DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 4. března 2022

Recenze/review - CORRUPTER - Descent into Madness (2022)


CORRUPTER - Descent into Madness
CD 2022, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Několik metrů pod zemí, v místech, kde nikdy nebylo žádné světlo, je jeden starý opuštěný hrob. Pochován je v něm prokletý mnich, který za svého života způsobil mnoho zla. V dřevěné, popraskané rakvi, s krvavými symboly na víku, uprostřed nicoty. Ztrouchnivělá kostra drží v rukou prvotinu francouzských death metalistů CORRUPTER. Mezi kostmi se proplétají červi. Cítím síru a neskutečný smrad zahnívajícího masa. Zazní první riff a mozek se mi rozskočí na tisíc kousků.

Inspirováni pradávnými postupy, se spoustou špíny v melodiích. Chorobné, nemocné motivy, atmosféra strachu a beznaděje. Tady se cituje ze staré knihy mrtvých. Ostrov malomocných, spálené maso. Tlak, vztek, nenávist. Vše zde naleznete v míře vrchovaté.


CORRUPTER ve svých skladbách volně navazují na myšlenky, které kdysi předestřely kapely jako DEICIDE, DIABOLIC, PERDITION TEMPLE, IMPRECATION, CRUCIFIER, DRAWN AND QUARTERED a spousta dalších, kteří se zhlédli v opravdové smrti. Na posluchače je vytvářen neskutečný tlak. Bez kompromisů, rovnou na solar plexus. Francouzi jsou divocí, šílení. S mocným, masivním zvukem, s parádním obalem od Juanja Castellana. Jakoby mě při poslechu skupina pitvala zaživa. Mám v sobě již dlouhou dobu zkaženou krev. Každý další riff je ostrým skalpelem, který mi odděluje maso od kostí. Album je samozřejmě určeno všem, kteří rádi a často tráví svůj čas ve starých katakombách. Francouzi svojí hudbou vyprávějí napínavé, zajímavé a přitažlivé příběhy o utrpení, ošklivosti a umírání. Najednou se opravdu cítím jako padlý kněz, kterého zavřeli do kamenné kobky. Mé ruce nikdy nebudou sepnuty k modlitbě. Jednou mě možná také najdou s CD "Descent into Madness" v rukou. Mé myšlenky budou tančit na ostrých střepech. Na cestě, která vede přímo do pekla. Mezi oheň a špínu. Obraťte všechny kříže směrem dolů. Poklekněme a rouhejme se a u toho poslouchejme tuhle nahrávku. Je totiž negací všeho dobrého. Absolutní, nihilistický deathmetal! Blasfemie! Inferno!


Asphyx says:

A few metres underground, in a place where there has never been any light, there is an old abandoned grave. Buried there is a cursed monk who caused much evil in his lifetime. In a wooden, cracked coffin, with bloody symbols on the lid, in the middle of nowhere. The decayed skeleton is holding the debut album by French death metallers CORRUPTER. Maggots wriggle between the bones. I smell sulphur and the unreal stench of rotting flesh. The first riff hits and my brain jumps into a thousand pieces.

Inspired by ancient practices, with a lot of dirt in the melodies. Sick, sick themes, an atmosphere of fear and despair. Quoting from the old Book of the Dead here. Leper Island, burnt flesh. Pressure, anger, hatred. You'll find it all here in spades.


In their songs, CORRUPTER loosely follow the ideas once put forward by bands such as DEICIDE, DIABOLIC, PERDITION TEMPLE, IMPRECATION, CRUCIFIER, DRAWN AND QUARTERED and many others who have seen real death. An incredible amount of pressure is put on the listener. No compromise, straight to the solar plexus. The French are wild, crazy. With a powerful, massive sound, with a great cover by Juan Castellano. It's like I'm being dissected alive while listening to the band. I've had bad blood in me for a long time. Every riff is a sharp scalpel separating flesh from bone. The album is of course for all those who like and often spend their time in the old catacombs. The French tell thrilling, interesting and appealing stories of suffering, ugliness and dying with their music. Suddenly I really feel like a fallen priest who's been locked in a stone dungeon. My hands will never be clasped in prayer. Someday they may find me holding the CD "Descent into Madness" too. My thoughts will be dancing on sharp shards. On a path that leads straight to hell. Between fire and dirt. Turn all the crosses downward. Let's kneel and blaspheme and listen to this record. For it is the negation of all that is good. Absolute, nihilistic death metal! Blasphemy! Inferno!


Tracklist:
01. End Of The Rope
02. Darkest Light
03. Into The Hearse
04. No Life Here
05. Horror And Aftermath
06. Not Enough To Harm
07. A Mistaken Anointing Of The Sick
08. Home For The Dead
09. Descent Into Madness

band:
M - Vocals, Guitar, Drums.
J - Bass Guitar.Share this games :

TWITTER