DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 24. května 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ULTHAR - Nightgaunts MMXVI (2022)

Recenze/review - ULTHAR - Nightgaunts MMXVI (2022)


ULTHAR - Nightgaunts MMXVI
compilation CD 2022, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Říznutí rezavým nožem. Chvilka překvapení, údiv nad tím, co se vlastně stalo. Pak už jenom krev, tryskající, odtékající z čerstvé rány. Brzy bude následovat sněť, to je nepsaným pravidlem. Pomalé umírání, vředy po celém těla, hnus a špína. Smrt chodí kolem a poslouchá stále dokola novou desku black death metalových maniaků ULTHAR. Tenká je hranice mezi naším a oním světem. Oblast nicoty, ale také bolesti, strachu a nekonečného chladu.

Přesně takové abstraktní obrazy mi poletují hlavou, když se pravidelně setkávám s albem "Nightgaunts MMXVI". Tahle smečka má již od počátků svůj jasný rukopis, originální výraz. Letos znovu prokletí, ve skvělé formě. Jako rozbité zrcadlo, ve kterém spatříte svůj ohavný obraz. Galerie plná nihilismu, umírání a hlavně hudby, která se vám pomalu usadí v žilách jako prudký jed. 


ULTHAR jsou jako staří šamani, kteří vás navěky proklejí. Deska připomíná opravdu tajemné zaříkávání, zlou a ošklivou modlitbu. Zpočátku jako vždy nepřehledná, zákeřná, ale časem košatá a pestrá nahrávka. Hodně samozřejmě záleží na tom, jak vnímáte muziku jako celek. Jakou máte náladu. Ale pokud přistoupíte na myšlenku, že vám právě někdo podřízl hrdlo v tiché uličce, tak potom vyznívá "Nightgaunts MMXVI" hodně uvěřitelně. Peklo tady přichází plíživě, z jiné, dosud zcela neobjevené zlo z vesmíru je zhmotněno v šesti surových skladbách. Se skvělým mokvajícím zvukem, se spoustou zajímavých nápadů. S obalem, který připomíná zmrzlé krystalky zaschlé krve. Připodobnění a nápadů, jak popsat nové album je zajisté mnoho, ale já stejně nejraději chodím nočnímu ulicemi se sluchátky na uších. Nasávám pach zkažených nálad. Dávno jsme ztratili víru a upínáme se na zcela pomíjivé věci. Jsou ale myšlenky, které zůstávají. ULTHAR do mě se svojí novou deskou vypálili cejch, označili si mě jako kus masa. Tohle je hudba z jiných sfér, z představ, ve kterých se potkává absolutní zlo s nihilismem. Další bodnutí následovalo do břicha. Vnitřnosti pálí, žhnou, pomalu se rozkládají. Stejně jako "Nightgaunts MMXVI". Temná, zničující, black death metalová mantra z jiné dimenze! 


Asphyx says:

A cut with a rusty knife. A moment of surprise, wonder at what actually happened. Then just blood, gushing, draining from a fresh wound. Soon to be followed by anthrax, it's an unwritten rule. Slow dying, sores all over the body, filth and filth. Death walks around listening to the new album of black death metal maniacs ULTHAR over and over again. Thin is the line between our world and the other world. A realm of nothingness, but also pain, fear, and endless cold.

Exactly such abstract images fly through my head when I regularly encounter the album "Nightgaunts MMXVI". This pack has a clear signature and an original expression from the beginning. This year they are cursed again, in great form. Like a broken mirror in which you see your hideous image. A gallery full of nihilism, dying, and above all music that slowly settles in your veins like a violent poison.

ULTHAR are like old shamans who will curse you forever. The record is reminiscent of a really mysterious incantation, an evil, and nasty prayer. At first, as always, an uncluttered, insidious, but over time colorful record. A lot of courses depend on how you perceive the music as a whole. What mood you're in. But if you accept the idea that someone just slit your throat in a quiet alley, then "Nightgaunts MMXVI" sounds very believable. Hell here comes creeping in, from another, as yet completely undiscovered evil from the universe is materialized in six raw tracks. With a great swamping sound, lots of interesting ideas. With a cover that resembles frozen crystals of dried blood. There are certainly many analogies and ideas to describe the new album, but I still prefer to walk the streets at night with headphones on. I'm soaking up the smell of rotten moods. We have long since lost faith and fixated on completely ephemeral things. But there are thoughts that remain. ULTHAR have burned a brand into me with their new record, branding me like a piece of meat. This is music from other realms, from fantasies where absolute evil meets nihilism. Another stab followed in the stomach. Guts burning, burning, slowly decomposing. Just like "Nightgaunts MMXVI". A dark, devastating, black death metal mantra from another dimension!


about ULTHAR on DEADLY STORM ZINE:Interview - ULTHAR - Labels are definitely not important for us.

Share this games :

TWITTER