DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 24. srpna 2020

Recenze/review - INCANTATION - Sect of Vile Divinities (2020)


INCANTATION - Sect of Vile Divinities
CD 2020, Relapse Records


for english please scroll down

Znamení hada. Tajný symbol vyřezaný do kůže. Cítím sílu, temnotu, chlad a rozkládající se kosti. Umírám? Nejsem si jistý. Jsem v jiném svět plném přízraků. Poslouchám novou desku "Sect of Vile Divinities" legendárních INCANTATION a připadám si, jakoby mi rezavý nůž pomalu zajížděl do břicha. Spaluje mě žízeň a piji z kaluže špinavé vody. Jsem opět na kolenou, tahle deska od začátku do konce absolutně zabíjí.

Lavina skřípajících riffů, které tuhle smečku tolik proslavily, doomová nálada otevřených hrobů, tma a beznaděj. John McEntee a jeho věrní nás opět zvou do nekonečných chodeb Hádovy říše. Po zdech ztéká krev a na oltáři hoří pentagram. Myslím, že jsem zde správně. 
INCANTATION poslední roky zrají jako dobře uleželá mrtvola. Letos mi připadá, že se trošku vracejí ke svým základům, rozvíjejí je, aby nás potom nejdříve spálili černým plamenem a následně ochladili nekonečně ledovou atmosférou skladeb. Vstupujeme do podzemí a v našich představách je vchod stejný, jako parádní obal od Elirana Kantora. Zvuk bolí a řeže, vše je v absolutní pořádku a vy si tak můžete užít všechny ozvěny ze záhrobí. Jako had se celou deskou proplétají funerální nitky. "Sect of Vile Divinities" je pro mě vstupem do jiné dimenze, na onen svět. Drcením lebek riffy a sekyrou, nekonečně bolestivou exhumací chorobného vokálu, mocným duněním bicích. Američané letos nahráli album, které nejen že ctí vše, co na nich máme rádi, ale ještě navíc přidávají pestrou paletu pocitů umíchanou ze tmy, šílenství, hniloby, smrti a nenávisti. INCANTATION nás pozvali na pradávnou okultní seanci, ze které neodejde nikdo živý. Jsem na starém pohřebišti a pouštím si desku stále dokola. Vidím znamení hada. Tajný symbol vyřezaný do kůže. Cítím sílu, temnotu, chlad a rozkládající se kosti. Umírám? Ano, umírám, teď jsem si již jistý. Přesná definice smrti! Králové temnoty vás sežehnou pekelným ohněm. Cejch byl znovu vypálen. Vynikající nahrávka!


Asphyx says:

Snake sign. Secret symbol carved into the skin. I feel strength, darkness, cold and decaying bones. Am I dying? I'm not sure. I am in another world full of ghosts. I listen to the new album "Sect of Vile Divinities" of the legendary INCANTATION and I feel as if a rusty knife is slowly driving into my stomach. I am burning with thirst and I drink from a puddle of dirty water. I'm on my knees again, this record absolutely kills from begin to end.

An avalanche of creaking riffs that made this band so famous, the doom mood of open graves, darkness and despair. John McEntee and his faithful once again invite us into the endless corridors of the Hades's Empire. Blood flows down the walls and a pentagram burns on the altar. I think I'm at right place.INCANTATION has matured in recent years as a well-laid corpse. This year, it seems to me that they are returning to their roots a bit, then burning us with a black flame and then cooling us with the endlessly icy atmosphere of the songs. We enter the underground and in our imagination the entrance is the same as the great cover by Eliran Kantor. The sound hurts and cuts, everything is in absolute order and you can enjoy all the echoes from the grave. Like a snake, funeral threads intertwine with the whole album. "Sect of Vile Divinities" is for me an entry into another dimension, the other world. Crushing skulls with a riffs, endlessly painful exhumation of diseased vocals, a powerful rumble of drums. This year, the Americans recorded an album that not only honours everything we love about them, but also adds a diverse range of feelings mixed with darkness, madness, rot, death and hatred. INCANTATION invited us to an ancient occult session, from which no one will leave alive. I'm in the old cemetery and I keep playing the record. I see the sign of the snake. Secret symbol carved into the skin. I feel strength, darkness, cold and decaying bones. Am I dying? Yes, I'm dying, I'm sure now. The exact definition of death! The kings of darkness will burn you with hellfire. The signature was fired again. Excellent recording!tracklist:
1. Ritual Impurity (Seven of the Sky is One)
2. Propitiation
3. Entrails of the Hag Queen
4. Guardians from the Primeval
5. Black Fathom's Fire
6. Ignis Fatuus
7. Chant of Formless Dread
8. Shadow-Blade Masters of Tempest and Maelstrom
9. Scribes of the Stygian
10. Unborn Ambrosia
11. Fury's Manifesto
12. Siege Hive

band:
John McEntee - Guitar, Vocals
Sonny Lombardozzi - Lead Guitar
Chuck Sherwood - Bass
Kyle Severn - Drums

https://incantation666.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/IncantationOfficial
https://www.incantation.com/
https://www.instagram.com/incantation_official/
https://open.spotify.com/artist/66AXpP038gUcoKVQoO98Fz?si=FVWVS-yvSOW0eLrOw3uh0g
https://www.twitter.com/incantation666
https://www.youtube.com/channel/UCzWDUvrvKOTqPRdDNbOQrMw
http://www.relapse.com/store.html
Share this games :

TWITTER