DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 20. ledna 2021

Home » , , , , , » Recenze/review - ELBE - Eschatology (2020)

Recenze/review - ELBE - Eschatology (2020)


ELBE - Eschatology
CD 2020, Epidemie Records

for english please scroll down

Kousek od našeho domu, v malém jezírku uprostřed lesů, se nedávno utopil mladý kluk. Vzala si jej jezerní víla, říkali někteří. Propadl se pod křehký led. Voda si ho odnesla, stáhla do hlubin. Šel jsem nedávno okolo a poslouchal novou desku ELBE. O kapele jsem toho příliš nevěděl, přeci jen se pohybuji v trošku jiné hudební oblasti, ale najednou jsem měl pocit, že zažívám to samé jako on. Utopený, podchlazený, jsem se vznášel na vlnách.

Popisovat podobné nahrávky je pro mě těžké. Jak chcete uchopit pavučiny ve větru? Jak tklivé emoce? Novinka "Eschatology" je smutným, přemýšlivým albem. Zachmuřeným jako mlha nad jezerem. Nepomůže ani rezavá cedule s nápisem Zákaz vstupu.


Starý doom metal, post rock, ale hlavně šedivá paleta nálad. Chvění, ano, o to jde především. Hudba je zde určena pro prchavé okamžiky, kdy se zastavíte a rovnáte si myšlenky v hlavě. Když navštívíte místa, o kterých s jistotu víte, že jste na nich nikdy nebyli a přesto pro vás budou tak povědomá. Oproti předchozím "Sudetům" je dle mého novinka propracovanější, ucelenější, chytlavější. Navíc ten magický zpěv. ELBE si vás podmaní. Jsou určeni pro zvláštní příležitosti, pro chvíle, kdy se svět zastaví, přestane otáčet a naplno konečně vynikne jeho krása, čistota, melancholie, ryzost. "Eschatology" je jako skok do ledové vody, pomalu ztrácíte dech. Mrtvolné tváře vašich utopených předchůdců by mohly vyprávět. Napíšu to naplno, při poslechu se stává člověk básníkem opuštěných lesních cest. Tichým pozorovatelem. Energie, jemná, ale pevná, působí odněkud z vesmíru. Se skvělým zvukem (kytary tak krásně křišťálově zvoní), pevným a jasným hlasem, se spoustou éterických ploch. Najednou věřím na vílu z hlubin i já, materialista a ateista. Pod nohama křupe led. Mráz ale není jen kolem, je i někde uvnitř. Spálí vás. Stejně jako "Eschatology". Zimní oheň!


Asphyx says:

Not far from our house, in a small lake in the middle of the woods, a young boy recently drowned. The lake fairy married him, some said. He sand under the brittle ice. The water carried him aways, drawing him into the depths. I walked around recently, listening to a new ELBE record. I didn't know much about the band. I still move in a slightly different area of music. But suddenly, I felt like I was experiencing the same thing as him.Drowned, hypothermic, I floated on the waves. 

It is difficult for me to describe similar records. How do you want to catch spider webs in the wind? How bitter emotions? The new album “Eschatology” is a sad, thoughtful album. Gloomy like fog over the lake. A rusty sign with the words No Entry will not help either. 

Old doom metal, post rock, but mainly a gray palette of moods. Shake, yes, that's what it's all about. The music is intended for fleeting moments when you stop and straighten thoughts in your head. When you visit places you know for sure you have never been to and yet will be so familiar to you. Compared to the previous “Sudeten”, in my opinion, the new album is more elaborate, more complete and more catchy. Plus, the magic voice. ELBE will conquer you. They are designed for special occasions, for moments when the world stops, stops rotating and finally its beauty, purity, melancholy, and rawness will finally stand out. “Eschatology” is like jumping into ice water, you are slowly losing your breath. The corpse faces of your drowned predecessors could tell. I will write it in full, when listening one becomes a poet of abandoned forest paths. A silent observer. Energy, subtle but firm, acts from somewhere in space. With a great sound (guitars ring so beautifully like crystals), a firm and clear voice, with lots of ethereal surfaces. Suddenly, I - a materialist and an atheist, also believe in a fairy from the depths. Ice crunches under my feet. But the frost is not just around, it is also somewhere inside. It will burn you. Like “Eschatology”. Winter fire!


tracklist:
1. The Terminal Summit
2. Looking Back
3. Follow the North Star
4. To the Mountains
5. Valleys Full of Milk
6. The Emperor of Storms
7. Jizvy
8. The After
9. Slumber

band:
Standa Jelínek – kytary, samply
Martin „Spacosh“ Peřina – kytary, baskytara, samply
Jan Insomnic – zpěv
Jan Stinka – baskytara
Jan Kylar – bicí


Share this games :

TWITTER