DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 11. února 2024

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SOULCARRION - Enthrone Death (2024)

Recenze/review - SOULCARRION - Enthrone Death (2024)


SOULCARRION - Enthrone Death
CD 2024, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Probudíš se velmi brzy ráno a už od prvního okamžiku máš pocit, že něco je špatně. Mraky se dotýkají země a ulice vypadají prázdné. Jenže zdání někdy klame. Vyjdeš ven a potkáš prvního nemrtvého. Uprostřed předchozí noci se otevřela brána do pekla a démoni se začali mstít. Všude hoří ohně a kříže jsou obrácené směrem dolů. Konečně všichni pochopili, že peklo doopravdy existuje. Potvrzením existence samotného ďábla je i nové album polských tmářů SOULCARRION. Stačilo, abych jej slyšel poprvé a už jsem věděl, že takhle nějak zní ozvěny ze starých katakomb.

Kapela má na svém kontě ještě jedno dlouhohrající album a EP. Obě nahrávky jsem měl doma na recenzi a navěky mě proklely. Vše je odkazováno dole pod článkem. Letos jsou pánové ještě víc temnější a morbidnější. Zvukově (Darek Młody - mixing, mastering) prašivé album se mi ihned dostalo pod kůži. A způsobilo tam pořádně hnusný zánět. 


Deska je to velmi ponurá, morbidní, syrová. Odkazuje se v ní na klasický, tradiční smrtící kov (MORBID ANGEL, INCANTATION, IMMOLATION, VITAL REMAINS, DIABOLICAL). Vše je velmi mokvající, děsivé, připadá mi, že ze starých hrobů opravdu vylezly dávno prokleté mrtvoly a přišly se pomstít za všechny hříchy, za které byly kdysi potrestány. Album má návykovou, naléhavou a hororovou atmosféru. Představte si znesvěcený kostel, v jehož sklepeních jsou pochováni padlí kněží. Jejich srdce jsou probodnuta kůly a hlavy useknuté. Dovedu si představit, že každý z nich drží v rukou CD od téhle smečky. Někde v těchto místech totiž muselo být nahráváno. Z každého riffu, úderu bicích, je cítit hniloba, totální tma a pradávné zlo. Poláci mají svůj rukopis, který je sice inspirovaný starou knihou mrtvých, ale přidávány jsou krvavé kusy vlastních nápadů a invence. SOULCARRION rozvíjejí staré myšlenky velmi zkušeně, zajímavě a každý společný obřad byl pro mě skvělým rituálem. Někdy, když ráno vstanu, tak mám pocit, že apokalypsa už dávno začala. Spousta lidí, co je potkávám, tak má divný, mrtvý pohled. Působí to děsivě a ve spojení s "Enthrone Death", které mě hraje neustále do uší, dochází potom v mé hlavě k děsivým představám. Podepisuji vám vlastní krví, že pokud máte rádi v hudbě totální zlo, špínu a s chutí uléháte každé ráno do své oblíbené rakve, bude se vám tohle album líbit. Uprostřed předchozí noci se otevřela brána do pekla a démoni se začali mstít. Všude hoří ohně a kříže jsou obrácené směrem dolů. Konečně všichni pochopili, že peklo doopravdy existuje. Ďábelský, do temně krvavé mlhy zahalený death metal, který vás provede záhrobím! Absolutní zlo!


Asphyx says:

You wake up very early in the morning and from the very first moment you have the feeling that something is wrong. The clouds touch the ground and the streets look empty. But appearances can be deceiving. You go outside and meet your first undead. In the middle of the previous night, the gates of hell opened and the demons took their revenge. There are fires burning everywhere and crosses pointing downwards. Finally, everyone understands that hell really exists. Confirmation of the existence of the devil himself is also the new album of Polish darkies SOULCARRION. It was enough for me to hear it for the first time and I already knew that this is what echoes from the old catacombs sound like.

The band has one more full-length album and EP to their credit. I had both records at home for review and they have forever cursed me. Everything is linked at the bottom of the article. This year the gentlemen are even more dark and morbid. Sonically (Darek Młody - mixing, mastering) the dusty album immediately got under my skin. And it caused a really nasty inflammation there.


It's a very gloomy, morbid, raw record. It refers to classic, traditional death metal (MORBID ANGEL, INCANTATION, IMMOLATION, VITAL REMAINS, DIABOLICAL). It's all very swampy and eerie, it feels like the long-cursed corpses have really come out of their old graves to take revenge for all the sins they were once punished for. The album has an addictive, urgent and horror atmosphere. Imagine a desecrated church with fallen priests buried in its vaults. Their hearts are pierced with stakes and their heads cut off. I imagine that each of them is holding a CD from this pack. It must have been recorded somewhere in these parts. Every riff, every drum beat, reeks of rot, total darkness and ancient evil. The Poles have their own signature sound, inspired by the old Book of the Dead, but with bloody chunks of their own ideas and invention thrown in. SOULCARRION develops old ideas in a very experienced, interesting way and every joint ceremony was a great ritual for me. Sometimes when I wake up in the morning I feel that the apocalypse has already started. A lot of people I meet have a weird, dead look. It's eerie, and coupled with "Enthrone Death" playing in my ears constantly, it makes for some scary images in my head. I sign with my own blood that if you like total evil, filth in your music and you like to lie down in your favorite coffin every morning, you will like this album. In the middle of the previous night, the gates to hell opened and the demons began to take their revenge. Fires are burning everywhere and crosses are pointing downwards. Finally, everyone understands that hell really exists. Evil death metal, shrouded in a dark, bloody mist, that will take you through the afterlife! Absolute evil!


about SOULCARRION on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:

01. Cage Of Nothingness 
02. Night Ceremony 
03. Enthrone Death 
04. Infernal Agony 
05. Oblivion 
06. Revenge Is Mine 
07. Deathoskullum 08. World Of Putridity

Line-up:
Michał • Guitars, Bass
Greg • Guitars (solos)


Share this games :

TWITTER