DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 28. února 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ALTERED DEAD - Returned To Life (2021)

Recenze/review - ALTERED DEAD - Returned To Life (2021)


ALTERED DEAD - Returned To Life
CD 2021, Memento Mori 

for english please scroll down

Varovali mě dopředu, přesto se mi zvedl žaludek. Vstoupil jsem do temné místnosti a nejdříve si myslel, že se jedná jenom o poházené věci. Jenže tomu tak nebylo. Kusy masa, tělo rozsekané a krev všude. Hlava vystavená a naaranžovaná na stole. Bez očí, bez svědomí. Kdo tohle mohl udělat? Sochař smrti, který se nám snažil celou dobu něco říct. Setkání s bestií. Lovcem, který zabíjí a mučí bez slitování. Vzduchem se vznáší hniloba a nasládlý pach. Sevře se mi znovu žaludek a běžím ven.

V podobných chvílích si musím vyčistit hlavu. Možná jsem neměl tuhle knihu číst, zločiny jsou v ní popsány až příliš uvěřitelně. Pravý a uvěřitelný je i death metal v podání kanadských ALTERED DEAD. Starý, prašivý a mokvající smrtící kov, který nejvíc připomíná pitvu nějakého zabitého nebožáka. Uvěřitelná, temná a chladná hudba, druhé album kapely, která moc dobře ví, co je to hnusná smrt.


Jedná se o hutný, mokvající, plesnivý death metal staré školy. S ozvěnami třeba takových AUTOPSY, DEMILICH, BONESAW, ale i kousky švédské školy (GRAVE). Kapele se povedlo vytvořit pěkně ošklivou desku. Člověk má při poslechu opravdu pocit, že se ocitl několik metrů v podzemí, kde věznili nebohou oběť. Po stěnách stéká hnis, ALTERED DEAD jsou jako zanícená rána, do masa zarostlá pouta, rezavý řetěz, kterým vás někdo připoutá ke zdi. "Returned To Life" je albem, na kterém se cituje ze starodávných učebnic. Je také nahrávkou, která má absolutně temnou a podmanivou atmosféru. Chorobami nasáklý vokál, riffy ostré jako skalpel, nekompromisní bicí, tohle všechno si neskutečně užívám. Skladby byly naspány s přihlédnutím k tomu, komu jsou určeny. Starým patologům, hrobníkům, ohledávačům mrtvol. Mumifikace probíhá v několika krocích. ALTERED DEAD vám nejdřív vymáchají obličej v kaluži plné krve, pak vás rozsekají na malé kousky a na závěr navěky proklejí. Pokud máte rádi dlouho neléčené řezné rány, mrtvolný pohled a užíváte si s chutí nálady exhumovaných hrobů, tak neváhejte ani chvilku. Tohle je totiž smrtící kov v podobě, v jaké se kdysi hrával. Death metalová ozvěna z piteven! 


Asphyx says:

They warned me ahead, yet my stomach heaved. I entered a dark room and at first thought I just see scattered things. But that was not the case. Pieces of meat, chopped body and blood everywhere. Head exposed and arranged on the table. No eyes, no conscience. Who could have done this? A death sculptor who has been trying to tell us something for a long time. Encounter with the beast. A hunter who kills and tortures without mercy. Rot and sweet smell float in the air. My stomach tightens again and I run outside.

At such times, I have to clear my head. Maybe I shouldn't have read this book, the crimes in it are described too believable. Death metal performed by Canadian ALTERED DEAD is also real and believable. An old, dusty, and soaking death metal that most closely resembles the autopsy of a slain dead man. Incredible, dark and cold music, the second album of a band that knows very well what a nasty death is.


It is dense, wet, mouldy old school death metal. Echoes of bands such as AUTOPSY, DEMILICH, BONESAW, but also pieces of the Swedish school (GRAVE). The band managed to create a pretty ugly record. When listening, one really feels that one has found oneself a few meters underground, where a poor victim has been imprisoned. Pus flows down the walls, ALTERED DEAD are like an inflamed blow, handcuffs overgrown with flesh, a rusty chain with which someone will tie you to the wall. "Returned To Life" is an album quoted from ancient textbooks. It is also a recording that has an absolutely dark and captivating atmosphere. Disease-soaked vocals, riffs as sharp as a scalpel, uncompromising drums, I really enjoy all of this. The songs are written in way for whom they are intended – to old pathologists, gravediggers, corpses. Mummification takes place in several steps. ALTERED DEAD will first rinse your face in a pool full of blood, then cut you into small pieces and finally curse them forever. If you like long-untreated wounds, a dead look and you enjoy the mood of exhumed graves, do not hesitate for a moment. This is death metal in deadly form. Death metal echo from autopsies!


Tracklist:
01. Mental Suicide
02. Returned To Life
03. Final Pathogen
04. Prosodemic Realms
05. Empostomb
06. Thrawing In Agony
07. Ensanguine Path
08. Rotting Outwards
09. ...Of The Oppressed
10. Into The Crypts Of Rays (Celtic Frost Cover)

band:
Julian - Drums, Vocals
Mic - Guitar, Bass, Vocals

https://fuckingkillrecords.bandcamp.com/album/altered-dead-returned-to-life

Share this games :

TWITTER