DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#ulthar. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#ulthar. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 23. února 2023

Recenze/review - ULTHAR - Helionomicon (2023)


ULTHAR - Helionomicon
CD 2023, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Probudím se ze zlého a šíleného snu a realita je ještě víc krutá. Chodím ulicemi a potkávám přízraky. Mají tváře bez očí, přesto děsivé pohledy. Smějí se jedovatě a já přemýšlím, jestli jsem už v pekle. Dívám se k nebi a cítím temnou energii, která ke mě proudí z vesmíru a hudby. Američtí ULTHAR jsou zde s novou deskou. Respektive, se dvěma. Jedna se jmenuje "Anthronomicon", stejně jako skladba na dnes recenzovaném albu "Helionomicon".

Zpočátku opět není lehké hudbu těchto tmářů pochopit. Chce svůj čas a náladu. Její síla nejvíc vynikne za tmy, v opuštěných ulicích. Daleko od tepajícího města, mezi špínou, hnusem a chorobami, které dlouhé roky spaly hluboko pod zemí. 


Na počátku bylo slovo a nebo možná spíše dobrý riff. Těch mají ULTHAR na rozdávání. Jsou opět prudkým jedem, který působí postupně. Do žil jej dostanete pouze poslechem "Helionomicon". Účinky jsou podobné, jako po požití meskalinu. Uvidíte morbidní obrazy, o kterých jste si mysleli, že nejsou vaší součástí. Obě skladby na mě opravdu působí velmi naléhavě, syrově a surově. Zároveň jsou chladné, jsou čepelí, čerstvě nabroušeného skalpelu. Na kovové město dávno padla mlha a smog. Každý večer umírám a znovu se rodím, podříznut v opuštěné ulici. Nemusíme se bavit o zvuku, ani o obalu, vše je v nejlepším pořádku, posluchač se může soustředit na nápady, na jednotlivé motivy, na atmosféru, která je velmi zákeřná a podmanivá. Vnímat "Helionomicon" je podobné, jako se dívat na čerstvě proříznutou tepnu. Život pomalu uniká ven, rozpouští se ve vzduchu a odlétá do vesmíru. Je to sen a nebo krutá realita? To už nechám na vás. Já mohu jen potvrdit, že ve mě novinka probouzí velkou spoustu emocí, představ, chvílemi nevím, jestli bdím a nebo zažívám jednu z nočních můr. Je velmi těžké volit slova, lepší je poslouchat a nechat na sebe muziku působit. Chodím ulicemi a potkávám přízraky. Mají tváře bez očí, přesto děsivé pohledy. Smějí se jedovatě a já přemýšlím, jestli jsem už v pekle. Temné, děsivé, black death metalové halucinace z onoho světa!


Asphyx says:

I wake up from a bad and crazy dream and the reality is even more cruel. I walk the streets and meet ghosts. They have faces without eyes, yet terrifying looks. They laugh venomously and I wonder if I'm already in hell. I look up to the sky and feel the dark energy that flows to me from the universe and the music. American ULTHAR are here with a new album. Or rather, two. One is called "Anthronomicon", just like the track on the album reviewed today, "Helionomicon".

At the beginning it is again not easy to understand the music of these darkies. It takes its time and mood. Its power is most evident in the dark, in deserted streets. Away from the pulsating city, amongst the filth, disgust and diseases that have slept deep underground for years.


In the beginning there was a word, or maybe more likely a good riff. ULTHAR has plenty of those. They are again a violent poison that works gradually. You can only get it in your veins by listening to "Helionomicon". The effects are similar to those of mescaline. You will see morbid images you thought were not part of you. Both tracks really have a very urgent, raw and brutal effect on me. At the same time they are cold, they are the blade of a freshly sharpened scalpel. The fog and smog has long since fallen on the metal city. Every night I die and I am born again, cut down in a deserted street. We don't need to talk about the sound or the cover, everything is in the best order, the listener can concentrate on the ideas, on the individual motifs, on the atmosphere, which is very insidious and captivating. Feeling "Helionomicon" is similar to looking at a freshly cut artery. Life slowly leaks out, dissolves in the air and flies away into space. Is it a dream or a harsh reality? I'll leave that up to you. I can only confirm that the new album awakens in me a great emotions, imaginations, at times I don't know if I am awake or experiencing one of my nightmares. It's very hard to choose the words, it's better to listen and let the music affect you. I walk the streets and meet ghosts. They have faces without eyes, yet terrifying looks. They laugh venomously and I wonder if I'm already in hell. Dark, scary, black death metal hallucinations from the other world!


about ULTHAR on DEADLY STORM ZINE:TRACKLIST
1. Helionomicon
2. Anthronomicon

LINE-UP
Steve Peacock - Bass / Vocals
Shelby Lermo - Guitars / Vocals
Justin Ennis - Drums

