DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 7. dubna 2022

Recenze/review - TRENCHANT - Commandoccult (2022)


TRENCHANT - Commandoccult
CD 2022, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Ještě když si ráno vstal, tak ses těšil na další den. Tolik plánů, tolik cílů a představ. Všechno je jinak. První siréna a zavládl totální chaos. Nejdřív si nevěřil, netušil. Jenže svět náhle zčernal. Obloha se zatáhla a začaly z ní padat bomby. Smrt a zkáza, roztrhaná těla. Uplakané tváře. Smrt má plynovou masku a stojí rozkročena nad zákopy. Pokyneš jí rukou, slušně pozdravíš a ona se na tebe usměje. Neboj, už to nebude trvat dlouho. Pohřbí tě do hromadného hrobu. Beze jména.

Válečný death metal je těžká disciplína. Umí jej hrát jen vyvolení, jen ti, kteří dokáží plně pochopit to, co se děje na bojišti. TRENCHANT jsou z Texasu a hrají opravdu uvěřitelně. Ctí bezezbytku základní myšlenky temnoty, okultismu a nekonečné smrti. Hrají postaru, uvěřitelně, divoce a černě. 


TRENCHANT mají na svém kontě ještě demo z roku 2018, které je neméně dobré. Death a black metal v ryzí podobě, jako je hrají kapely typu ANGELCORPSE, DEICIDE, IMPIETY. Jako bych šel opravdu do boje. Skrz černou, krvavou mlhu. Dlouhý pochod, s mrazem v zádech. Hlad a šílenství. Mrtvoly bývají vždycky problém. Nakonec stejně zvítězí oheň a zlo. Absolutní zlo, které je cítit z každého tónu, z každého riffu. Koneckonců, lidský rod nám neustále dokazuje, že se nikdy nepoučí. Další rozdané zbraně, další zbytečný konflikt. Žhavé symboly září do tmy. Vyděšený obličej, tělo bez hlavy. Máš jenom dvě možnosti, buď budeš hrdina nebo prokletý. Žádná válka nemá vítězů, ale jen poražených. Líbí se mi způsob, jakým kapela k hudbě přistupuje. Je poctivá, uvěřitelná a dokáže doslova zhmotnit nihilismus. Žijeme si ve svých pohodlných domovech a válka nám připadá jako virtuální hra. Pravda je ale někde jinde. Po řemeslné stránce je album v nejlepším pořádku. Není divu, členy kapely jsou zkušení muzikanti ze smeček jako IMPRECATION, MORBOSIDAD a spousty dalších. TRENCHANT stvořili nahrávku, která vás přenese přímo do války. Do tmy, do zákopů, na jistou smrt. Špinavý, okultní válečný death black metal přímo z bojiště!


Asphyx says:

When you got up in the morning, you were still looking forward to the next day. So many plans, so many goals, so many ideas. Everything is different. The first siren and total chaos. You didn't believe it at first, you didn't know. But suddenly the world went black. The sky clouded over and bombs started falling. Death and destruction, bodies torn apart. Crying faces. Death wearing a gas mask and standing straddling the trenches. You shake her hand, say hello and she smiles at you. Don't worry, it won't be long now. They'll bury you in a mass grave. Without a name.

War death metal is a tough discipline. Only the chosen few can play it, only those who can fully understand what happens on the battlefield. TRENCHANT are from Texas and they play really believable. They honour the basic ideas of darkness, occultism and endless death. They play old school, believable, wild and black.


TRENCHANT have a demo from 2018, which is equally good. Death and black metal in its pure form, as played by bands like ANGELCORPSE, DEICIDE, IMPIETY. It's like I'm really going to fight. Through the black, bloody fog. A long march, with a chill down my spine. Hunger and madness. The corpses are always a problem. In the end, fire and evil win out anyway. Absolute evil that can be felt in every note, every riff. After all, the human race is constantly proving to us that it never learns. Another gun dealt, another pointless conflict. Hot symbols shining into the darkness. A frightened face, a headless body. You only have two choices, either you're a hero or you're cursed. No war has winners, only losers. I like the way the band approaches the music. It's honest, it's believable and it can literally materialize nihilism. We live in our comfortable homes and war seems like a virtual game. But the truth is somewhere else. Craft-wise, the album is at its best. No wonder, the band members are experienced musicians from bands like IMPRECATION, MORBOSIDAD and many others. TRENCHANT have created a record that transports you straight to the war. Into the dark, into the trenches, to certain death. Dirty, occult war death black metal straight from the battlefield!


Tracklist:
01. Commandoccult
02. Burning Spires Of Mercury
03. Darkwater Graves
04. Yellow Cross Orison
05. Trumpets Of Jericho
06. Atrocity Vision
07. Wardrivers
08. Pyre At The Tarn (Molested Cover)
09. In The Fires Of Night

Line-up:
NRS - Guitars, Vocals
TND - Bass, Backing Vocals
GRA - Drums


Share this games :

TWITTER