" is a record that has burrowed deep under my skin, settled in my head and I dare say I'll be revisiting it happily and often. It has the patina of the good old days, a great cover and a sound that makes you lose your bones. I don't know about you, but with albums like this, I believe in ghosts, in the other world. It's very easy to succumb. Just turn up the volume and let yourself drift on the waves of the Styx river. The direction is clear. Straight into the realm of Hades. You'll pay with your soul. Death metal carrion in the last stages of decay!


Tracklist:
01. God Is Dead, Satan Lives (Rosemary's Baby)
02. Appalling Abomination
03. My Medieval Urges Materialized
04. Infestation Of Atrocious Hunger
05. Inferna Kabbalah
06. Gruesome Sacred Orgasms
07. Filth-Ridden Flesh
08. Desecration Of The Christian Existence

band:
John Grim - Vocals, Bass
Dimitris Sakkas - Drums, GuitarsShare this games :

TWITTER