DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 11. srpna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MOLDER - Engrossed in Decay (2022)

Recenze/review - MOLDER - Engrossed in Decay (2022)


MOLDER - Engrossed in Decay
CD 2022, Prosthetic Records

for english please scroll down

Otevřu dveře a do obličeje mě uhodí pach rozkládajícího se masa. Hnus a špína, kusy kostí, naskládaných na hromadu. Vybělené lebky se smějí do šera. Někdo to dělat musí. Exhumace nebývá nic příjemného. Pro nás, ani pro zemřelé. A to jste věděli, že někteří z nich ještě dlouhé roky po své smrti mluví? Stačí jen naslouchat. Zpočátku je to jenom šepot, tichá ozvěna, ale časem se změní v řev bestie. Stejně jako nové album maniaků MOLDER.

Na některých rakvích je napsáno jejich jméno, Září do tmy, jako nějaký cejch, značka. Poslouchám pečlivě a říkám si, že přesně takhle by měl znít poctivý death metal. Rezavý, plesnivý, rozkládající se, stejně jako těla, ležící zdánlivě bezvládně na stole. Stačí ale několik prvních riffů a probouzejí se. Je vám doufám jasné, co se bude dít. Při téhle desce se stanete i vy nemrtvými. 


Základem je samozřejmě morbidní death metal ve stylu třeba takových CIANIDE, MASTER, CARDIAC ARREST, AUTOPSY, BENEDICTION, ABSCONDER, MORGUE SUPPLIER, IMPERIAL SAVAGERY, MASSACRE, SOLSTICE. Vystopovat lze ale i spoustu thrash metalových prvků. Jako celek potom musí deska potěšit uši každého fanouška hudby ze starých opuštěných katakomb. Zvuk, obal, provedení, vše je podřízeno jedinému - pohřbít vás zaživa. MOLDER hrají jako v devadesátých letech a dělají to velmi dobře. Samozřejmě, nepřinášejí nic nového, ale líbí se mi přístup i styl, jakým to provádějí. Dodávají, na rozdíl od jiných, i své nápady, kusy nahrubo nasekaného masa, které je pořádně shnilé a tančí v něm červi, ale zároveň je také chutné a rád se k němu vracím. Netuším, kolik márnic, pitev nebo exhumací jste navštívili, ale garantuji vám, že pocit byste z nich měli hodně podobný jako z "Engrossed in Decay". Nad hřbitovem se válí těžká mlha. Stačí vzít do ruky lopatu a vyhlédnout si místo. Za zvuků této nahrávky, která skvěle doplní už tak pochmurnou a nihilistickou atmosféru. Ano, znázornit odstíny temných nálad, to umí kapela na výbornou. Jsem hrozně rád, že vznikají podobné desky. Můžu se u nich zavřít před současným falešným světem. Je mi lépe tady, v plesnivých kobkách. MOLDER jsou jako démoni z dávných dob. A přinášejí nám jenom zkázu. Zabijácká práce! Death metalová exhumace prašivých rakví!


Asphyx says:

I open the door and the smell of decomposing flesh hits me in the face. Disgust and filth, pieces of bones piled in a heap. Bleached skulls laughing into the gloom. Someone has to do it. Exhumation is not a pleasant thing. For us, or for the dead. And did you know that some of them still talk long after they're dead? All you have to do is listen. At first, it's just a whisper, a quiet echo, but eventually, it becomes the roar of a beast. Just like the new album by the maniacs MOLDER.

Some coffins have their name written on them, Glow in the Dark, like a mark, a brand. I listen carefully and I think that's what honest death metal should sound like. Rusty, moldy, decomposing, like the bodies lying seemingly lifeless on the table. But the first few riffs are enough to wake them up. I hope it's clear to you what's going to happen. This record will make you undead too.


The basis is of course morbid death metal in the style of such bands as CIANIDE, MASTER, CARDIAC ARREST, AUTOPSY, BENEDICTION, ABSCONDER, MORGUE SUPPLIER, IMPERIAL SAVAGERY, MASSACRE, SOLSTICE. But also a lot of thrash metal elements can be traced. As a whole, the album must please the ears of every fan of music from the old abandoned catacombs. The sound, the cover, the performance, everything is subordinated to one thing - to bury you alive. MOLDER play like they did in the nineties and they do it very well. Of course, they don't bring anything new, but I like the approach and the style in which they do it. Unlike others, they also deliver their ideas, chunks of roughly chopped meat that is properly rotten and has worms dancing in it, but it is also tasty and I like to come back to it. I have no idea how many morgues, autopsies, or exhumations you've visited, but I guarantee you'd get a feeling very similar to that of Engrossed in Decay. There's a heavy fog rolling over the cemetery. Just pick up a shovel and scout the site. The sounds of this recording, perfectly complement the already gloomy and nihilistic atmosphere. Yes, the band is excellent at depicting shades of dark moods. I'm so glad that records like this are being made. I can close my eyes to the current false world. I'm better off here in the musty dungeons. MOLDER are like demons of old. And they bring us nothing but destruction. Killer work! Death metal exhumation of dusty coffins!


Recenze/review - MOLDER - Vanished Cadavers (2020):Tracklist:
01. Glutinous Remains
02. Engrossed In Decay
03. Relentless Pestilence
04. Chemically Dissolved
05. Disinhumed Carcass Revived
06. Huff The Stench
07. Unsubstantial Hallucinations
08. Ghastly Mutation
09. Decomposed Embryos
10. Cask Of MaggotsShare this games :

TWITTER