DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#SOULCARRION. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#SOULCARRION. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 6. dubna 2023

Recenze/review - SOULCARRION - Soulcarrion (2023)


SOULCARRION - Soulcarrion
EP 2023, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Až jednou budu ležet na smrtelné posteli, tak za mnou přijdou démoni. Podají mi své krvavé ruce a pozvou mě do země nekonečných stínů. Někde tam, daleko za řekou Styx, je místo, kde shnijí mé staré kosti. Zaplatím převozníkovi hudbou. Ano, nové EP polských tmářů SOULCARRION se opět povedlo. Je po okraj narvané nahrubo nasekanou tmou. Hoří a pálí. Několikrát u něj zemřete a znovu se narodíte, abyste cítili bolest.

První setkání s kapelou proběhlo loni, když vydali skvělou nahrávku "Infernal Agony" (recenze je odkazována dole pod článkem). Album jsem poslouchal velmi často a dalo by se napsat, že jsem se stal fanouškem téhle divoké smečky. Pánové totiž pochopili, o čem je opravdové, reálné zlo a nenávist. Jejich nové, stejnojmenné EP "Soulcarrion" je toho jasným důkazem. Oheň opět hoří!


Dívám se znovu a znovu do tmy a oceňuji nejen skvělý masivní a chladný zvuk, ale i ďábelský obal. Stylově se stále pohybujeme někde mezi floridskou, chicagskou, ale i finskou a holandskou death metalovou školou. Nebudu vám kapelu záměrně k nikomu přirovnávat, udělejte si názor dle vložených ukázek. Osobně se mi stejně nejvíc líbí, že ze skladeb odkapává zkažená krev, hnis a špína. Jakoby mi někdo zabodnul do břicha rezavý nůž. Skvěle napsaná čtveřice songů, ostrých jako břitva, připomíná hřeby, které mi jednou zatlučou do rakve. Mám rád, když ve mě hudba dokáže vyvolat nějaké emoce a tentokrát si připadám jako na nějaké starodávné seanci pro vyvolávání temných a špatných sil. Fanoušci tohoto stylu určitě ví, co tím chci říci. Skladby totiž v sobě mají nezaměnitelný feeling a drive a smrdí sírou na sto metrů okolo. Když jsem se před lety rozhodl, že chci podobnou hudbu podporovat, měl jsem na mysli přesně skupiny jako jsou SOULCARRION. Až jednou půjdete po dlouhých schodech do podzemí a na stěnách budou přikováni a mučeni všechny hříšníci, určitě si na mě vzpomenete. Poláci mě utvrzují v tom, že peklo doopravdy existuje. Je v každém v nás, v našich pokřivených myslích. Až jednou budu ležet na smrtelné posteli, tak za mnou přijdou démoni. Podají mi své krvavé ruce a pozvou mě do země nekonečných stínů. Kývnu souhlasně na jejich otázky a předám jim EP "Soulcarrion". Bude mojí vstupenkou do Hádovy říše. Morbidní a temný, ďábelský death metalový rituál! Inferno!Asphyx says:

Once I'm on my deathbed, the demons will come to me. They will give me their bloody hands and invite me to the land of endless shadows. Somewhere out there, far beyond the River Styx, is where my old bones rot. I'll pay the ferryman with music. Yes, the new EP from Polish darkies SOULCARRION has done it again. It's packed to the brim with coarsely chopped darkness. It burns and burns. You die to it several times and are reborn to feel the pain.

My first encounter with the band was last year when they released the excellent "Infernal Agony" (review linked at the bottom of the article). I listened to the album a lot and you could write that I became a fan of this wild pack. For the gentlemen understood what real, real evil and hatred is all about. Their new, eponymous EP "Soulcarrion" is a clear proof of that. The fire is burning again!

I look again and again in the dark and appreciate not only the great massive and cool sound, but also the devilish packaging. Stylistically we are still somewhere between the Florida, Chicago, as well as Finnish and Dutch school of death metal. I'm not going to deliberately compare the band to anyone, make up your own mind according to the embedded samples. Personally, I still like most that the songs drip with bad blood, pus and filth. It's like someone stuck a rusty knife in my stomach. A brilliantly written quartet of razor-sharp songs reminds me of the nails that will one day be hammered into my coffin. I love it when music can evoke some emotion in me, and this time I feel like I'm at some ancient séance for summoning dark and evil forces. I'm sure fans of this style know what I mean. Because the songs have an unmistakable feeling and drive to them and they reek of brimstone for a hundred yards around. When I decided years ago that I wanted to support this kind of music, I had bands like SOULCARRION in mind. One day, when you walk down the long stairs to the underground and all the sinners are chained and tortured on the walls, you will definitely remember me. The Poles make me believe that hell really exists. It's in all of us, in our twisted minds. Once I'm on my deathbed, the demons will come to me. They will give me their bloody hands and invite me into the land of endless shadows. I'll nod in agreement to their questions and hand them the "Soulcarrion" EP. It will be my ticket to the realm of Hades. A morbid and dark, diabolical death metal ritual! Inferno!

