DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#cryptichatred. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#cryptichatred. Zobrazit všechny příspěvky

úterý 29. března 2022

Interview - CRYPTIC HATRED - True death metal from the dusty graves!

Interview with death metal band from Finland - CRYPTIC HATRED.

Translated Duzl, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx.

Recenze/review - CRYPTIC HATRED - Nocturnal Sickness (2022):

Ave CRYPTIC HATRED! Greetings to Finland. At the beginning, I will immediately allow you to pay your respects. I have just returned from a trip to the forest and in the snow and frost your new „Nocturnal Sickness“ listened to me perfectly. I felt like the melodies were completely stuck in my brain. How did the album come about and did you approach it differently than the previousdemo „Free from the Grave“? I find the novelty darker, colder, but also more melodic, was that the purpose? Where did you record the album and who mixed it and did a production? As I wrote, the sound is really crystal icy, but at the same time sharp, dark and raw.

We recorded the album in our own rehearsal place by ourselves. Olli Nokkala from Studio Kolotila mixed the album, and Jaakko Viitalähde did the mastering at Virtalähde Mastering. And yes we wanted and old school sounding record, but we wanted that every instrument comes through so you can hear the performance. Olli did an awesome job with the mix, and we are also very happy with the Virtalähde master!!


I don't have an original CD in my hand yet and I wonder who drew the cover for you? How did you get together?

The master Paolo Girardi painted the album cover. Our label contact at The Other Records contacted Paolo on our behalf, and told want we wanted. We are VERY happy with the album cover, as it truly gives the perfect image of our album. You can even notice some things from the lyrics in the cover :)

I'm always interested in how the band composes. How a new song were created. Who bring the riffs, do you first play for yourself at home and then bring everything to the studio? Or does everything come together? How did you create new materiál?

Well our guitarists Eemil and Jami wrote all the music for the album. Usually we have some riffs in mind that we have jammed, and then we start to write a song from there. When we have a full song written, we send them to our drummer and bassist, who either like the song or dont. Sometimes we change some things, but usually they stay pretty much the same after we have talked about them with the full band. Of course our drummer adds his own fills and things to the drum beats, that we already had in mind.


I am one of the fans of death metal who also collect music physically. I'm old school, I like sitting at the player and reading the lyrics. What are they about on „Nocturnal Sickness“ and who is their author? Where do you get inspiration for them?

Our guitarist/vocalist Eemil wrote pretty much all of the lyrics. Guitarist Jami also helped a little bit. Usually the lyrics have stuff about hate, zombies and gore. Inspiration comes pretty much from everywhere movies, books, tv-shows.

Lately it seems to me that there is literally a boom of death metal bands in Finland. I've never been in your beautiful country, but somehow subconsciously I'm still looking for bands from there. I like your old scene (for example I listen to PURTENANCE, I listen them from their first album, CONVULSE too, I like the new REVULSION, SHRAPNEL STORM, DEATHGOAT, WORTHLESS, SPIRITUAL HOLOCAUST). It looks like that underground is quite active in Finland, right? I would be interested in your view from the inside. You are part of the scene.

Yes there is a lot of death metal bands in Finland. The scene is pretty strong right now, and there is a lot of new bands coming up. Now that the Covid restrictions are lifting, there is death metal gigs like every month, and thats really awesome. So yeah, the underground is active.


And what about concerts? Do you play a lot? How has the current situation with the covid 19 pandemic affected you? Do you have a club in your city where you can play? By the way, I did an interview with Russian PYRE from St. Petersburg and it seems that it's also active scene there lately. What about a tour to support the new record, are you gonna plan something like this?

Yeah right now we got gigs booked quite alot. Now that the restrictions are lifting, we can play again and its really fun. In Helsinki theres a few places where we have played, for example Bar Loose and Lepakkomies. Those certain venues have a alot of metal shows. And yeah we would love to visit some other countries at some point! But nothing is planned for that yet.

Anyway, you're exactly the kind of death metal band that plays old school incredibly. Who was your role model? Which band was the reason you picked up your guitar, started beating your drums and shouting into the microphone? Or did you start playing because of the girls?

Well our biggest role models are of course Cannibal Corpse, Suffocation and many other bands, but the biggest reason why we started even playing music are not death metal bands. When we were little younger we used to listen Slayer, SOAD, Slipknot, Metallica, and those bands are the main reason why we even picked up ours instruments.


CRYPTIC HATRED seems to me like a bunch of cheerful maniacs. What do you do in your free time? Do you have any other hobbies? What about a pub, beer? Parties? Finland I have associated with vodka, what do you think?

