DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 27. ledna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DEATHGOAT - Regurgitated into Existence (2021)

Recenze/review - DEATHGOAT - Regurgitated into Existence (2021)


DEATHGOAT - Regurgitated into Existence
CD 2021, MusakonttorI

for english please scroll down

Za mnou klidně můžete přijít, pokaždé vás rád vyslechnu. Jen musíte být mrtví. Většinou pomáhám hned po smrti, ukážu směr, někdy převezu přes řeku Styx. Jsem hrobníkem už dlouhá léta a moc dobře vím, že vás tíží svědomí. Není peklo, ani ráj, jenom nekonečné močály zapomnění. V nich se rozložíte a rozpadnete a stanete se potravou démonů. Musím u své práce poslouchat jenom pravý ryzí death metal. Nic jiného nefunguje. Svět je možná dnes úplně jiný, lidé mají raději odlišnou muziku, ale já už se nezměním. Moc dobře totiž vím, co je to Smrt.

Finští DEATHGOAT si mě získali svým novým albem v podstatě ihned. Prašivý zvuk, podmanivé, syrové melodie, odkazy na staré předky, tohle všechno mi dělá moc dobře. Novinka je zároveň první dlouhohrající deskou. Plnou zkažené krve, mrazu a temnoty.

 

Katakomby jsou otevřeny ve stylu starých finských a švédských death metalových kapel (PURTENANCE, WOMBBATH, SLUGATHOR, ENTOMBED). "Regurgitated into Existence" mi připomíná ty krásně morbidní chvíle, při kterých čekám na mrtvého u čerstvě vykopaného hrobu. Dobře napsané syrové skladby mě vábí jako světlo můry. Užívám si pochmurné, melancholické nálady celé nahrávky a vůbec mi nevadí, že zem je zmrzlá. Až jednou vylezeš ze svého hrobu a budeš se mě ptát, kam máš jít, určím ti směr a na cestu ti dám několik dobrých rad a novou desku DEATHGOAT. Ve Finsku to poslední dobou v undergroundu vře, mám tamní scénu moc rád. Připadá mi, že z této země pocházejí jen samé dobré, prašivé kapely, které umí perfektně vystihnout atmosféru opuštěných katakomb, dlouhých chodeb podzemí a nakonec i močálů, ve kterých navěky jednou všichni spočineme. Bez víry, bez naděje. "Regurgitated into Existence" bych doporučil všem, kteří jsou na tom jako já. Nehledám v muzice nové směry, jsem spokojen ve svém hrobě. Rakve se zase otvírají! Tahle mršina je připravena na dlouhou cestu! Syrový death metal staré školy, u kterého shnijete zaživa!


Asphyx says:

You can come to me, I will be happy to listen you every time. You just have to be dead. Mostly I help right after death, I show the direction, sometimes I cross the river Styx. I have been a gravedigger for many years and I know very well that your conscience weighs you down. There is no hell or paradise, only endless swamps of oblivion. In them you will decompose and disintegrate and become the food of demons. I only have to listen to real pure death metal in my work. Nothing else works. The world may be completely different today, people prefer different music, but I won't change anymore. I know very well what Death is. 

The Finnish DEATHGOAT got me with their new album almost immediately. Dusty sound, captivating, raw melodies, references to old ancestors, all this does me a lot of good. The novelty is also the first full-length record. Full of rotten blood, frost and darkness.


The catacombs are open in the style of old Finnish and Swedish death metal bands (PURTENANCE, WOMBBATH, SLUGATHOR, ENTOMBED). "Regurgitated into Existence" reminds me of those beautifully morbid moments where I wait for the dead at a freshly dug grave. Well-written raw songs appeal to me like the light of a moth. I enjoy the gloomy, melancholic mood of the whole recording and I don't mind at all that the ground is frozen. Once you get out of your grave and ask me where to go, I'll give you a direction and give you some good advice and a new DEATHGOAT record. In Finland, it's been boiling in the underground lately, I really like the scene there. It seems to me that only good, dusty bands come from this country, which can perfectly capture the atmosphere of abandoned catacombs, long underground corridors and finally swamps, in which we will all rest once and forever. No faith, no hope. "Regurgitated into Existence" I would recommend to anyone who is like me. I am not looking for new directions in music, I am satisfied in my grave. The coffins open again! This carcass is ready for the long journey! Old school raw death metal, where you rot alive!


Tracklist:
01. Embrace Of Dead Flesh
02. Chainsaw Abortion
03. Rotten Salvation
04. Obsessed With Decapitation
05. Carniwhore
06. Homicide Effect
07. Dismember The Unworthy
08. A Farewell To HumanityShare this games :

TWITTER