 

úterý 24. května 2022

Recenze/review - ULTHAR - Nightgaunts MMXVI (2022)


ULTHAR - Nightgaunts MMXVI
compilation CD 2022, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Říznutí rezavým nožem. Chvilka překvapení, údiv nad tím, co se vlastně stalo. Pak už jenom krev, tryskající, odtékající z čerstvé rány. Brzy bude následovat sněť, to je nepsaným pravidlem. Pomalé umírání, vředy po celém těla, hnus a špína. Smrt chodí kolem a poslouchá stále dokola novou desku black death metalových maniaků ULTHAR. Tenká je hranice mezi naším a oním světem. Oblast nicoty, ale také bolesti, strachu a nekonečného chladu.

Přesně takové abstraktní obrazy mi poletují hlavou, když se pravidelně setkávám s albem "Nightgaunts MMXVI". Tahle smečka má již od počátků svůj jasný rukopis, originální výraz. Letos znovu prokletí, ve skvělé formě. Jako rozbité zrcadlo, ve kterém spatříte svůj ohavný obraz. Galerie plná nihilismu, umírání a hlavně hudby, která se vám pomalu usadí v žilách jako prudký jed. 


ULTHAR jsou jako staří šamani, kteří vás navěky proklejí. Deska připomíná opravdu tajemné zaříkávání, zlou a ošklivou modlitbu. Zpočátku jako vždy nepřehledná, zákeřná, ale časem košatá a pestrá nahrávka. Hodně samozřejmě záleží na tom, jak vnímáte muziku jako celek. Jakou máte náladu. Ale pokud přistoupíte na myšlenku, že vám právě někdo podřízl hrdlo v tiché uličce, tak potom vyznívá "Nightgaunts MMXVI" hodně uvěřitelně. Peklo tady přichází plíživě, z jiné, dosud zcela neobjevené zlo z vesmíru je zhmotněno v šesti surových skladbách. Se skvělým mokvajícím zvukem, se spoustou zajímavých nápadů. S obalem, který připomíná zmrzlé krystalky zaschlé krve. Připodobnění a nápadů, jak popsat nové album je zajisté mnoho, ale já stejně nejraději chodím nočnímu ulicemi se sluchátky na uších. Nasávám pach zkažených nálad. Dávno jsme ztratili víru a upínáme se na zcela pomíjivé věci. Jsou ale myšlenky, které zůstávají. ULTHAR do mě se svojí novou deskou vypálili cejch, označili si mě jako kus masa. Tohle je hudba z jiných sfér, z představ, ve kterých se potkává absolutní zlo s nihilismem. Další bodnutí následovalo do břicha. Vnitřnosti pálí, žhnou, pomalu se rozkládají. Stejně jako "Nightgaunts MMXVI". Temná, zničující, black death metalová mantra z jiné dimenze! 


Asphyx says:

A cut with a rusty knife. A moment of surprise, wonder at what actually happened. Then just blood, gushing, draining from a fresh wound. Soon to be followed by anthrax, it's an unwritten rule. Slow dying, sores all over the body, filth and filth. Death walks around listening to the new album of black death metal maniacs ULTHAR over and over again. Thin is the line between our world and the other world. A realm of nothingness, but also pain, fear, and endless cold.

Exactly such abstract images fly through my head when I regularly encounter the album "Nightgaunts MMXVI". This pack has a clear signature and an original expression from the beginning. This year they are cursed again, in great form. Like a broken mirror in which you see your hideous image. A gallery full of nihilism, dying, and above all music that slowly settles in your veins like a violent poison.

ULTHAR are like old shamans who will curse you forever. The record is reminiscent of a really mysterious incantation, an evil, and nasty prayer. At first, as always, an uncluttered, insidious, but over time colorful record. A lot of courses depend on how you perceive the music as a whole. What mood you're in. But if you accept the idea that someone just slit your throat in a quiet alley, then "Nightgaunts MMXVI" sounds very believable. Hell here comes creeping in, from another, as yet completely undiscovered evil from the universe is materialized in six raw tracks. With a great swamping sound, lots of interesting ideas. With a cover that resembles frozen crystals of dried blood. There are certainly many analogies and ideas to describe the new album, but I still prefer to walk the streets at night with headphones on. I'm soaking up the smell of rotten moods. We have long since lost faith and fixated on completely ephemeral things. But there are thoughts that remain. ULTHAR have burned a brand into me with their new record, branding me like a piece of meat. This is music from other realms, from fantasies where absolute evil meets nihilism. Another stab followed in the stomach. Guts burning, burning, slowly decomposing. Just like "Nightgaunts MMXVI". A dark, devastating, black death metal mantra from another dimension!


about ULTHAR on DEADLY STORM ZINE:Interview - ULTHAR - Labels are definitely not important for us.

TWITTER