Well, we are young and having fun :) In our freetime, some of us play other kinds of music, and others just chill out and hang with friends. And we are more beer guys than for example vodka guys. Cold beer / good music and friends, it doesnt really get better than that.

What does music mean to you? How do you perceive death metal in relation to your life? Are you a fan too? Do you collect, for example, vinyl, cassettes, CDs? You can go deeper and look at death metal from the point of view of life philosophy.

Yes of course we are fans of death metal. And music in general is a huge thing for all of us. We listen to many kinds of music, not only metal. And yeah, some of us do collect CD’s Vinyls etc.

What are CRYPTIC HATRED planning in the coming months? What can we look forward to? What about l the T-shirts with the new motif? I have to order one!

Right now we are only planning to play alot of gigs and write new material. And yes some new merch is maybe coming in the summer too!

Thank you so much for the interview. And actually for your music. I really enjoy the news. I'm already looking forward to going to the woods again in the afternoon after work. I will definitely take your album with me. May the record sell well and all the best to your personal lives! Death metal forever, CRYPTIC HATRED rules!

Thanks for the interview!!

Recenze/review - CRYPTIC HATRED - Nocturnal Sickness (2022):

Rozhovor - CRYPTIC HATRED - Pravý death metal z prašivých hrobů!

Rozhovor s death metalovou skupinou z Finska - CRYPTIC HATRED.

Přeložila Duzl, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx.

Recenze/review - CRYPTIC HATRED - Nocturnal Sickness (2022):

Ave CRYPTIC HATRED! Zdravím do Finska. Na úvod si vám hned dovolím vyseknout poklonu. Právě jsem se vrátil z výletu do lesa a ve sněhu a mrazu se mi vaše novinka „Nocturnal Sickness“ poslouchala skvěle. Měl jsem pocit, že se melodie úplně zasekávaly do mozku. Jak album vznikalo a přistupovali jste k němu jinak než k předchozí demonahrávce „Free from the Grave“? Mě připadá novinka temnější, chladnější, ale i melodičtější, byl to účel?

Kde jste album nahrávali a kdo jej mixoval, produkoval? Jak už jsem psal, zvuk je opravdu křišťálově ledový, ale zároveň ostrý, temný a syrový.

Album jsme nahrávali sami v naší zkušebně. Olli Nokkala ze studia Kolotila album mixoval a Jaakko Viitalähde provedl mastering ve studiu Virtalähde Mastering. A ano, chtěli jsme, aby nahrávka zněla jako ze staré školy, ale zároveň jsme chtěli, aby každý nástroj vynikl a bylo slyšet, jak hraje. Olli odvedl s mixem úžasnou práci a my jsme s masteringem u Virtalähde také velmi spokojeni!!!


Nemám ještě v ruce originální CD a zajímalo by mě, kdo vám maloval obal? Jak jste se dali dohromady?

Obal alba namaloval mistr Paolo Girardi. Náš kontakt z vydavatelství The Other Records Paola kontaktoval naším jménem a řekl mu, co chceme. S obalem alba jsme VELMI spokojeni, protože skutečně dokonale vystihuje podobu našeho alba. Dokonce si na obalu můžete všimnout i některých věcí z textů :)

Vždycky mě zajímá, jakým způsobem kapela skládá. Jak vzniká nová skladba. Kdo přinese riffy, jestli si hrajete nejdřív sami pro sebe doma a potom vše přinesete do studia? Nebo vše vzniká společně? Jak tvoří CRYPTIC HATRED?

Naši kytaristé Eemil a Jami složili veškerou hudbu pro album. Většinou máme v hlavě nějaké riffy, které jsme si zajamovali, a pak z nich začneme psát skladbu. Když máme napsanou celou skladbu, pošleme je našemu bubeníkovi a basákovi, kterým se buď líbí, nebo ne. Občas něco změníme, ale většinou zůstane skladba po probrání s celou kapelou v podstatě stejná. Náš bubeník samozřejmě přidává k bicím vlastní výplně a věci, které jsme už měli v hlavě.


Patřím mezi fanoušky death metalu, kteří hudbu i fyzicky sbírají. Jsem stará škola, mám rád, když sedím u přehrávače a čtu si texty. O čem jsou na „Nocturnal Sickness“ a kdo je jejich autorem? Kde pro ně berete inspiraci?

