DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 2. prosince 2022

Recenze/review - VEILBURNER - VLBRNR (2022)


VEILBURNER - VLBRNR
CD 2022, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Jako svázaný ve studené kobce. Jako uštknutý jedovatým hadem. Tak se cítím při poslechu nového alba amerických uctívačů temnoty. VEILBURNER. Dívám se na svět přes krvavou mlhu. Zničený a zaživa pohřbený. Vstupuji spolu s kapelou do chrámu bolesti a těším se na další rituál. Přichází v podobě alba "VLBRNR". Pomalu mi proniká do žil a rozkládá mě zevnitř. Jsem prokletý a hledím do nekonečné tmy.

Není to lehký poslech, album vyžaduje klid a chlad. Musíte se soustředit. Pak ale budete odměněni skvělým morbidním zážitkem. Ocitáme se hluboko pod zemí, v plesnivých chodbách a čekáme na další ostrý riff. Prořízne nám hrdlo a musíme pokleknout. Tahle hudba totiž pálí zevnitř. 


Nerad přirovnávám kapely k jiným, ale čtenáři to vyžadují. Pokud jste fanoušci třeba takových DEATHSPELL OMEGA, PORTAL, IMPERIAL TRIUMPHANT, BLUT AUS NORD, ANTAEUS, VI, GEVURAH, FUNERAL MIST, ABYSSAL, THE TEMPLE OF BAAL, mohlo by se vám líbit i nové album "VLBRNR". Je po okraj narvané zkaženou krví, chladem a chaosem. Budete mít možná občas pocit, že se o vás pokouší šílenství. Je to dobře, mám rád skupiny, které hrají jinak, zajímavě, odlišně. Objevují nové dimenze. Tohle všechno VEILBURNER umí a dělají to na výbornou. Město je plné smogu a zkaženého vzduchu. Mraky jsou nízko a lidé kráčející ulicemi mají mrtvé pohledy. Díry místo očí, vztek a absolutní nihilismus. Poslouchám nahrávku stále dokola a ocitám se v jiných světech. V nekonečném vesmíru a černých zákoutích nicoty. Kapela hraje s takovou tou těžko definovatelnou jiskrou v oku. S nadšením a touhou ničit. Zároveň umí napsat skvělé skladby, které se vám ihned zadřou pod kůži. Umíráme a znovu se rodíme. Jsme kusy masa jdoucí na jatka. Procházíme temnotou a těšíme se na každý poctivý a ošklivý rituál smrti. Troufám si tvrdit, že se novinka opravdu velmi povedla. Koluje i v mých žilách. Jsem proklet a hledím do nekonečné tmy. Krvavý, temný black death metalový otisk šílené mysli!


Asphyx says:

Like being tied up in a cold dungeon. Like being bitten by a poisonous snake. That's how I feel listening to the new album from America's worshippers of darkness. VEILBURNER. I'm looking at the world through a bloody fog. Destroyed and buried alive. I enter the temple of pain with the band and look forward to the next ritual. It comes in the form of the album "VLBRNR". Slowly, it seeps into my veins and disintegrates me from the inside. I'm cursed and staring into the endless darkness.

It's not an easy listen, the album demands calm and coolness. You have to concentrate. But then you will be rewarded with a great morbid experience. We find ourselves deep underground, in musty corridors, waiting for the next sharp riff. It cuts our throats and we must kneel. Because this music burns from the inside. 


I don't like to compare bands to other bands, but readers demand it. If you are a fan of such bands as DEATHSPELL OMEGA, PORTAL, IMPERIAL TRIUMPHANT, BLUT AUS NORD, ANTAEUS, VI, GEVURAH, FUNERAL MIST, ABYSSAL, THE TEMPLE OF BAAL, you might also like the new album "VLBRNR". It's packed to the brim with wicked blood, coldness and chaos. You may feel at times that madness is trying to get the better of you. It's a good thing, I like bands that play differently, interestingly, differently. They explore new dimensions. VEILBURNER can do all this and they do it well. The city is full of smog and bad air. The clouds are low and the people walking the streets have dead looks. Holes for eyes, anger and absolute nihilism. I listen to the record over and over and find myself in other worlds. In the infinite universe and the black corners of nothingness. The band plays with that hard-to-define sparkle in their eye. With enthusiasm and a desire to destroy. At the same time, they can write great songs that immediately get under your skin. We die and are born again. We're pieces of meat going to the slaughterhouse. We walk through the darkness and look forward to every honest and ugly ritual of death. I dare say the novelty is very good indeed. It runs through my veins. I'm cursed and staring into the endless darkness. A bloody, dark black death metal imprint of a mad mind!


Recenze/review - VEILBURNER - Lurkers in the Capsule of Skull (2021):


Track listing -
1. VI (Vulgar Incantations)
2. Envexomous Hex
3. Interim Oblivion
4. Lo! Heirs to the Serpent
5. Burning the Veil
6. Unorthodoxagon
7. Repulsed by the Light
8. None so Hideous
9. Exhibitionism in Limbo
10. Ruin

Line up -
Mephisto Deleterio - All music and production
Chrisom Infernium - All vocals, lyrics and visual art

Share this games :

TWITTER