DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#incantation. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#incantation. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 24. srpna 2023

Recenze/review - INCANTATION - Unholy Deification (2023)


INCANTATION - Unholy Deification
CD 2023, Relapse Records

for english please scroll down

Temné myšlenky, které vyplují na povrch jako těla utopenců. Chlad, bolest, beznaděj a taky vztek, protože proti osudu se nedá bojovat. Stojím u řeky Styx a přemýšlím, jestli zaplatit. Už nastal čas? Nakonec zvítězí zvědavost. Dávám Cháronovi nové album legendárních amerických death metalistů INCANTATION. Dávno vím, že zlo je nekonečné, protože ďábel neuznává pravidla. Houpeme se do rytmu a nasáváme ponurou a děsivou atmosféru. Hudba skončí, já vstoupím na onen svět a musím poslech neustále dokola opakovat.

"Unholy Deification" je totiž přesně nahrávkou, kterou jsem od téhle smečky chtěl. Jako dlouholetý fanoušek, který sleduje jejich cestu, jsem si jejich poslední počiny velmi oblíbil. Mají v sobě vždy něco magického, démonického. Novinka je dalším pokračováním temných ozvěn z podsvětí. 


Každý opravdový death metalový rituál by měl otevřít dveře do jiné, děsivější dimenze. INCANTATION tohle umí stále na výbornou. V kapele se sešli skvělí muzikanti, kteří nejen, že perfektně rozumí svému řemeslu, ale dávají hudbě i něco navíc. Srdce, odhodlání, opravdovost. Eliran Kantor namaloval velmi zajímavý obal, který jsem musel mít ihned doma v podobě trika. I samotné nosiče (vychází na kazetě, vinylu i CD) jsou krásné sběratelské trofeje. Tohle je zkrátka hudba pro staré, poctivé fanoušky, pro lidi, kteří stejně jako kapela věří v absolutní temnotu. Desku jsem poslouchal převážně v noci, když byly mraky nízko. Měl jsem pocit, že se ke mě plazí jedovatí hadi. Pravdou je, že skladby v sobě obsahují velké množství prudkého jedu, vzteku, takové té pradávné pudové, primitivní nenávisti, kterou mám v muzice tolik rád. Když projdete přes bránu, na onen svět, tak máte několik možností. Můžete se rozpadnout v prach, můžete navěky trpět a nebo poslouchat desky, jako je "Unholy Deification". INCANTATION patří hluboko pod zem, do studených a smradlavých katakomb, do kobek, ve kterých leží prokletí. Kapela má svůj vlastní, nezaměnitelný rukopis, originální výraz, který neustále vyvíjí a brousí k dokonalosti. Temné myšlenky, které vyplují na povrch jako těla utopenců. Chlad, bolest, beznaděj a taky vztek, protože proti osudu se nedá bojovat. Stojím u řeky Styx a přemýšlím, jestli zaplatit. Vstupuji do Hádovy říše a usmívám se. Tahle deska hoří jasným černým plamenem! Starodávný, temný a krvavý death metalový rituál! Chladná pocta nekonečným stínům!


Asphyx says:

Dark thoughts that float to the surface like the bodies of drowned men. Cold, pain, hopelessness and also anger, because you can't fight fate. I'm standing by the River Styx, wondering if I should pay. Is it time yet? In the end, curiosity wins out. I give Charon the new album by the legendary American death metallers INCANTATION. I've known for a long time that evil is infinite because the devil doesn't recognize the rules. We sway to the rhythm and soak up the gloomy and terrifying atmosphere. The music stops, I enter the other world and have to listen over and over again.

"Unholy Deification" is exactly the record I wanted from this pack. As a longtime fan who has followed their journey, I have grown to love their latest effort. They always have something magical, demonic about them. This new release is another continuation of the dark echoes from the underworld.


