SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 24. prosince 2020

Recenze/review - FUNUS - Demo 2020 (2020)


FUNUS - Demo 2020
cassette 2020, Roxor Records

for english please scroll down

Venku byla již zima a já musím ven. Ve schránce najdu kazetu slovenských FUNUS. Vrátím se domů a ještě oblečený ji strčím do přehrávače. Hlavou mi projede bolest a připadám si jako po zásahu bleskem. Píše se snad rok 1990? Vrátím se (a stává se mi to od té doby pokaždé) po časové ose zpět. Pokaždé, když mi přijde dnešní svět zkažený a nerozumím mu, beru do rukou kazetu s nápisem "Demo 2020".  Prašivé ozvěny ze záhrobí ožívají.

Stejně je to zvláštní, jak na mě muzika někdy působí. Kapel jako jsou FUNUS běhá po světě stovky, ale jen některé si oblíbím. Musí mít v sobě odhodlání, přesvědčivost, touhu ničit i kus srdce. Myslím si, že se to nedá moc naučit, musíte to mít dané, jako dar od Boha (nebo spíš od Satana?).


Demonahrávka má velmi dobrý zvuk. Na to, že se jedná o první počin kapely, je vůbec všechno na profesionální úrovni (obal, celkové provedení). Samozřejmě v rámci možností, ale i tak se dle mého jedná o velmi slušný materiál pro všechny, kteří mají rádi starý prašivý metal. Inspirací se pro slovenské maniaky staly finské, švédské, ale i americké skupiny devadesátých let minulého století. FUNUS sice asi nic neřeknou posluchačům z jiných oborů, ale to není ani účelem. "Demo 2020" je ochutnávkou, kusem zkaženého masa, servírovaného na víku od rakve. Najednou je mi sedmnáct, sedím s kamarádem před reproduktory a živě diskutujeme nad další kazetou. Na boku má nápis Roxor Records a je pro mě znamením, vzpomínkou na časy, kdy byl metalový svět ještě ryzí a opravdový. Mám rád upřímné kapely, líbí se mi, když se s tím nepářou a když dokáží vystihnout atmosféru dávno opuštěných katakomb. Přiznám se, že jsem nečekal vlastně vůbec nic a dostal jsem mnoho. Pořádnou porci devastujícího death metalu, u kterého praskají kosti, obracejí se kříže směrem dolů a svěcená voda vře. Pevně věřím, že budou FUNUS pokračovat. Smrt v této podobě si nechám totiž vždycky líbit. Venku byla již zima a já musím ven. Ve schránce najdu kazetu slovenských FUNUS. Vrátím se domů a ještě oblečený ji strčím do přehrávače. Následuje jenom temná a chladná smrt! Velmi dobře!


Asphyx says:

It was already cold outside and I had to go out. I found a cassette of Slovak FUNUS in the mailbox. I'll go home and put it into the player while still dressed. Pain passes through my head and I feel like after a lightning strike. Is the year 1990? I go back (and it happens to me every time since) on the timeline. Every time, when today's world seems to me corrupt and I don't understand it, I take a tape with the words "Demo 2020" to my hands. Dusty echoes from the grave come to life. 

It's still weird how music sometimes affects me. There are hundreds of bands like FUNUS around the world, but I only like some of them. It must have determination, persuasion, a desire to destroy even a piece of the heart. I don't think it can be learned much, you have to „blessed“ from God (or rather from Satan?).


The demo has a very good sound. This is the band's first act and everything is on professional level (cover, overall design). Of course, as far as possible, but even so, in my opinion, it is a very decent material for everyone who likes old dusty metal. Finnish, Swedish, but also American groups of the 1990s became the inspiration for Slovak maniacs. FUNUS may not say anything to listeners from other genres, but that is not the purpose either. "Demo 2020" is a tasting, a piece of spoiled meat served on the lid of the coffin. Suddenly I'm seventeen, sitting with a friend in front of the speakers and discussing another tape. It has the inscription Roxor Records on its side and it is a sign for me, a memory of the times when the metal world was still pure and real. I like honest bands, I like when they can capture the atmosphere of long-abandoned catacombs. I admit that I didn't really expect anything at all and I got a lot. A good portion of devastating death metal, in which the bones crack, the crosses turn downwards and the holy water boils. I firmly believe that FUNUS will continue. I always like death in this form. It was already cold outside and I had to go out. I found a cassette of Slovak FUNUS in the mailbox. I'll go home and put it to the player while still dressed. Only dark and cold death follows! Very good!


tracklist
1.Intro
2.Príchod zla
3.Bratovrah
4.Funus
5.Ohňom a mečom

band:
Roxor – vocals
Magnus – guitars
Garlandus – guitars
Petra – bass
Šuhaj – drums

https://funus.bandcamp.com/album/demo-2020
roxor@pobox.sk
Share this games :

TWITTER