DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 13. srpna 2022

Recenze/review - DEAD HEAD - Slave Driver (2022)


DEAD HEAD - Slave Driver
CD 2022, Hammerheart Records

for english please scroll down

Už dlouho jsem měl pocit, že mě ovládají. Přes obrazovky. Jdi a pochoduj! Jez tohle a věř jenom tomu, co ti řekneme. Chceme, abys se zařadil. Mezi ostatní. Nosil stejné oblečení, nakupoval ve stejných obchodech. Nikdy nesmíš vystoupit z řady, rozumíš? Jinak budeš potrestán. Nejhorší bylo, že to všichni dělají dobrovolně. Jakoby se právě odehrávalo nějaké staré sci-fi z osmdesátých let. Jíme jenom to, co nám předhodí. Jako prašiví psi, zavření v klecích.

Pohár ale dávno přetekl. Roztrhli jsme řetězy, jako za starých časů, když jsme nosili džínové vesty, poseté nášivkami oblíbených kapel. DEAD HEAD patřili mezi ně. První dvě alba z devadesátých let jsme uctívali. Letos pánové přicházejí s novinkou. A znovu se mi vrátil pocit, že nejsem jako ostatní, že mám svůj názor, že nebudu skákat do propasti na povel. Hergot, novinka má ale pořádnou sílu! Kope jako splašený kůň!


Nejprve zmiňme formální věci. Obal, zvuk, celkové provedení, produkce, vše se povedlo. Jsou to možná v dnešní době podružné záležitosti, ale pro nás, staré fanoušky velmi důležité. Když jsem si desku pustil poprvé, měl jsem pocit, že mi utrhne hlavu i s páteří. Fascinovalo mě a stále fascinuje, kde se bere v DEAD HEAD tolik energie. Thrash metal v jeho surové podobě, perfektně zahraný. Nahrávka je jako jízda na horské dráze. Dole na vás samozřejmě bude čekat klaun s nožem v ruce. Vše je neurvalé, rebelské, živočišné. Vztek ze skladeb doslova cáká na všechny strany. Základem je surový, nekompromisní thrash metal (SLAYER), příměsí pak smrtící kov, který v některých momentech připomíná třeba takové MALEVOLENT CREATION, PESTILENCE. Opravdu si připadám, jako bych pochodoval v davu šílených a najednou se díky hudbě obrátil zpět a rozběhl se proti proudu. "Slave Driver" je jako vichřice, tsunami, případně jaderný výbuch, po kterém nezůstane vůbec nic. Jenom spálená země. V tomhle kotli bylo vše uvařeno dle starých poctivých receptur. Přidány byly nadšení pro věc, poctivost a touha ničit hudbou. Výsledkem je deska, která se musí líbit každému opravdovému fanouškovi stylu. Už dlouho jsem měl pocit, že mě ovládají. Ten pocit najednou zmizel a je zcela jasné, že je to díky této nahrávce. Ryzí, poctivý, intenzivní, agresivní death thrash metalový úder přímo na solar plexus!


Asphyx says:

For a long time, I felt like I was being controlled. Through the screens. Go and march! Eat this and only believe what we tell you. We want you to get in line. With the others. Wear the same clothes, shop at the same stores. You must never step out of line, understand? Otherwise, you'll be punished. The worst part was that everyone was doing it willingly. It's like some old 1980s sci-fi movie. We only eat what's thrown at us. Like mangy dogs locked in cages.

But the cup has long since run over. We broke our chains, like the old days when we wore denim vests, covered with patches of our favourite bands. DEAD HEAD was one of them. We worshipped the first two albums from the '90s. This year, the gentlemen have something new. And the feeling that I'm not like the others, that I have my own opinion, that I won't jump into the abyss on command. Damn, the novelty has some serious power! It kicks like a stampeding horse!


Let us first mention the formalities. The packaging, the sound, the overall execution, the production, everything was successful. These may be minor issues these days, but they are very important to us old fans. The first time I listened to the record, I felt like it was going to rip my head and spine off. I was and still am fascinated by where DEAD HEAD gets so much energy from. Thrash metal in its raw form, perfectly played. The recording is like a roller coaster ride. Of course, there will be a knife-wielding clown waiting for you downstairs. Everything is unruly, rebellious, and animalistic. The rage of the songs literally splashes out in all directions. The base is raw, uncompromising thrash metal (SLAYER), and the admixture is deadly metal, which in some moments reminds us of such bands as MALEVOLENT CREATION, PESTILENCE. I really feel like I was marching in a crowd of madmen and suddenly turned back and ran against the current thanks to the music. "Slave Driver" is like a whirlwind, a tsunami, or a nuclear explosion that leaves nothing behind. Just scorched earth. Everything in this cauldron was cooked to the old, honest recipes. Added to that was the passion for the cause, honesty, and a desire to destroy with music. The result is a record that is a must for any true fan of the style. I've felt dominated for a long time. That feeling has suddenly disappeared and it's quite clear that it's because of this record. Pure, honest, intense, aggressive death thrash metal hitting right on the solar plexus!

TRACKLIST
01. Acolyte
02. Grim Side Valley
03. Frequency Illusion
04. Southfork
05. Drawn into the Wire
06. Polar Vortex
07. Grooves of Envy
08. Parabellum
09. Fear Scraper
10. Horrors of Hades

LINE-UP
Ralph de Boer - Vocals, Bass
Ronnie van der Wey - Guitar left
Robbie Woning - Guitar right
Hans Spijker - Drums


Share this games :

TWITTER