Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 30. května 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CHAOTIAN - Effigies of Obsolescence (2022)

Recenze/review - CHAOTIAN - Effigies of Obsolescence (2022)


CHAOTIAN - Effigies of Obsolescence
CD 2022, Dark Descent Records / Me Saco Un Ojo Records

for english please scroll down

Za rohem v temné ulici. Slyšel jsem divné zvuky. Cítil jsem hroznou bolest. Vnímal jsem pach Smrti. Ležela na zemi a z tepny jí pomalu unikala krev i život. Žijeme v krásných imaginárních světech, zavíráme před násilím oči. Jenže ono nakonec pokaždé vyhraje. Smrt, chaos, pomalý přechod na druhou stranu. Na její pohled nikdy nezapomenu. Ptala se proč a odpověď nikdy nepřišla. Death metal býval vždy o ošklivých věcech. Až na kost.

Taková je i hudba dánských CHAOTIAN. Morbidní, syrová, surová. Kapela pohřbívá hezky po staru. S odkazem na tradiční kapely. Přidává ale i svoje postupy, svůj způsob vyjádření. Nic pro slabé povahy. Je nutné rozkrýt jednotlivé vrstvy, očistit ostatky a vnímat pečlivě. Pak budete odměněni skvělým záhrobním zážitkem. 


Na albu nejdeme masivní, hutný a bolestivý zvuk (Greg Wilkinson), který dodává potřebnou energii a sílu. Radost mi udělal i obal (Alexander Gjerdevik Skjøtt). Nejvíc jsem si ale užíval a užívám rukopis kapely. Ten je sice ovlivněn klasickými skupinami, ale rozeznáte jej mezi ostatními. To se u nás na onom světě velmi počítá. Na to vezměte jed! Songy mají drive, takový ten těžko definovatelný feeling, který odlišuje dobré nahrávky od těch skvělých. CHAOTIAN si mě získali i doomovými pasážemi, tam pochmurná a zákeřná nálada vynikne nejlépe. Nevím, jestli jste se někdy dívali do tváře zohavené mrtvoly, ale můj pocit z desky je hodně podobný. Syrová realita, riffy ohlodané až na dřeň. Spousta momentů, u kterých mě mrazí v zádech. Svět je při poslechu hodně temné místo k životu. Každý večer sestupuji po dlouhých schodech dolů, do chodem Hádovy říše. Zde muselo být "Effigies of Obsolescence" nahráno a ukováno z té nejkvalitnější oceli. Za rohem v temné ulici. Slyšel jsem divné zvuky. Cítil jsem hroznou bolest. Vnímal jsem pach Smrti. Ležela na zemi a z tepny jí pomalu unikala krev i život. Něco má v rukou a usmívá se. Přechod na druhou stranu není tak hrozný. Když posloucháte tohle album. Když si užíváte tisíc odstínů z mokvající palety stínů. CHAOTIAN vydali debut, který by neměl chybět v žádné sbírce poctivého fanouška. Chorobami nasáklý, shnilý death metal s brutálním otiskem!


Asphyx says:

Around the corner on a dark street. I heard strange noises. I felt terrible pain. I could smell Death. She was lying on the ground, blood and life slowly draining from her artery. We live in beautiful imaginary worlds, we turn a blind eye to violence. But it always wins in the end. Death, chaos, a slow transition to the other side. I'll never forget the sight of her. She asked why and the answer never came. Death metal was always about the ugly stuff. To the bone.

So is the music of Danish CHAOTIAN. Morbid, raw, brutal. The band buries things the old-fashioned way. With reference to traditional bands. But it also adds its own methods, its own way of expression. Nothing for weak characters. It is necessary to uncover the layers, cleanse the remains and perceive carefully. Then you will be rewarded with a great beyond-the-grave experience.


On the album we find a massive, dense and painful sound (Greg Wilkinson), which gives the necessary energy and power. I was also pleased with the cover art (Alexander Gjerdevik Skjøtt). But most of all I enjoyed and enjoy the band's signature sound. It may be influenced by classic bands, but you can recognize it among the others. That is very precious in the hereafter. Believe me! The songs have drive, that hard to define feeling that separates the good records from the great ones. CHAOTIAN also attracted me with their doom passages, where the gloomy and insidious mood stands out the best. I don't know if you've ever looked into the face of a mutilated corpse, but my feeling about the record is very similar. Raw reality, riffs gnawed to the core. Lots of moments that give me chills. The world is a very dark place to live in when you listen to it. Every night I descend down the long stairs into the corridors of Hades. Here, "Effigies of Obsolescence" must have been recorded and forged from the finest steel. Around the corner in a dark alley. I heard strange noises. I felt terrible pain. I could smell Death. She was lying on the ground, blood and life slowly draining from her arteries. Something in her hands, smiling. Crossing over to the other side is not so bad. When you listen to this album. When you're enjoying a thousand shades from a swelling palette of shadows. CHAOTIAN have released a debut that should not be missing from any honest fan's collection. Disease-soaked, rotten death metal with a brutal imprint!


TRACKLIST
1. Gangrene Dream
2. Into Megatopheth
3. Effigies of Obsolescence
4. Adipocere Feast
5. Etched Shadows
6. Fustuarium
7. Festering Carcinolith

LINE-UP
Søren Willatzen - Guitars / Vocals
Jonas Grønborg - Bass
Andreas Nordgreen - Drums / Vocals


Share this games :

TWITTER