Náš kytarista/zpěvák Eemil napsal téměř všechny texty. Kytarista Jami také trochu pomáhal. V textech se většinou objevují věci o nenávisti, zombies a gore. Inspirace pochází v podstatě odevšad - z filmů, knih a televizních pořadů.

Poslední dobou mi připadá, že je ve Finsku doslova boom death metalových kapel. Nikdy jsem ve vaší krásné zemi nebyl, ale nějak podvědomě pořád smečky od vás vyhledávám. Mám rád vaší starou scénu (třeba PURTENANCE poslouchám, znám od jejich prvotiny, CONVULSE také, líbí se mi noví REVULSION, SHRAPNEL STORM, DEATHGOAT, WORTHLESS, SPIRITUAL HOLOCAUST). Navenek to působí, že to u vás v undergroundu hodně žije? Zajímal by mě tvůj pohled zevnitř. Vy jste součástí scény.

Ano, ve Finsku je hodně death metalových kapel. Scéna je teď docela silná a vzniká spousta nových kapel. Teď, když se ruší omezení Covid, se death metalové koncerty konají snad každý měsíc a to je opravdu skvělé. Takže ano, underground stále žije.


A co koncerty? Hrajete hodně? Jak vás ovlivnila současná situace s pandemií covid 19? Máte ve vašem městě nějaký klub, kde se dá zahrát? Mimochodem, dělal jsem rozhovor s ruskými PYRE z Petrohradu a vypadá to, že tam to také hodně poslední dobou žije. Co nějaké turné na podporu nové desky, nechystáte?

Ano, právě teď máme domluvených docela dost koncertů. Teď, když se omezení zrušila, můžeme zase hrát a je to opravdu zábava. V Helsinkách je několik míst, kde jsme hráli, například Bar Loose a Lepakkomies. Na těchto místech se odehrává spousta metalových koncertů. A ano, rádi bychom někdy navštívili i jiné země! Ale nic takového zatím není v plánu.

Ono vůbec, vy jste přesně tím druhem death metalové kapely, která hraje old school uvěřitelně. Kdo byl vlastně vaším vzorem? Která skupina byla důvodem, že jste vzali do rukou kytary, začali mlátit do bicích a křičet do mikrofonu? Nebo jste začali hrát kvůli holkám?

No, našimi největšími vzory jsou samozřejmě Cannibal Corpse, Suffocation a mnoho dalších kapel, ale hlavním důvodem, proč jsme vůbec začali hrát hudbu, nejsou deathmetalové kapely. Když jsme byli o něco mladší, poslouchali jsme Slayer, SOAD, Slipknot, Metallicu a tyhle kapely jsou hlavním důvodem, proč jsme vůbec vzali do ruky naše nástroje.


CRYPTIC HATRED na mě působí jako parta veselých maníků. Co děláte, když zrovna nehrajete? Máte nějaké jiné koníčky? Co hospoda, pivo? Pařby? Finsko mám spojené s vodkou, co vy na to?

No, jsme mladí a bavíme se :) Ve volném čase se někteří z nás věnují jiným druhům hudby a jiní jen tak relaxují a baví se s přáteli. A jsme spíš pivaři než třeba vodkaři. Studené pivo / dobrá hudba a přátelé, nic lepšího opravdu není.

Co pro vás znamená hudba? Jak vnímáš death metal vzhledem ke svému životu? Jsi i fanoušek? Sbíráš třeba vinyly, kazety, CD? Klidně se můžeš pustit i hlouběji a nahlédnout na death metal i z hlediska životní filozofie.

Ano, samozřejmě jsme fanoušci death metalu. A hudba obecně je pro nás všechny obrovská věc. Posloucháme mnoho druhů hudby, nejen metal. A ano, někteří z nás sbírají CD, vinyly atd.

Co chystají CRYPTIC HATRED v nejbližších měsících? Na co se od vás můžeme těšit? Co trička s novým motivem, budou? Musím objednat!

V tuto chvíli plánujeme pouze hodně koncertovat a skládat nový materiál. A ano, v létě možná přijde i nějaký nový merch!

Děkuji moc za rozhovor. A vlastně i za vaši hudbu. Novinka mě opravdu hodně baví. Už se těším, až zase vyrazím odpoledne po práci do lesů. Určitě si ji vezmu s sebou. Ať se deska dobře prodává a ať se vám daří i v soukromých životech! Death metal forever, CRYPTIC HATRED rules!

Díky za rozhovor!

