DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 15. dubna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - FULL OF HELL - Garden of Burning Apparitions (2021)

Recenze/review - FULL OF HELL - Garden of Burning Apparitions (2021)


FULL OF HELL - Garden of Burning Apparitions
CD 2021, Relapse Records

for english please scroll down

Stejně pořád nechápu, jak se někdo může dívat na utrpení jiných. Zástup zvědavců u bouračky, ve které zemřeli lidé. Veřejné popravy, nebožák, co už nemohl vydržet dnešní svět a skočil z okna. Asi je v lidech zakódována pradávná temnota. Každý den do nás pod tlakem ve zprávách rvou jenom špínu a zlo. Po nocích pak spousta jedinců bojuje v imaginárním světě her. Zabíjí a ničí. Někdy je všeho už moc a je potřeba se z toho vyřvat. Pořádně nahlas, bez kompromisů. Naším městem obletěly fotky mladého kluka, který místo toho, aby se někomu svěřil, tak se polil benzínem a v hrozných bolestech uhořel.

Z novinky maniaků FULL OF HELL cítím na sto metrů také pach spáleného masa. Powerviolence, grindcore, death metal. To vše smíchané v neskutečně hlasitém a surovém koktejlu. Letos pánové přicházejí s hudební nakumulovanou nenávistí ke všemu mrtvému i živému. Jejich nová deska je obrazem nás samých.


"Garden of Burning Apparitions" je samozřejmě velmi extrémní nahrávkou, kterou ne každý dokáže vstřebat. Jenže já měl vztek. Na tupost lidí, na růžové reklamy s krásným světem mezi záběry ze střílení zajatců. Často poslední roky vzpomínám na šok, který jsem zažil po filmu Takoví normální zabijáci. Smutné je, že spousta momentů a pasáží, se dnes stalo krutou realitou. Skladby jsou podobně nepříjemné, jdou až na kost, jako ostré hřeby, které vám kapela zatlouká palicí do hlavy. Srovnání s kolegy NAILS, TRAPM THEM, PIG DESTROYER, NAPALM DEATH se samo nabízí. Při poslechu budete mít pocit, že vám každou chvíli vyskočí mozek z hlavy. Jsem hrozně rád, že existují kapely jako FULL OF HATE, protože se při setkání s jejich hudbou pokaždé cítím jako budhistický mnich po dlouhé meditaci. Pouštěl bych jejich tvorbu všem, kteří fotí mrtvá těla pro peníze, pro všechny zkažené. Možná nakonec i celé dnešní zkažené společnosti, která se ničí sama zevnitř. Zvuk je bolestivý, obal temný jako duše padlých a prokletých. Možná nás budou jednou všechny vařit v pekle v kotlích, tak proč se k sobě nechovat slušně aspoň tady, na zemi? Tohle ale blbci nevysvětlíte, lepší je jim pustit "Garden of Burning Apparitions" přímo do obličeje. Album, u kterého shoříte na popel!


Asphyx says:

I still don't understand how anyone can look at the suffering of others. A crowd of curious people at a wreck in which people died. Public executions, a fearless man who could no longer withstand today's world and jumped out the window. Ancient darkness is probably encoded in people. Every day, under the pressure of the news, only dirt and evil tear at us. At night, many individuals fight in the imaginary world of games. It kills and destroys. Sometimes it's too much and you need to get rid of it. Really loud, no compromises. Photos of a young boy flew around our city, who, instead of confiding in someone, poured gasoline on him and burned himself in terrible pain.

From the new FULL OF HELL maniacs, I can also smell burnt meat for a hundred meters. Powerviolence, grindcore, death metal. All mixed in an incredibly loud and raw cocktail. This year, the gentlemen come with a musical accumulated hatred for everything dead and alive. Their new album is an image of ourselves.


"Garden of Burning Apparitions" is, of course, a very extreme recording that not everyone can absorb. But I was angry. The dullness of the people, the pink commercials with a beautiful world among the shots from the shooting of prisoners. Often in recent years, I remember the shock I experienced after the film Such Normal Killers. Sadly, many moments and passages have become a harsh reality today. The songs are similarly unpleasant, they go to the bone, like sharp nails that the band punches in the head with a club. Comparison with colleagues NAILS, TRAPM THEM, PIG DESTROYER, NAPALM DEATH offers itself. As you listen, you will feel your brain jump out of your head at any moment. I'm really glad that there are bands like FULL OF HATE, because when I meet their music, I always feel like a Buddhist monk after a long meditation. I would pass on their work to all who photograph dead bodies for money, for all corrupt. Maybe in the end, today's whole corrupt society, which is destroying itself from within. The sound is painful, the envelope as dark as the souls of the fallen and cursed. Maybe one day they'll all cook in hell in cauldrons, so why not treat each other well, at least here on the ground? But you idiots can't explain this, it's better to put "Garden of Burning Apparitions" right in their faces. An album that will burn you to ashes!Tracklist:
01. Guided Blight
02. Asphyxiant Blessing
03. Murmuring Foul Spring
04. Derelict Satellite
05. Burning Apparition
06. Eroding Shell
07. All Bells Ringing
08. Urchin Thrones
09. Industrial Messiah Complex
10. Reeking Tunnels
11. Non-Atomism
12. Celestial Heirarch

band:
Spencer Hazard - Guitar, Electronics
Dylan Walker - Vocals, Electronics
David Bland - Percussion
Sam DiGristine - Bass, Saxophone
Ryan Bloomer - Electronics on "Derelict Satellite"
Shoshana Rosenberg - Bass Clarinet on "MurMuring Foul Spring"Share this games :

TWITTER