DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 8. března 2021

Recenze/review - ABYTHIC - Dominion of the Wicked (2021)


ABYTHIC - Dominion of the Wicked
12" vinyl 2021, Iron Bonehead Productions

for english please scroll down

Do kostí se mi pomalu vkrádá chlad. Neumím muziku poslouchat jen tak v klidu, bez emocí. Musí mnou prostoupit, jako studená čepel. Sestupuji po starých kamenných schodech. Po zdech stéká hnis. Ne, smrti se již dávno nebojím, mě jde hlavně o dobré riffy, o atmosféru, o bolest, o předanou energii. Chci opět v klidu ulehnout do své rakve, navěky spočinout a užívat si mrtvolnou náladu. Vedle mě leží další těla. Opuštěná. Šeptají.

Německé death doomaře ABYTHIC sleduji bedlivě již od jejich začátků. Vždy mě dokázali přesvědčit na svoji stranu, rozdrásat mě do krve. I u nové desky "Dominion of the Wicked" slyším tiché rouhání. Skladby jsou jako řeka, plynoucí, převalující se, známá a přesto překvapivá. Její jméno je všem všeobecně známé - Styx.


ABYTHIC se stále drží dříve nastaveného směru. Jsou pohrobky takových kapel jako PENTACLE, GRAVE, BOLT THROWER, INCANTATION, ale i doomových smrtonošů NOVEMBER´S DOOM, OPHIS, MOURNING BELOVETH. Umírání v jejich společnosti je převážně pomalejší, jedovaté, shnilé a temné jako duše prokletého člověka. V některých pasážích jsou možná až moc dlouzí, rozevlátí, ale to je účelem. Jak jsem již zmínil, mě jde u desek hlavně o atmosféru, společný obřad. Němci sice nepřinášejí nic nového do záhrobí, ale to dnes asi nikdo. Osobně si nahrávku neskutečně užívám, obzvlášť při návštěvách starých chrámů, opuštěných hřbitovů a katakomb, o kterých se říká, že jsou vchodem do podsvětí. Tradiční zvuk, parádní obal, ale hlavně hudba, silná a podmanivá. Magická, zlá i ošklivá zároveň. Rád se vznáším na vlnách fantazie u podobných desek. Poslouchám je stále dokola, jsou mojí černou mantrou, tajnou formulí, stínem. Zahaleni v rudé mlze, touláme se světem. Bez cíle, bez naděje. Ještě, že je tu hudba, death doom metal, který mě uklidňuje a pálí zároveň. "Dominion of the Wicked" je jako spiritistická seance pro vyvolávání duší zemřelých! Rituál smrti!


Asphyx says:

Cold is slowly creeping into my bones. I can't listen to music just in peace, without emotion. It must pass through me, like a cold blade. I go down the old stone stairs. Pus flows down the walls. No, I have not been afraid of death for a long time, I am mainly interested in good riffs, the atmosphere, the pain, the energy transferred. I want to lie down in my coffin again in peace, rest forever and enjoy the corpse mood. Next to me are other bodies. Abandoned. They whisper.

I have been following the German death doom band ABYTHIC closely since their beginnings. They always managed to convince me on their side, to scratch me to blood. Even with the new album "Dominion of the Wicked" I hear a quiet blasphemy. The songs are like a river, flowing, rolling, familiar and yet surprising. The name is well known to everyone – Styx.


ABYTHIC still follow the previously set direction. There are burials of such bands as PENTACLE, GRAVE, BOLT THROWER, INCANTATION, but also NOVEMBER´S DOOM, OPHIS, MOURNING BELOVETH. Dying in their society is mostly slower, poisonous, rotten and dark as the soul of a cursed man. In some passages they may be too long, flapping, but that is the purpose. As I have already mentioned, the records mainly concern the atmosphere, a ceremony. The Germans are not bringing anything new to the grave, but probably no one today. Personally, I really enjoy the recording, especially when visiting old temples, abandoned cemeteries and catacombs, which are said to be the entrance to the underworld. Traditional sound, great cover, but mainly music, strong and captivating. Magical, evil and ugly at the same time. I like to float on the waves of fantasy with similar records. I listen to them over and over again, they are my black mantra, a secret formula, a shadow. Shrouded in a red mist, we roam the world. No goal, no hope. Also, there is music, death doom metal that calms and burns me at the same time. "Dominion of the Wicked" is like a séance to summon the souls of the dead! Ritual of death!


about ABYTHIC on DEADLY STORM ZINE:

tracklist:
1. At the Threshold of Obscurity
2. The Call
3. Endless Tides
4. Augury of the DoomedShare this games :

TWITTER