Recenze/review - SOULCARRION - Infernal Agony (2022):

pátek 11. února 2022

Recenze/review - SOULCARRION - Infernal Agony (2022)


SOULCARRION - Infernal Agony
CD 2022, Godz Of War Productions

for english please scroll down

Transfúze krve nedopadla přesně podle mých představ. Od té nešťastné noci mívám představy. Probouzím se v noci a odcházím dolů do sklepa. Za rezavými dveřmi na mě čeká dáma s kosou, která mě zve na dlouhý výlet bez konce. Přiznám se, že dost často podléhám. Obzvláště ve chvílích, když nám k tomu hraje nová deska polských SOULCARRION. Přidávám hlasitost a mám pocit, jakoby mi nějaká šelma zasekla svoje špinavé drápy přímo do krku.

Mám několik zásadních požadavků na alba, která poslouchám. Musí mít devastující zvuk, dobré, morbidní nápady a temnou, zákeřnou auru. Pokud bude plná zla a nenávisti, tak se zlobit nebudu. Podepisuji vlastní krví, že nová deska "Infernal Agony" v sobě tohle všechno obsahuje.


Stylově se v tvorbě SOULCARRION potkává death metal z floridských močálů s tím švédským, u kterého praskají zmrzlé kosti. Songy musely být napsané na starých pohřebištích, přesně v místech, ve kterých často z mlhy vystupují démoni. "Infernal Agony" mě pálí jako rozžhavené železo, které vám někdo hodí bez varování do rukou. Líbí se mi i obal, který přesně vystihuje to, co se na nahrávce odehrává. Hrubozrnný, surový a syrový smrtící kov s temně chladnou atmosférou. V Polsku se zrodila další bestie, šelma, která touží po čerstvém mase. O kapele toho příliš nikde nelze zjistit, ale je to vlastně dobře. Mám rád underground, oceňuji, že se SOULCARRION prezentují hlavně muzikou. Smrt je při poslechu hodně blízko, hmatatelně cítím její přítomnost. Transfúze krve nedopadla přesně podle mých představ. Od té nešťastné noci mívám představy. Probouzím se v noci a odcházím dolů do sklepa. Jsem v záhrobí a společnost mi dělá jenom peklo, tma a nenávist. Poslouchám pečlivě, užívám si odkazy prokletých, které jsou do "Infernal Agony" vypáleny jako cejch. V žilách mi koluje úplně stejná zkažená krev, jako téhle polské smečce. Ďábelský death metal z prašivých katakomb! Asphyx says:

The blood transfusion didn't go exactly the way I wanted. I've been having fantasies since that unfortunate night. I wake up in the night and go down to the basement. A lady with a scythe is waiting for me behind the rusty door, inviting me on a long trip with no end in sight. I confess that I often succumb. Especially when the new album of Polish SOULCARRION is playing. I turn up the volume and it feels like some beast has stuck its dirty claws right down my throat.

I have a few basic requirements for the albums I listen to. They must have a devastating sound, good, morbid ideas and a dark, sinister aura. If it's full of evil and hate, I won't be angry. I sign in my own blood that the new album "Infernal Agony" has all of that.

In terms of style, SOULCARRION's death metal from the swamps of Florida meets Swedish death metal that makes frozen bones crack. The songs must have been written in old burial grounds, precisely in places where demons often emerge from the fog. "Infernal Agony" burns me like a red-hot iron thrown into your hands without warning. I also like the cover art, which accurately describes what is happening on the record. Coarse-grained, raw death metal with a darkly cold atmosphere. Another beast has been born in Poland, a beast that craves fresh meat. There's not much to find out about the band anywhere, but that's actually a good thing. I like the underground, I appreciate that SOULCARRION presents itself mainly through music. Death is very close while listening, I can feel its presence palpably. The blood transfusion didn't go exactly as I thought it would. I've been having fantasies since that unfortunate night. I wake up in the night and go down to the basement. I'm in the afterlife, with only hell, darkness and hatred to keep me company. I listen carefully, enjoying the references of the damned that are burned into "Infernal Agony" like a brand. The same corrupt blood runs through my veins as this Polish pack. Evil death metal from the dank catacombs!Tracklist:
01. Piles Of Ashes
02. Realm Of Pain
03. Depth Of Fear
04. Oblivion
05. Revenge Is Mine
06. Cage Of Nothingness
07. Infernal Agony
08. Night Ceremony
09. World Of Putridity

band:
Michał - Guitar (rhythm), Bass, Drums Programming
Greg - Guitar (lead)
Sibila (session) - Vocals


TWITTER