Every true death metal ritual should open the door to another, more terrifying dimension. INCANTATION still does this perfectly. The band has gathered great musicians who not only understand their craft perfectly, but also give something extra to the music. Heart, commitment, sincerity. Eliran Kantor drew a very interesting cover, which I had to have at home immediately in the form of a t-shirt. Even the recordings themselves (released on cassette, vinyl and CD) are beautiful collector's trophies. In short, this is music for old, honest fans, for people who, like the band, believe in absolute darkness. I listened to the album mostly at night when the clouds were low. I felt like poisonous snakes were crawling towards me. The truth is that the songs contain a great deal of violent venom, rage, the kind of ancient instinctive, primitive hatred that I love so much in music. When you go through the gate, to the other world, you have several options. You can disintegrate into dust, you can suffer forever, or you can listen to records like "Unholy Deification". INCANTATION belongs deep underground, in the cold and stinking catacombs, in the dungeons where the curse lies. The band has its own unmistakable signature, an original expression that it is constantly evolving and honing to perfection. Dark thoughts that float to the surface like the bodies of drowned men. Coldness, pain, hopelessness and also anger, because you can't fight against fate. I'm standing by the River Styx, wondering if I should pay. I enter Hades' realm and smile. This record burns with a bright black flame! An ancient, dark and bloody death metal ritual! A cold tribute to the endless shadows!about INCANTATION on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Offerings (The Swarm) IV 
02. Concordat (The Pact) I 
03. Chalice (Vessel Consanguineous) VIII 
04. Homunculus (Spirit Made Flesh) IX 
05. Invocation (Chthonic Merge) X 
06. Megaron (Sunken Chamber) VI 
07. Convulse (Words Of Power) III 
08. Altar (Unify In Carnage) V 
09. Exile (Defy The False) II 
10. Circle (Eye Of Ascension) VIIneděle 28. srpna 2022

Recenze/review - INCANTATION - Tricennial of Blasphemy (2022)


INCANTATION - Tricennial of Blasphemy
CD 2022, Relapse Records

for english please scroll down

Když kdysi dávno, v roce 1992, přinesl jeden můj známý ohmatanou kazetu s nahrávkou "Onward to Golgotha", bylo mi sladkých osmnáct let. Poslouchal jsem tenkrát hlavně thrash metal a deska pro mě byla hrozně tvrdá a šílená. Přesto, abych zamachroval před kamarády, jsem ji poslouchal stále dokola. Nebyla to láska na první poslech, ale časem mi tak pronikla do žil, že se stala doslova mojí součástí. Zrodila se legenda, kterou sleduji na celé jejich hudební cestě. Mám doma všechna alba, CD, kazety i vinyly, spoustu triček. Jsem ortodoxní fanoušek a tak se pro mě stala kompilace "Tricennial of Blasphemy" doslova povinností.

Skladby jsou velmi pečlivě vybrány, jsou pro mě vzpomínkou, srdcovou  záležitostí. Věrní příznivci budou samozřejmě spokojeni. Kapela i label si dali opravdu záležet. Novinka vyšla jak na vinylu, tak na CD (a také digitálně, abychom byli spokojeni úplně všichni). O kazetě zatím nevím, ale snad se také časem objeví.


Spolu s kapelou se vydáme na výlet do záhrobí. Budeme se procházet nekonečnými chodbami podzemí, nahlížet do starých katakomb. Obdivovat mumie, rozmlouvat s nemrtvými. Do kostí se nám vkrade, jako nějaký jed, chlad. Uvidíme symboly ze starých knih Smrti. Ale hlavně, budeme si užívat krutou, temnou a démonickou hudbu. INCANTATION kdysi podepsali smlouvu s ďáblem. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Songy na mě totiž fungují stále stejně, jako kdysi. Některé jsou opravdu raritní a už jenom z toho důvodu stojí za pozornost. "Tricennial of Blasphemy" je vlastně takovou poctou, zápisem do starých pergamenů. Mám z kompilace opravdu radost, stále se k ní rád, často a s chutí vracím. Občas se sice ztrácím ve vzpomínkách, někdy musím seběhnout do sklepa, abych si našel staré časopisy, abych si ověřil nějakou informaci, ale to jsou věci, které zná každý opravdový fanoušek, to zrovna vám nemusím vysvětlovat. Všeobecně nemám moc různé výběry rád, většinou nestojí za nic, ale tentokrát musím udělat výjimku. INCANTATION jsou totiž opravdovými přízraky, které mají i v dnešní podivné době stále co říct (poslední nahrávky jsou toho jasným důkazem). Pokud jste prokletí jako já, tak rozhodně neváhejte. Garantuji vám, že odložíte všechno stranou a budete jen poslouchat a poslouchat. Ďábelský, temný a chladný výlet do historie těchto démonů!


