Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 6. října 2020

Recenze/review - LIQUID FLESH - Chair Liquide (2020)


LIQUID FLESH - Chair Liquide
CD 2020, vlastní vydání

for english please scroll down

Nejdřív jsem si myslel, že je to zemětřesení. Náhrobky na hřbitově vysoko v horách se nakláněly na stranu, zvony zvonily na poplach, lidé se křižovaly. Potom nastalo ticho. Dlouhé, bolestivé, nekonečné ticho. Atmosféra by se dala krájet. Zazněl první riff, první old school death metalový motiv. Z márnice. Přeběhl mi mráz po zádech a šel jsem se podívat. Mrtvoly ožily a s vyceněnými zuby se vydaly hledat čerstvou krev.

Hráli nám k tomu francouzští LIQUID FLESH. Kapela, která letos přichází se svým druhým dlouhohrajícím albem "Chair Liquide". Je šílené, temné, prašivé a otevírají se u něj staré hroby. Kapela vás vezme na výlet bez konce. Do záhrobí, do devadesátých let minulého století, kdy se po hřbitovech proháněly jejich vzory.


Sundám první oživlou mrtvolu, useknu ji hlavu lopatou. Jsem starý hrobník, který poslouchá death metal již hodně dlouho. Vybírám si jen pořádně shnilé kousky masa. LIQUID FLESH si mě ihned naklonili na svoji stranu. Prašivým zvukem, atmosférou celé nahrávky, přístupem, ze kterého je cítit, jak je baví tuhle hudbu hrát. Sedím na mramorové desce u jedné hodně staré kobky. Čtu si nápisy na hrobech. Sem album "Chair Liquide" patří a zde vynikne nejlépe. Co na tom, že kapela cituje z notoricky známých staroškolských knih? Pro mě je důležité, že jejich hudbě věřím, užívám si ji a dokáže mě přenést na pohřebiště, kde se pohřbívají jen prokletí. Riffy se vám zadřou pod kůži, bicí rozdrtí kosti. Vokál je nasáklý chorobami a mě nezbývá nic jiného, než zase vzít do ruky krumpáč a jít si vykopat vlastní hrob. Album je jako starý černobílý horor, který kapela přetavila svými skladbami ve skutečnost. Mrtví ožívají, toulají se městem a nejdou znovu zabít. Jedinou možností je přidat volume a roztřískat jim lebky muzikou. "Chair Liquide" je deskou, která je shnilá jako ruka staré mrtvoly! Vítejte v márnici, kde se hraje  jen prašivý death metal té nejvyšší kvality! Mrtví již dávno vyhráli nad živými. Stačí se rozhlédnout. Skvělé album!


Asphyx says:

At first, I thought it was an earthquake. The tombstones in the cemetery high in the mountains leaned to the side, the bells rang as an alarm, people crisscrossed. Then there was silence. Long, painful, endless silence. The atmosphere could be cut. The first riff, the first old school death metal motif, was played. From the morgue. A chill ran down my spine and I went to look. The corpses came into life and, with bared teeth, decided to find fresh blood. 

The French band LIQUID FLESH played for us. The band, which is coming this year with their second full-length album "Chair Liquide". It's crazy, dark, dusty, and old graves are opening during its playing. The band will take you on a trip without an end. To the graveyard, to the nineties of the last century, when their idols ran through the cemeteries.


I punch the first living corpse, cut off its head with a shovel. I'm an old gravedigger who has been listening to death metal for a long time. I only choose really rotten pieces of meat. LIQUID FLESH immediately tilted me to their side. By the dusty sound, the atmosphere of the whole record, by the approach from which you can feel how much they enjoy playing this music. I'm sitting on a marble slab in a very old dungeon. I read the inscriptions on the graves. The album "Chair Liquide" belongs here, where it stands out best. What about the fact that the band quotes from notorious old school books? For me it's important that I trust their music, I enjoy it and it can take me to the burial ground, where only the cursed ones are buried. The riffs get stuck under your skin, the drums crush your bones. The vocals are soaked with diseases and I have no choice but to pick up the pickaxe and go dig my own grave. The album is like an old black and white horror film, that the band turned into reality with their songs. The dead come to life, they roam the city and they cannot be killed again. The only option is to add volume and smash their skulls with this music. "Chair Liquide" is a record that is rotten like the hand of an old corpse! Welcome to the morgue, where only dusty death metal of the highest quality is played! Just look around. Great album!


Tracklist:
01. Vide-Ordures (06:01)
02. Chair Liquide
03. Necroville
04. Toxic Blues (05:26)
05. Angoisse
06. Twin Freaks
07. Pluie Acide
08. Morbide Divination

band:
Putrid Bruce : Bass, Vocals
Gastric Luke : Guitar
Glaviar : Drums

Share this games :

TWITTER