Recenze/review - CRYPTIC HATRED - Nocturnal Sickness (2022):

čtvrtek 17. března 2022

Recenze/review - CRYPTIC HATRED - Nocturnal Sickness (2022)


CRYPTIC HATRED - Nocturnal Sickness
CD 2022, The Other Records

for english please scroll down

Stojíme proti sobě už několik hodin a pořád nemohu v její tváři vystopovat bývalou krásu. Chodili jsme spolu dlouhé roky, ale změnila se. Potrhané maso, bez vlasů a se shnilými ústy. Chybí mi její milý hlas, chybí mi její dotyky. Teď už jenom kouše a chlemtá krev. Přesto ji mám rád a toužím po její společnosti. Láska až za hrob. Doslova. Zemřela mladá a bude mě pronásledovat navždy. Až na věky, amen!

Finské podzemí vydalo další svědectví o hnilobě, temnotě a smrti. CRYPTIC HATRED, mladá kapela založená v roce 2019. Již při prvním, i při každém dalším poslechu, mám pocit, že mi koluje v žilách stejná zkažená krev. Ano, přesně takhle se má hrát death metal. Opravdově, plesnivě, temně a zákeřně.


Pokud otevřete rakev s nápisem CRYPTIC HATRED poprvé, vyhrne se na vás nechutný mix ostrých, devastujících riffů, chorobného vokálu a motivů, které se vám usadí v mozku jako nějaký zlý červ. Budou ve vás hlodat, kousat, trápit vás. Přemění si vaši podstatu ke svému morbidnímu obrazu. Songy jsou velmi dobře napsány, poslouchají se doslova samy. Jako bychom se dívali spolu s kapelou do tváří těch nejkrásnějších zombie. Co na tom, že jednou všichni zemřeme. A nebude to lehká smrt. "Nocturnal Sickness" má v sobě feeling starých dobrých časů. Patinu, posbíranou na opuštěných pohřebištích. Pánové jsou inspirováni devadesátými lety u kapel nejen z jejich země. Díváme se spolu do temnoty a sledujeme v přímém přenosu přízraky. Do skladeb jsou otištěny ty nejohavnější činy, mají hutný a masivní zvuk. Album si užívám jako transfúzi, samozřejmě od nějakého nemrtvého. Líbí se mi i obal, který přesně vystihuje to, co se na desce odehrává. Pravá, reálná, nefalšovaná smrt. Pohřeb do země, za zvuků "Nocturnal Sickness". Zástupy nemrtvých povstaly, aby pomstily svoje křivdy. Hrát jim k tomu bude tohle album. Pořádně nahlas, až budou praskat kosti i víka od rakví. Pravý death metal z prašivých hrobů!


Asphyx says:

We've been facing each other for hours now and I still can't trace the former beauty in her face. We dated for years, but she's changed. Torn flesh, no hair and a rotten mouth. I miss her sweet voice, I miss her touch. All she does now is bite and draw blood. Still, I love her and I long for her company. Love beyond the grave. Literally. She died young and will haunt me forever. Forever and ever, amen!

The Finnish underground has given further testimony to rot, darkness and death. CRYPTIC HATRED, a young band formed in 2019. From the first, and every other listen, I feel the same corrupted blood running through my veins. Yes, this is how death metal should be played. Real, moldy, dark and insidious.


If you open the coffin labeled CRYPTIC HATRED for the first time, you'll be treated to a sickening mix of sharp, devastating riffs, sick vocals and themes that will lodge in your brain like some evil worm. They'll gnaw at you, bite you, torment you. They will transform your essence into their morbid image. The songs are very well written, they literally listen to themselves. It's like looking into the faces of the most beautiful zombies with the band. So what if we're all gonna die one day. And it won't be an easy death. "Nocturnal Sickness" has the feel of the good old days. A patina picked up in abandoned graveyards. The gentlemen are inspired by the '90s bands, and not just from their own country. We look into the darkness together and watch the ghosts live. The most heinous acts are imprinted into the songs, they have a dense and massive sound. I enjoy the album like a transfusion, from an undead of course. I also like the cover art, which accurately describes what is happening on the album. True, real, unadulterated death. Buried in the ground to the sounds of "Nocturnal Sickness". Multitudes of the undead have risen to avenge their wrongs. And this album will play to that end. Loud and loud until the bones and coffin lids crack. True death metal from the dusty graves!


Tracklist:
01. Into The Depths
02. Stench Of The Dead
03. Nocturnal Sickness
04. Vile Execution
05. Full Of Hate
06. As I Enter Darkness
07. Deathtroops
08. Strangled To Silence
09. Saw Torture
10. Eternal HorrorTWITTER