Asphyx says:

When, long ago, in 1992, a friend of mine brought me a cassette of "Onward to Golgotha", I was a sweet eighteen years old. I listened to mostly thrash metal back then and the record was very hard and crazy for me. Still, to impress my friends, I listened to it over and over again. It wasn't love at first listen, but over time it got so into my veins that it literally became a part of me. A legend was born that I have followed throughout their musical journey. I have all the albums, CDs, cassettes and vinyl in my house, lots of t-shirts. I'm an orthodox fan and so the "Tricennial of Blasphemy" compilation literally became a necessity for me.

The songs are very carefully chosen, they are a memory for me, a matter of the heart. Loyal fans will of course be satisfied. The band and the label have really taken care. The new album was released both on vinyl and CD (and also digitally, to keep us all happy). I don't know about the cassette yet, but hopefully it will appear in time as well.


Together with the band, we'll take a trip to the beyond. We'll walk the endless corridors of the underground, look into the old catacombs. admiring mummies, talking to the undead. A chill will creep into our bones like a poison. We see symbols from the old books of Death. But most of all, we'll enjoy cruel, dark and demonic music. INCANTATION once signed a contract with the devil. I can't explain it any other way. The songs still work on me the same way they used to. Some of them are really rare and for that reason alone are worth paying attention to. "Tricennial of Blasphemy" is actually a tribute, an inscription in old parchments. I'm really happy about the compilation, I still like to come back to it often and with pleasure. Sometimes I get lost in memories, sometimes I have to run down to the basement to find old magazines to check some information, but these are things that every true fan knows, I don't need to explain that to you. I generally don't like the various selections much, they usually suck, but I have to make an exception this time. Because INCANTATION are true phantoms, who still have something to say even in these strange times (the latest recordings are a clear proof of that). If you are cursed like me, then definitely don't hesitate. I guarantee you'll put everything aside and just listen and listen. An evil, dark and cold trip into the history of these demons!


about INCANTATION on DEADLY STORM ZINE:
tracklist:
01. Pest Savagery
02. Ordained By Night's Will
03. Obelisk Reflection
04. Nefarious Warriors
05. Degeneration (Revenant Cover)
06. Absolved In Blood
07. Scapegoat
08. Sacrificial Sanctification
09. Thieves Of The Cloth
10. Exiling Righteousness
11. Hell Awaits (Slayer Cover)
12. Horde Of Bestial Flames
13. Ethereal Misery
14. Impending Diabolical Conquest
15. Forsaken Mourning Of Angelic Anguish
16. Nocturnal Kingdom Of Demonic Enlightenment…

Tracks 1-2 are previously unreleased.
Tracks 3-4 are from XXV compilation (2016).
Track 5 is from Decibel flexi series (2012).
Track 6 is from Afterparty Massacre soundtrack (2011).
Tracks 7-8 are from Scapegoat 7" EP (2010).
Tracks 9-10 are from Thieves of the Cloth 7" EP (2006).
Track 11 is from Gateway to Hell 2 - A Tribute to Slayer (2000).
Track 12 is from Diabolical Conquest recording session (1998)
Track 13 is from Legions of Iron & Steel compilation (1996).
Tracks 14-17 are from 1996 promo.
Track 18 is from Corporate Death compilation (1993).
Tracks 19-20 are from Deliverance of Horrific Prophecies 7" EP (1991).
Tracks 21-24 are from Entrantment of Evil 7" EP (1990).
Tracks 25-26 are recorded live in Lyss, Switzerland at Carnage Feast (9/27/2014).
Track 27 is recorded live in Cleveland, OH at Peabody’s Night Club (11/21/2010).
Tracks 28-29 recorded live in Montpellier, France at Secret Place (11/13/2013).
Tracks 30-31 recorded live in Cleveland, OH at Peabody’s Night Club (11/21/2010).TWITTER