Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 3. června 2022

Recenze/review - DAY OF DOOM - Doomed (2022)


DAY OF DOOM - Doomed
CD 2022, 3 Demons Records

for english please scroll down

Ležíš už několik dní hluboko pod zemí. Přemýšlíš, jak bude vypadat tvoje smrt. Děsíš se každého zvuku, každé rány. Bude tenhle den tvůj poslední? Kdo to ví? Kdo o tom rozhoduje? Pak ho uvidíš v rozvalinách. V plynové masce. Pokyneš hlavou. Satan v uniformě se usmívá a ty se svíjíš v hrozných křečích. Netušil si, že přechod na druhou stranu je tak chladný, temný a šílený.

Stejně jako hudba amerických death metalových maniaků DAY OF DOOM. O téhle smečce jsem již několikrát psal (odkazy na recenze dole pod článkem). I na novince dále rozvíjejí svoje zabijácké umění. Technika, absolutní nihilismus a spousta zkažené krve. Novinka "Doomed" opravdu připomíná pomalou a bolestivou smrt v zákopech. 

 

Nová deska je perfektně zvukově ošetřena, obal se také nebývale povedl. Na klasických death metalových základech (MORBID ANGEL) jsou vystavěny košaté a pestré kompozice. Tisíc odstínů černé. Masakrující skladby, které žhnou a pálí. Nic pro slabé povahy, nic pro posluchače bez fantazie. "Doomed" je spíše gurmánským zážitkem pro zasvěcené. Pro fanoušky devastujících songů, morbidního vokálu, riffů ostrých jako skalpely a podmanivě mlhavé atmosféry. Pokud se skladeb nadýcháte, budete na tom stejně jako po zasažení bojovým plynem. Nejvíc mi poslech připomíná procházku dávno mrtvým městem. Po bombardování, po vypálení. Zbyly jen hromady mrtvol a tichá bolest, otisknutá do okolních zdí. DAY OF DOOM si mě ihned získali na svoji stranu. Užívám si mokvající motivy, chladné a mrazivé melodie i drtivé pasáže. Pánové jsou nejen skvělí muzikanti, ale hlavně skladatelé, což dělá z jejich propracované a inteligentní hudby doslova povinnost pro všechny obdivovatele ošklivého smrtícího kovu. Chorály prokletých, symfonie šílenství. "Doomed" vnímám doslova všemi póry těla, proniklo mi postupně do žil a ochrnulo mě prudkým jedem. Skvělé album! Death metalová apokalypsa! 


Asphyx says:

You've been lying deep underground for days. You wonder what your death will look like. You dread every sound, every blow. Will this day be your last? Who knows? Who decides? Then you'll see him in the ruins. In a gas mask. You'll shake your head. Satan in uniform smiles and you writhe in terrible convulsions. You had no idea that crossing over to the other side was so cold, dark, and crazy.

Just like the music of American death metal maniacs DAY OF DOOM. I've written about this pack several times before (links to reviews below the article). They continue to develop their killer art on the new album. Technique, absolute nihilism, and lots of bad blood. The new track "Doomed" really reminds me of a slow and painful death in the trenches.


The new album is perfectly sound-treated, and the cover is also unusually good. On classic death metal foundations (MORBID ANGEL) are built colorful and varied compositions. A thousand shades of black. Massacring tracks that burn and scorch. Nothing for weak natures, nothing for listeners without imagination. "Doomed" is more of a gourmet experience for the initiated. For fans of devastating songs, morbid vocals, scalpel-sharp riffs, and captivatingly hazy atmospheres. If you inhale the songs, you'll be just as sick as if you'd been hit by a battle gas. Most of all, listening to it reminds me of a walk through a long-dead city. After the bombing, after the burning. All that's left are piles of corpses and silent pain imprinted on the surrounding walls. DAY OF DOOM won me over immediately. I enjoy the swamping themes, the cold and chilling melodies, and the crushing passages. The gentlemen are not only great musicians, but more importantly, songwriters, making their sophisticated and intelligent music a literal must for all admirers of nasty death metal. Choruses of the damned, symphonies of madness. "Doomed" I feel literally through every pore of my body, it gradually penetrated my veins and paralyzed me with violent venom. Great album! Death metal apocalypse!


about DAY OF DOOM on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - DAY OF DOOM - Epitaph of the Darklord (2019)

Tracklist:
01. Provocation Of Iniquity
02. Doomed
03. If I Was God
04. Corporate Swine
05. Inside Shadows
06. A Perception Of Death
07. OF A Feeble Mind
08. Prophet Of Falsehood
09. Systematic Evaporation
10. A Moment Of Silence

Day of Doom are:
Rich Hervey - Drums and Vocals
Sam Lara -Guitars/Bass and backing Vocals


Share this games :

TWITTER